Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

August 2008


Fremmedspråksenteret med økt ansvar for strategiplanen Språk åpner dører
I april i år overførte Utdannings-
direktoratet det overordnede ansvaret for å følge opp strategiplanen Språk åpner dører til Fremmedspråksenteret. Dette innebærer helhetlig ansvar for koordinering av arbeidet med strategien og ansvar for at tiltak blir gjennomført. Senteret erstatter Utdanningsdirektoratet som hovedansvarlig og som aktør under enkelttiltak i Språk åpner dører.

Fremmedspråksenterets spennende filmprosjekt
Med bakgrunn i tidligere utlysning etter mulige ”filmstjerner” innen fagene fremmedspråk og engelsk, har vi nå mottatt flere henvendelser som vil resultere i filming. De områdene vi spesielt var på utkikk etter, var disse:
 • Læringsstrategier
 • Muntlig aktivitet
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning), bilingual undervisning
 • eTwinning
 • Grunnleggende ferdigheter (f eks “å kunne regne” i språkfagene)
 • Storyline
 • Samarbeidslæring
 • IKT (kommunikasjon)
 • Språkperm

Mange punkter er helt eller delvis dekket opp, men for å ha et best mulig utvalg – ønsker vi at nettopp DU tar kontakt. Om det er store eller små undervisningsgrep du har å by på – vi er like interessert! Ta uforpliktende kontakt med Fremmedspråksenteret ved Berit Hope Olaussen (69215845/90695230) for mer informasjon.

Skolebibliotekene og fremmedspråkundervisning
Lesing har alltid vært en viktig del av fremmedspråkundervisningen. Dette kommer tydelig fram i forbindelse med Kunnskapsløftet, der lesing er definert som en grunnleggende ferdighet. Når en lærer skal oppfordre og motivere elevene sine til å lese mer, kan skolebibliotekene spille en avgjørende rolle. Ikke bare som en ressursbase for litteratur på målspråket, men også som et samlingssted for informasjonsmøter eller andre arrangementer. Et godt eksempel er skolebiblioteket på Os barneskule, som bidro sterkt til at skolen vant Språkdagkonkurransen 2007. Les mer om dette på våre hjemmesider.

Skolebiblioteket er en del av skolens pedagogiske virksomhet og er en viktig læringsarena både for lærere og elever. For å bidra til heving og spredning av kompetansen innen områdene skolebibliotek og læremidler, er Nettverk for skolebibliotek og læremidler opprettet. Nettverket er for universitet og høgskoler som tilbyr lærerutdanning, og inngår som ett av Utdanningsdirektoratets nettverk for kompetanseutvikling.
LES MER.

Idédugnad: Enkelte lærere kan være usikre på hvordan de kan ta i bruk læremidler på skolebiblioteket i undervisningen sin og hvordan de kan samarbeide med skolebibliotekaren på beste måte. Derfor er Nettverk for skolebibliotek og læremidler i gang med å utvikle en idésamling for bruk av skolebiblioteket, knyttet til kompetansemålene i Kunnskapsløftet. De har i første omgang valgt fag som er gjennomgående i hele grunnopplæringsløpet. Idésamlingen vil være webbasert. Det gir mulighet for endringer og tillegg. Også Fremmedspråksenteret er interessert i informasjon om gode samarbeidsprosjekter. Vi oppfordrer derfor fremmedspråklærere, i samarbeid med skolebibliotekar, å sende inn vellykkede opplegg som er prøvd ut eller som planlegges. Utvalgte opplegg vil publiseres på nett. Send inn til info@fremmedpraksenteret.no

Bibliotektips: I forbindelse med Mangfoldsåret har Det flerspråklige biblioteket (DFB) og Arthaus inngått en filmavtale. Dette gjør det mulig for DFB å låne ut dvd-filmer fra så forskjellige land som Armenia, Argentina og Japan (og Tyskland, Frankrike, Russland...) til biblioteker i hele landet. Tilbudet er kun gjeldende for 2008, så nytt sjansen nå! En slik filmvisning, for eksempel av filmen Offisde fra Iran, vil være en utmerket markering av Den europeiske språkdagen! Les mer om ”Verdsfilm i biblioteket” og Det flerspråklige biblioteket.

Kunst på Fremmedspråk-
senteret

Fremmedspråk-
senteret pynter opp lokalene med malerier av Heidi Uleberg. Bildene på senteret er av akryl på lerret, og fra serien 'Lys i mørket' som kunstneren beskriver slik: 'Alle de blå fargenyansene representerer de ulike mørke aspektene i verden og hvert enkelt menneskes liv. Livet er ikke svart hvitt men full av fargerike sjatteringer og at et sted i mørket finnes lyset. Det hvite er lyset, håpet, som viser vei gjennom mørket'.
Se flere bilder
LES MER

Kontakt kunstneren: huleberg@gmail.com


Den europeiske språkdagen 26. september 2008
Den europeiske språkdagen markeres den 26. september hvert år alle europeiske land.

Formålet med markeringen er bl.a. å vise betydningen av å lære språk, informere om språklæring og å støtte opp om og oppmuntre til livslang læring av språk. Vi oppfordrer alle til å markere språkdagen, tips til arrangement samt informasjon om andre arrangementer finner dere HER

Send oss gjerne en e-post med informasjon om deres arrangement! Uansett hvor stort eller lite det er, vi legger informasjonen ut HER

I forbindelse med Språkdagen arrangerer Fremmedspråksenteret i år to konkurranser hvor det beste bidraget i hver av konkurransene blir premiert. LES MER Vi sender dere gjerne materiell til markeringen, for eksempel plakater.

Språkdagen markeres også på ECMLs hjemmesider:


Deutschlands heutige Generation - Und was man sonst nicht weiβ I høst reiser tyske Maria Hoffmann (21) rundt til videregående skoler for å fortelle norske elever om det nye Tyskland.Tyskland er så mye! Tenk bare på fotball, musikk, film og Europas kulturhovedstad Berlin. Hvordan ser den oppvoksende generasjonen på seg selv og sin rolle i verden? Hva er tysk ungdom opptatt av og hvorfor er det så lurt å kunne snakke tysk? Møt Maria og finn ut mer. Kontakt Youth For Understanding på 22 69 81 80 eller www.yfu.no for å avtale tid. Passer for både tysk, samfunn- og historieklasser på vg1 og vg2.


EUROPEAN LABEL
Den europeiske språkprisen
Språkprisen European Label ble lansert av EU i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk. Utmerkelsen tildeles årlig til ett eller flere prosjekter med relevans for grunnopplæringen i form av reisestipend eller midler til videreføring eller informasjonsspredning knyttet til prosjektet. Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner kan innstilles til prisen.
Ny frist: 15. september. LES MER

Russisk ved Fremmedspråksenteret
Fra 1.8.2008 vil Marit Bjerkeng etter endt engasjement gå tilbake i full stilling som førstelektor i russisk ved Høgskolen i Finnmark. Hun vil fra nå av konsentrere seg om eget FoU-arbeid ved siden av undervisningen.

Knut Skrindo overtar som russiskansvarlig ved senteret. Skrindo er lektor ved Oslo katedralskole, hvor han har undervist i russisk og matematikk siden 2000. Han har allerede vært involvert i flere av Fremmedspråksenterets russiskprosjekter, blant annet Det russiske språkets år og St. Petersburgdagene i Oslo 2007.

Vi takker Marit Bjerkeng for innsatsen så langt og ønsker henne lykke til med faglig virksomhet ved HiF. Vi ser fram til et fortsatt samarbeid med henne som ressursperson og russiskekspert og som aktivt medlem i Nettverk for engelsk og fremmedspråk. Og vi gleder oss til å utvide samarbeidet med vår nye russiskansvarlige Knut Skrindo!

Amerikanske gjesteforelesere til norske skoler - Fulbright Roving Scholars
Ordningen med ”Fulbright Roving Scholars” er et samarbeidsprosjekt mellom Fulbrightkontoret og Kunnskapsdepartementet fra 1987. Ordningen består i at amerikanske gjesteforelesere, roving scholars, foreleser for lærere og besøker klasser i hele landet. Besøket kan inspirere og motivere til videre språklæring, og ordningen er gratis for skolene.
LES MER

Kinesisk (mandarin) i Bergen
Fra høsten 2008 vil det bli mulig å ta til sammen 30 studiepoeng i kinesisk språk ved Institutt for fremmedspråk, UiB. Kursene er et samarbeidsprosjekt mellom instituttet og Bergen Konfutse Institutt, som er det første i sitt slag i Norge. Ved interesse, ta kontakt med Benedicte M. Irgens

Fremmedspråk nivå III
Sitter du på gode nettsteder, filmer, tekster eller lignende som kan brukes i undervisningen, gjerne knyttet opp mot kompetansemålene? Del med andre lærere! Send dine tips til oss, og vi legger dem ut på våre nettsider. info@fremmedspraksenteret.no

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Skulestart: Dette er nytt hausten 2008
  Eg ønskjer at alle elevane i haust skal møte ein skule som er prega av kompetanse. Skulen må ta tak i små utfordringar før dei veks til store problem. Derfor satsar vi no på å styrkje opplæringa dei første åra. Skulen skal gi alle elevar, uavhengig av sosial bakgrunn, like sjansar. Slik kan skulen vere med på å utjamne forskjellane i samfunnet. Dette seier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i samband med skulestarten.
  LES MER
 • Veiledning - Lokalt arbeid med læreplaner
  Utdanningsdirektoratet har publisert informasjon og veiledning om lokalt arbeid med læreplaner på sine nettsider. På sidene finnes også eksempler på lokale planer, bl.a. for engelsk og fremmedspråk.
  LES MER
 • Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning
  I tråd med forslag i St.meld. nr. 23 (2007–2008) om språkopplæring, forelås en forskriftsendring som vil gi søkere til høyere utdanning tilleggspoeng for programfag i andre fremmedspråk enn engelsk fra og med opptak til studieåret 2011–2012.
  LES MER
  Følg denne og andre høringer på hjemmesidene til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
 • Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven 1. august 2008 - Kompetansekrav til lærere i grunnskolen
  Det stilles nå skjerpede krav ved tilsetting for undervisning på barnetrinnet for førskolelærere og for tilsetting for undervisning i norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet. Forskriften ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. mars i år
  LES MER
 • Ny stortingsmelding fra Kunnskapsdepartementet
  Mer kvalitet og læring i skolen
  LES MER
 • Ny stortingsmelding fra Kultur- og Kirkedepartementet
  Mål og meining: Ein heilskapleg norsk språkpolitikk
  LES MER
 • Tora Aasland: Språk byggjer bruer
  Språkmeldinga er ei kjærleikserklæring til det viktigaste verktøyet vi har for å forstå kvarandre
  LES MER
 • Språkkunnskaper viktig for næringslivet
  EUs Business Forum legger frem en rapport om hvordan bedre språkkunnskaper kan fremme økonomisk vekst i EU. Rapporten gir en oversikt over tiltak som bør settes i verk for å øke europeiske bedrifters konkurranseevne i en global verden. Det er spesiell fokus på samarbeid mellom handel, skole og offentlige myndigheter.
  LES MER
  Intervju med Leonard Orban:
  Why is multilingualism so important for the EU?
  LES MER

ARRANGEMENTER/ HVA SKJER

 • Fremmedspråkdidaktikk i fokus
  Praksisnære etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk. Kun få ledige plasser i Tromsø og Bergen igjen. Meld deg på!
  LES MER
 • Den europeiske språkpermen i Norge
  Nasjonal konferanse 6.-7. november i Oslo

  Den europeiske språkpermen ble introdusert av Europarådet i Det europeiske språkåret 2001. I Norge er det siden blitt utviklet to Språkpermer, en for barnetrinnet (6-12 år) og en for ungdomstrinnet og videregående opplæring (13-18 år). Konferansen retter seg mot språklærere, skoleledere og lærerutdannere. Det anbefales at skolene er representert ved en språklærer og en fra ledelsen på skolen.
  LES MER
 • Ledig plass ved workshop i Graz
  Ved det Europeiske fremmedspråksenteret i Graz (ECML) er det ledig plass ved arbeidsseminaret "The European Language Portfolio (ELP) in whole-school use" i tiden 29.-31. oktober 2008. Vi ber om søknader fra lærere og lærerutdannere med erfaring fra arbeid med Språkpermen og som enten har eller ønsker mer innsikt i bruk av permen i all språkundervisning. Mer informasjon finner du HER
  Søknadsfrist
  : 15. september 2008
 • Translatørkurs (språkspesifikke) & språkovergripende seminar ved NHH
  LES MER
 • Engelsk for dysleksikere - kurs og seminar
  LES MER
 • Russisk språk feires!
  Europeisk festival for russisk språk 2008 - 2009
  Informasjon fra Den internasjonale russiskforeningen MAPRYAL
  LES MER
 • Utstilling ved Universitetsbiblioteket i Oslo
  "De romanske språkene ", 5. - 28. september 2008
  LES MER 
 • Veranstaltungskalender - hva skjer?
  Felles kalender for tyske institusjoner i Norge - ny!
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Borte bra, men hjemme best?
  Antallet norske studenter som studerer til en hel akademisk grad i utlandet har vist en nedadgående tendens over mange år. Når det gjelder utvekslingsstudenter har en tidligere oppgang nå flatet ut. I forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning, har NIFU STEP på oppdrag av Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport som ser på mulige forklaringer på dette.
  LES MER
 • Utenlandsopphold for alle
  EU-kommisjonens ekspertgruppe på mobilitet har lagt frem rapporten "Learning Mobility, an Opportunity for All".
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Tastatur for mange språk og alfabeter
  LES MER
 • Fotball-leksikon
  LES MER
 • Vuggesanger fra flere land
  LES MER
 • ConjugationFR.com: her kan du skrive inn hvilket som helst fransk verb og maskinen vil bøye dette for deg.
  LES MER
 • Franske synonymer og antonymer
  LES MER
 • Les Pages Françaises: Fremmedspråksenteret har overtatt Les Pages Françaises fra Skolenettet. Sidene inneholder informasjon og linker rundt temaene språk, samfunn og kultur.
  LES MER
 • Literaturport
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 21.08.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret