Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

August 2006

Til fagkoordinatorer, nettverksledere, fagforumsledere
og andre kontaktpersoner innen fremmedspråk

Denne første henvendelsen har to mål: 1) å gjøre dere oppmerksom på vår eksistens, 2) å be dere sende oss en oversikt over de lærerne i deres fylke som underviser i engelsk, tysk, fransk, spansk eller russisk og hvilke(t) fremmedspråk de underviser i. Noen av dere har sikkert allerede laget en slik oversikt med e-postadresser og andre opplysninger. Hvis dere ikke har det, kan dere kanskje skaffe en slik liste fra deres fylkeskommune, 3) å invitere dere til samarbeid når det gjelder ideer til kurs og annet som kan øke kvaliteten på fremmedspråkundervisningen.

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen ble etablert 1. juni 2005 som et ledd i oppfølgingen av Stortingsmelding 30 (2003-2004) Kultur for læring. Senteret er organisert som en selvstendig enhet i tilknytning til Høgskolen i Østfold og er faglig underlagt Kunnskapsdepartementets myndighet. Departementet har delegert ansvaret for oppfølging av senteret til Utdanningsdirektoratet. Senteret forholder seg til Høgskolen i administrative spørsmål, og har også et nært faglig samarbeid med Høgskolen.

Fremmedspråksenteret er et nasjonalt ressurssenter for fremmedspråk i opplæringen. Senterets arbeidsområder er fastlagt i oppdragsbrev og mandat. Senteret er også tildelt ansvar for tiltak i strategisk plan for fremmedspråk Språk åpner dører, utgitt av Utdannings- og forskningsdepartementet i juni 2005. http://www.fremmedspraksenteret.no/dokumenter/Sprak_apner_dorer%20(1).pdf

Hovedmandatet er å arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold. Det faglige arbeidet er basert på forsknings-, forsøks- og utviklingsprosjekter i nær kontakt med studenter og lærere. Å samle, systematisere og spre relevant informasjon er også noen av våre hovedoppgaver. Mer informasjon finner dere på våre nettsider: www.fremmedspraksenteret.no

Nyhetsbrev
Vår intensjon er å sende dere et nyhetsbrev i begynnelsen av hver måned, hvor vi vil gjøre oppmerksom på viktige rundskriv, utlysning av kurs, interessante artikler og diskusjoner som angår fagene våre. Nettet åpner for nye muligheter for rask informasjonsspredning og vi vil etter hvert bygge opp en database over lærere i fremmedspråk i Norge.

Et nytt skoleår begynner om få dager, og en stor reform venter på å bli satt i kraft. Mange nye tanker ligger i de nye fremmedspråkplanene, så vi tror at mange lærere vil kunne dra nytte av den informasjon som vi enten legger ut på vår nettside, eller sender gjennom databanken, eller i noen tilfelle begge deler.

På litt lengre sikt ønsker vi å bygge opp en base over ressurspersoner til bruk i kursing innen ulike emner i fremmedspråk. Dere vil da kunne henvende dere til oss og få oppgitt noen navn eller få innspill om kursinnhold. På samme måte ville vi svært gjerne ha tips fra dere hvis dere kan gi oss navn på gode foredragsholdere/kursholdere som dere har benyttet.

Websider
En av senterets fremste oppgaver er å fungere som et knutepunkt for fremmedspråkundervisningen i Norge. Dere er derfor veldig viktige støttespillere i arbeidet med å samle informasjon på ett sted. Vi håper at de fleste av dere kjenner til vår nettside: www.fremmedspraksenteret.no

Vi holder på å bygge denne opp til en felles informasjonsbank for elever, foreldre, lærere og forskere. Utdanningsdirektoratet har ønsket at man kunne bygge opp et samlet kompetansesenter for fremmedspråk, og at ulik informasjon om fremmedspråk kunne finnes på ett sted. Det har vært mangel på et slikt felles nettsted, og for at den skal kunne være helt up-to-date vil vi arbeide videre med å forbedre og utvide informasjonen på nettet. Det er bl.a. her vi trenger kontakten med dere. Innspill til nettstedet og opplysninger om det som foregår rundt om i landet vil kunne gjøre nettstedet mer spennende og interaktivt.

Aktiviteter
Den europeiske språkdagen
26. september nærmer seg. Hvis du klarer å få blest om dette i ditt fylke, er det flott. Ta del i vår konkurranse (se nettsidene)! Har dere gjort noe som har fungert bra i forbindelse med denne dagen, hører vi gjerne fra dere. "Språk åpner dører", og vår funksjon her på senteret er å arbeide for at dører åpnes og at fremmedspråkundervisningen blir givende og interessant.

Barneøya.Fremmedspråksenteret deltar ved Barneøya – en festival for barn på Kalvøya 19. og 20. august 2006. www.barneoya.no

Fremmedspråkkonferanse 9.-10. november 2006. Fremmedspråksenteret arrangerer konferanse i Halden i november. Du kan lese mer om denne på våre nettsider: www.fremmedspraksenteret.no

Følg med på våre nettsider for å lese mer om disse og andre aktiviteter!
Vi vil sette veldig pris på innspill fra dere, og vi ønsker dere en riktig god skolestart!

 

 

 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret