Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

November 2007

Fremmedspråksenterets konferanse
25. - 26. oktober 2007 arrangerte Fremmedspråksenteret konferansen Kunnskapsløftet i praksis.
Innleggene fra konferansen finner du HER

European Label
Utdeling av pris under konferansen
Les mer på fylkeskommunes nettsider
Les mer på SiUs nettsider

FoU-aktiviteter ved Fremmedspråksenteret:

Fremmedspråksenteret støtter fire nye prosjekter
Årets utlysning av midler til forskning og utvikling innen fremmedspråk(didaktikk) har resultert i fire nye prosjekter:

1 Styrking av muntlige ferdigheter i fransk, tysk og spansk
(Kastellet skole, Oslo)
2 Samarbeid om språk i det 13-årige løp (Frogn kommune og Frogn vgs)
3 Tverrfaglig grammatikkurs
(Volda vgs)
4 Fra tekst til språk. Barne- og ungdomslitteratur i engelsk.
Les mer om disse prosjektene på våre nettsider

OG
Kartlegging av elevenes språkvalg.
Fremmedspråksenteret har sammen med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i Oslo fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til et prosjekt som skal kartlegge elevers valg av språk i ungdomsskolen, og som bl a skal finne ut hvilke faktorer som avgjør om elevene velger fremmedspråk eller språklig fordypning.
LES MER

Forskning og utvikling innen fremmedspråk: Nye rapporter
Senterets FoU-prosjekter har i det siste halvåret resultert i en rekke rapporter. Disse kan nå lastes ned fra nettsidene:

1 Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!
2 Deutsch mal anders!
3 Veiledet lesing som metode i engelskopplæringen (delrapport)
4 Grammatikken i spanskfaget. Ei kvalitativ undersøking (delrapport)
5 Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen
Arbeidet går videre, og en rekke nye rapporter og artikler vil bli publisert i månedene fremover.

Vestlandet satser på forskning innen fremmedspråk
Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger har initiert en rekke aktiviteter innen fremmed- og andrespråksforskning, bl a en todagers workshop og et seminar. Referatene kan lastes ned HER og HER

Gratis kurstilbud i andre fremmedspråk for lærere
Vi oppfordrer særlig ungdomsskolelærere til å delta.
LES MER

Jul i språkundervisningen
Vi minner om ressursene under Måneder og merkedager i undervisningen
LES MER

Tidlig start anbefales
LES MER
Se også senterets egne sider om
Tidlig start

Tildeling av midler fra Utdanningsdirektoratet
Learning English with Teddy
Begynningopplæring i engelsk for elever med meget langsom progresjon
LES MER


Underviser du i engelsk på barnetrinnet?
Prøv nettLearnEnglishKids fra British Council. Der finner du sanger, spill, historier og aktiviteter for barn som lærer engelsk.

Idéhefter for lærere
Program for lærerutdanning ved NTNU har utviklet en serie fagdidaktiske hefter der eksempler på undervisningsopplegg og nyttige pedagogiske forslag presenteres. Heftene setter fokus på hovedområdene i Kunnskapsløftet. Heftet for språkfag - Språkfag 1- har artikler om for eksempel muntlig opplæring i fremmedspråk, språklæring gjennom bruk av illustrasjoner og banning på engelsk. Heftet kan kjøpes i bokhandel eller på www.tapirforlag.no

Søkjer 25 skular til internasjonalt prosjekt
Prosjektet er kalla Learning and Teaching (foreign languages) on the Basis of Innovative Methods and ICT og er ein del av eit Comenius 3 nettverk.
LES MER

42 millionar til norsk-russisk samarbeid
42 millionar er tildelt 15 prosjekt frå Samarbeidsprogrammet med Russlands for perioden 2007-2010.
Kvart prosjekt involverer ein norsk og ein russisk forskings- eller utdanningsinstitusjon.
LES MER

Språktester ved Høgskolen i Østfold
Test franskkunnskapene med  TEF - Test d’évaluation de français
Ta tysk språkeksamen ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung.

Vurdering for læring - Vurdering av læring: Landskonferansen 2007
Les om konferansen HER
Finn presentasjonene HER

Ny doktorgrad 
Ragnhild Lund: Questions of Culture and Context in English Language Textbooks - A Study of Textbooks for the Teaching of English in Norway.
LES MER

Ny leder for FIAPE
José María Izquierdo har blitt leder for Det Internasjonale forbundet av spansklærerforeninger FIAPE
Mer om hans engasjement for spanskfaget og spansklærere kan du lese i intervjuet HER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 27.11.2007 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret