Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

August 2007

Velkommen tilbake etter sommerferien!

Ny ansatt på fremmedspråksenteret
I høstens første nyhetsbrev vil vi aller først få presentere vår nye kollega Berit Hope Olaussen. Berit skal jobbe hos oss ett år og er i hovedsak ansvarlig for tysk, IKT og nettverksarbeid. Berit har tysk hovedfag fra Universitetet i Bergen, norsk grunnfag samt lingvistikk delfag. Undervisningserfaring har hun fra videregående skole og høgskole. Komplett liste over alle senterets ansatte per 01.08.2007
 LES MER


Nytt om Kunnskapsløftet
Programområde for språkfag utvides med faget Reiseliv 1 og 2 - gjeldende fra 2008-2009. Dette og andre endringer finner du i Rundskriv F-012-06 (erstatter Rundskriv F-009-06 med samme navn) Innføring av Kunnskapsløftet: Om fag- og timefordelingen i grunnopplæringen,
tilbudsstruktur m.m.
 LES MER

Rundskriv F-03-06
Innføring av Kunnskapsløftet –
om ”Fremmedspråk”
 LES MER

Under knappen "Læreplaner, rundskriv m.m." på hjemmesidene våre vil dere finne flere relevante grunnlagsdokumenter fra inn- og utland.
 LES MER


Høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet
Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 23.06.2006 nr. 724. Det foreslås endringer på følgende områder:
- Kompetansekrav til førskolelærere i grunnskolen.
- Kompetansekrav til lærere på ungdomstrinnet i grunnskolen.
Forslagene gjelder bl.a. for engelsk der det nå foreslås krav om minst 60 studiepoengs fordypning (1 år) i faget for nytilsetting på ungdomstrinnet.
 LES MER


Gratis tyskmateriell
Etter vår aksjon i fjor der vi sendte ut julegave til alle landets skoler som tilbyr tysk, har vi en del materiell til overs. Dette vil vi nå gi bort. Send en mail med bestilling til info@fremmedspraksenteret.no – her gjelder først til mølla-prinsippet. Oppgi hvor mange eksemplarer dere vil ha av de forskjellige heftene. Det er mulig å bestille hele klassesett.

* Das Rad 46/2006
(Mary Glasgow Magazines für Anfänger,
Thema: Snowboarden usw.)
* Schuss 37/2006
(Mary Glasgow Magazines für Mittelstufe,
Thema: Computerspiele usw.)
* Aktuell 13/2006
(Mary Glasgow Magazines für Fortgeschrittene,
Thema: Atomstreit usw.)
* Presse & Sprache 595/2006
* Presse & Sprache 597/2006
* Deutsch perfekt 8/2006
(Thema: Sommer in Berlin)
* Deutsch perfekt 11/2006
(Thema: Reisen zur Kunst)
* Europa entdecken, Interesse wecken (Infoheft des Europarates)
* Plakat fra Klett forlag
Das neue Deutschmobil

Fremmedspråksenterets konferanse finner i år sted på Hotel Bristol i Oslo 25.-26. oktober
Konferansen med arbeidstittelen Kunnskapsløftet i praksis tar utgangspunkt i læreplanene for engelsk og fremmedspråk, der fagene er strukturert i tre hovedområder. Vi har derfor lagt opp konferansen i tre temablokker: Språklæring, Kommunikasjon og Språk, kultur og samfunn. Kursavgift er NOK 1000; reise, kost og overnatting under konferansen er da dekket.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser. Vi forbeholder oss retten til å fordele plassene regionalt heller enn etter påmeldingsdato, for å sikre at alle landsdeler blir representert.
 LES MER


Vi minner om Den europeiske språkdagen 26. september 2007
Språkdagen markeres i europeiske land som en videreføring av Det europeiske språkåret 2001. Fremmedspråksenteret arrangerer i den forbindelse en skolekonkurranse.
 LES MER

Vil deres skole eller institusjon markere Språkdagen, kan dere bestille materiell gratis hos oss. Vi vil også gjerne vite om tilstelninger for å informere om disse i nyhetsbrevet og på nettsidene våre.


Lær språk, husk bedre
Flerspråklighet forsinker aldringsprosessen i hjernen og får deg til å huske bedre. Artikkel i A-magasinet av Pål Johan Karlsen.
 Side 1
 Side 2
Finn mer informasjon på Pål Johan Karlsens hjemmeside.
 LES MER


Følg med på forskning og utvikling i fremmedspråk
Vi benytter anledningen til å minne om Fremmedspråksenterets FoU-virksomhet. Vi gir støtte til en rekke prosjekter og utprøvninger innen fremmedspråk og fremmedspråkdidaktikk. På vår fornyede FoU-nettside finner du mer informasjon om disse prosjektene. Her finner du også  rapporter og eksempler på god praksis.
 LES MER

I første halvdel av 2007 startet vi opp en ny publikasjonsserie innen fremmedspråk(didaktikk): Fokus på språk. De første to publikasjonene kan nå lastes ned fra nettsidene. En rekke nye numre er rett rundt hjørnet. Vi tar gjerne imot bidrag til serien. Heftene til nedlastning samt retninglinjer for nye manuskript:
 LES MER

På FoU-siden informerer vi også om nyttig litteratur og forskjellige arrangementer innen fagområdet.
 LES MER

HUSK: vår utlysning av prosjektmidler med frist 20. august 2007
 LES MER


Last ned dette nyhetsbrevet som WORD-DOKUMENT

Ønsker du å motta nyhetsbrevet på mail: Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 23.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret