Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Desember 2007

Nytt fra Kunnskapsdepartementet
Sammenslåing av programområder i videregående opplæring
LES MER


Høring på læreplan i reiseliv og språk
Utdanningsdirektoratet inviterer til høring på læreplan i reiseliv og språk. Høringsfrist er 12. februar 2008.
LES MER


Den europeiske språkdagen 2007
Den europeiske språkdagen markeres i over 40 europeiske land som en videreføring av Det europeiske språkåret 2001. Formålet med denne markeringen er bl.a. å vise betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet. Fremmedspråksenteret markerte dagen med forskjellige arrangementer og ved en konkurranse. Vinneren er nå kåret: årets beste bidrag kom fra Os skule. Gratulerer!
Om vinnerbidraget fra Os skule
LES MER
Alle bidragene
LES MER


Fremmedspråk i praksis
Fremmedspråksenteret har inngått et samarbeid med Snøball film AS om å utvikle "i praksis"-filmer for fremmedspråkundervisningen (prosjektbeskrivelse). Tilsvarende filmer er laget for fagene Matematikk, Naturfag, Filmarbeid og Nynorsk, og disse kan man studere nærmere ved å følge denne lenken: http://www.skoleipraksis.no/ 


ISIS - Idéer som inspirasjon for språkundervisningen - Tromsø Universitets skriftserie
Bind 3: Litteratur i opplæringa
Bind 4: Elevenes språk - elevenes tekster (deler er tilgjengelig på nett)
Heftene er et resultat av etter-
utdanningskurs i finsk, fransk og tysk og inneholder populærvitenskaplige artikler beregnet på andre lærere til hjelp i undervisningen.
Kontakt Beate Lindemann ved UiT for mer informasjon.

Vurdering

Faglitteratur
Lars Helle: Læringsrettet vurdering
Forfatteren følger læreres vurderings
arbeid og de dilemmaene de blir stilt overfor. Målrettet vurdering skal sørge for at eleven får et realistisk bilde av sitt eget faglige ståsted. På dette grunnlaget diskuterer forfatteren hvordan elevvurdering kan brukes bevisst for å bygge opp elevens selvbilde, slik at den ikke bare er et kontrollredskap, men blir en veiviser for læring.

Vurdering av muntlig produksjon – litt hjelp
På nettsiden til Europarådets seksjon for språkopplæring og språkpolitikk,
finner man en oversikt over DVDer med eksempler på muntlig produksjon som illustrerer nivåene i det europeiske rammeverket. Disse er foreløpig tilgjengelige for språkene engelsk, fransk og italiensk, og kan bestilles gratis ved å henvende seg til DECS-LANG@coe.int.  Tilhørende skriftlig materiell kan fritt lastes ned her. Som det framgår av nettsiden, er
tilsvarende DVDer under utarbeidelse også for andre språk, bl.a for tysk.

Faglige arrangementer

Österreich : Schweiz – ein Zusammenspiel
DaF - Seminar unter besonderer Berücksichtigung von Sport (Fussball) und Sprache
Innsbruck: 9. – 16.Juni
Zürich:  17. – 20. Juni
Et videreutdanningskurs for lærere i forbindelse med EM i fotball 2008 og det europeiske året for interkulturell dialog! (For den delen av seminaret som foregår i Østerrike, kan man søke om støtte fra Comenius eller Grundtvig. Søknadsfrist: 31. Januar)
LES MER

2008 - et innholdsrikt år!

Lansering av Det europeiske året for interkulturell dialog.

"Forent i mangfold" er slagordet for informasjonskampanjen som markerer starten på Det europeiske året for interkulturell dialog 2008.
Formålet med året er å skape økt forståelse og å legge til rette for sameksistens mellom ulike kulturer i EU. Hvert medlemsland har sitt eget prosjekt i forbindelse med dette i tillegg til Kommisjonens syv prosjekter samt en rekke mindre undersøkelser og arrangementer.

European Year of Intercultural Dialogue
LES MER

Pressemelding
LES MER

I Norge markeres dette året som Mangfoldsåret
LES MER

I tillegg har FN utropt 2008 til Det internasjonale språkåret
LES MER

Mangfold oppleves best ute i verden. EU har to puljer med internasjonaliseringsmidler som det kan lønne seg å bli kjent med: Comenius og Leonardo. I Norge er det SIU i Bergen som informerer om internasjonalisering i skolen, og SIU har en nettside om Comenius og om Leonardo da Vinci.

Språk i verden
I forbindelse med Det europeiske året for interkulturell dialog og
Mangfoldsåret publiserer vi fem spesialutgaver av Fokus på språk (LES MER). Hvert av heftene tar for seg et språk og hva som kjennetegner det. Heftene er myntet på elever, rådgivere og foreldre som vil bli bedre kjent med språket. Lærere kan finne elementer til undervisningen i heftene.

Nå i desember publiseres Fransk i verden og Russisk i verden. På nyåret kommer Engelsk i verden, Tysk i verden og Spansk i verden.

Russisk i verden

Atle Grønn, forsker ved Universitetet i Oslo, forteller i tekst og bilder bl.a. om det kyrilliske alfabetet,
om samhandel mellom Norge og Russland og om russisk som lingua franca.


Fransk i verden
En trio bestående av André Avias, Line Engstrøm og Rolf Tobiassen presenterer det beste den franskspråklige verden har å by på.
Vi tas med på en reise fra kokkestudier i Frankrike, via senegalesisk litteratur, til strandliv i Karibien.

Heftene kan lastes ned fra Fremmedspråksenterets hjemmeside,
eller de kan bestilles ved å sende en e-post til info@fremmedspraksenteret.no


Utlysning
Nordplus Rammeprogram 2008
Støtte til samarbeid på utdanningsområdet mellom
Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige
Nordisk Ministerråd har vedtatt Nordplus Rammeprogram for 4-års perioden 2008 – 2011.
Programmet skal fremme kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene i de nordiske og baltiske landene gjennom å støtte mange typer utveksling, prosjekter og nettverk.
LES MER


Ny doktorgrad
Maurits van den Noort:
Hvilken relasjon eksisterer mellom arbeidshukommelse og andre språklæring?
LES MER


Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 21.12.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret