Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2006

Den europeiske språkdagen
26 september markeres i europeiske land Språkdagen som en videreføring av Det europeiske språkåret 2001. Formålet med denne markeringen er bl.a. å vise betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet. Vi oppfordrer dere til å markere denne dagen gjennom ulike aktiviteter. På nettsiden vår finner dere forslag på slike aktiviteter. Skoler og klasser som dokumenterer sin markering innen tre uker etter Språkdagen, kan delta i vår skolekonkuranse og vinne 10 000 NKR og en ryggsekk med språkbagasje. Send dokumentasjonen til info@fremmedspraksenteret.no

Les mer under http://www.hiof.no/index.php?ID=10116

Vi vil gjerne at hvert arrangement i Norge registreres i databasen til ECML. Det gjøres veldig enkelt ved å gå til nettsiden: http://www.ecml.at/edl/collect.asp Der kan hver arrangør selv skrive inn og registrere sin markering av Språkdagen. Sørg for at markeringene i Norge synes i hele Europa!

ECML: European Centre for Modern Languages
Fra 1.9.2006 er Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen ECMLs samarbeidspartner i Norge. ECML står for European Centre for Moderen Languages (Centre Européen pour les langues Vivantes) og er Europarådets fremmedspråksenter, se http://www.ecml.at/documents/press/Norwegianfinal.pdf

Som ECMLs samarbeidspartner i Norge vil Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

1) spre informasjon om ECML og deres aktiviteter og publikasjoner
2) nominere norske deltakere til kurs, workshops og andre aktiviteter

Workshop om flerspråklighet.
I anledning Den europeiske språkdagen 2006 inviterer ECML representanter som er involverte i lærernettverk til en workshop der målet er å diskutere hvordan man effektivt kan samarbeide for å fremme flerspråklighet i Europa. Fra Norge deltar denne gangen Karin Dahlberg Pettersen. Karin er ansvarlig for senterets oppgaver i Nasjonalt nettverk for engelsk og 2. fremmedspråk.

Fremmedspråksenterets kontaktperson i ECML er Steinar Nybøle, e-post: steinar.nybole@fremmedspraksenteret.no

Fremmedspråkkonferanse 9.-10. november 2006 i Halden
Fremmedspråksenteret har nå flyttet inn i faste lokaler i Høgskolebygget på Remmen. Dette vil vi markere med en språkkonferanse der vi inviterer lærere, lærerutdannere og lærerstudenter til å delta. Konferansen tar utgangspunkt i de nye læreplanene for engelsk og fremmedspråk, (K 06) der fagene er strukturert i tre hovedområder. I K06 legges det også opp til at undervisningen skal være praktisk tilrettelagt. Vi har derfor lagt opp konferansen i tre temablokker, en for hvert hovedområde. I hver blokk blir det informert om temaet og diskutert hvordan dette praktisk kan omsettes i undervisningen. For anledningen byr senteret både på reise, overnatting og festmiddag - meld dere på! Nærmere opplysninger: http://www.hiof.no/index.php?ID=10992

Oppbygging av database over ressurspersoner i fremmedspråk
Karin Hals er i gang med å lage en oppdatert oversikt over personer som kan være aktuelle som kursholdere/foredragsholdere på kurs i fremmedspråk/ fremmedspråkdidaktikk overalt i landet. Hvis dere som leser dette har noen gode forslag til foredragsholdere, vennligst send en e-post med navn og e-postadresse til den personen/de personer dere anbefaler til karin.hals@fremmedspraksenteret.no

Oppbygging av database over russisklærere
Marit Bjerkeng ved Høgskolen i Alta er vår russiskrådgiver og hun er i gang med å bygge opp et nettverk av russisklærere i Norge. Hun vil gjerne ha tilbakemelding fra skoler, RSK og andre skoleadminstratorer om russiskundervisning. Vi ber om å få e-postadresse til de lærerne som underviser i russisk, slik at vi kan få sendt dem direkte informasjon. I tillegg vil vi gjerne ha informasjon om hvor det undervises i russisk, hvor mange elever som får opplæring og på hvilke trinn. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig til å kontakte Marit Bjerkeng og gi henne de relevante opplysningene. marit.bjerkeng@fremmedspraksenteret.no

Aktuelle publikasjoner
I det siste har det vært mange artikler i nasjonale aviser som omhandler fremmedspråkets - og da særlig tyskens - stilling i Norge. Mange av disse artiklene og reaksjoner på disse kan dere lese under: http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=9813

Som bakgrunnsinformasjon om temaet kan vi anbefale to publikasjoner, som begge er å finne på nettet:

Godrun Gaarder :Ut i verden med bare engelsk? Eller trenger vi flere fremmedspråk? En rapport av som ser på behovet for fremmedspråkkompetanse og kulturkunnskap i Norge.
Les hele rapporten: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
.

Glenn-Ole Hellekjær: Engelsk er ikke nok: En foreløpig rapport om bruken av fremmedspråk i norsk næringsliv i 2005

Finn link på vår forside: http://www.fremmedspraksenteret.no

Aktuelle tilstelninger, kurs og seminarer
Oslo: Norwegische Deutschlehrertage, 19.-22. oktoberpå Goetheinstituttet
Kontakt tyskkonsulent Karsten Wiemann for informasjon: tyskkonsulent@oslo.goethe.org

Tromsø: Fagdager i tysk, 27. og 28. oktober http://uit.no/humfak/etter_og_videreutdanning/
For ytterligere informasjon, kontakt beate.lindemann@hum.uit.no

Tromsø: Workshop om metode innenfor andrespråksforskning og Andrespråksdidaktikk,
Universitetet i Tromsø, 28. oktober 2006: http://uit.no/humfak/aktuelt/3234

NB: Vi ville sette pris på å høre fra dere hvis dere har stoff som er interessant å bringe videre gjennom vårt nyhetsbrev. Dette kan være alt fra kurs og relevante linker til boktitler og faglige artikler.

 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret