Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mai 2008

Månedens tema: Den europeiske språkpermen

Skoleåret 2005/2006 ble Den europeiske språkpermen for ungdomstrinnet introdusert i Norge. I år lanseres en perm for barnetrinnet. Begge permene støtter opp om læring av engelsk og fremmedspråk og kan integreres som et pedagogisk og didaktisk verktøy i undervisningen i tråd med gjeldene læreplaner. Permene er til nytte både for elev og lærer, særlig i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene og hovedområdene for språklæring.

Språkpermen 13-18
Den europeiske språkpermen 13-18 er et pedagogisk verktøy som skal gi elever, studenter og andre som lærer seg fremmedspråk en mulighet til å dokumentere språkferdigheter og reflektere over egen språklæring.
LES MERSpråkpermen 6-12
For å støtte opp under læring av engelsk og fremmedspråk på barnetrinnet, er det utviklet en Språkperm som er spesielt tilpasset elever fra 6-12 år i norsk skole. I tillegg til å pirre nysgjerrigheten på andre språk og kulturer, gir Språkpermen elevene muligheten til å evaluere eget arbeid og hele tiden sette seg nye mål. Språkpermen 6-12 fokuserer på bevisstgjøring, refleksjon og læringsstrategier, som er viktige forutsetninger for livslang læring av språk.

For læreren kan Språkpermen gi undervisningsideer og være et godt verktøy for planlegging og underveisvurdering, og den kan rett og slett være en inspirasjon til å gjøre undervisningen enda mer praktisk rettet.
LES MER

Er du interessert i å prøve Språkpermen 6-12 eller 13-18 i egen undervisning? På nettsidene våre finner du begge permene til nedlasting, informasjon om disse og om konferanser og etterutdanningstilbud i bruk av permene.

Ta også gjerne kontakt med Fremmedspråksenteret ved Berit Hope Olaussen!
berit.h.olaussen@fremmedspraksenteret.noDen europeiske språkdagen 26. september
Den europeiske språkdagen markeres i over 40 europeiske land. Formålet med markeringen er bl.a. å vise betydningen av å lære språk, informere om språklæring og å støtte opp om og oppmuntre til livslang læring av språk.

I forbindelse med Språkdagen arrangerer Fremmedspråksenteret iår to konkurranser hvor det beste bidraget i hver av konkurransene blir premiert.
LES MER


AFS Internasjonal Utveksling
AFS er verdens eldste og største utvekslingsorganisasjon. Organisasjonen har fred som formål, og tilbyr utveksling på videregående trinn til 50 land på alle kontinenter. AFS er en internasjonal, uavhengig og ideell organisasjon basert på frivillig arbeid. Målsettingen er å gi mennesker muligheter til interkulturell læring, slik at de skal kunne utvikle kunnskap, forståelse og kompetanse knyttet til andre mennesker og deres kulturer og språk. Slik ønsker de å bidra til en mer rettferdig og fredelig verden.
LES MER

Youth For Understanding er en frivillig organisasjon som gir ungdom muligheten til å se verden med egne øyne gjennom å gå på skole og bo i en vertsfamilie et
annet land et år.

I august kommer det 38 elever fra 15 ulike land (Tyskland, Sveits, Thailand, USA, Russland, Chile, Nederland, Frankrike, Estland, Belgia, Latvia, Litauen, Slovakia, Ungarn og Tsjekkia) til Norge for å bo her et skoleår.

Er det rom for en til i din familie? Klikk deg inn HER for å lese mer om elevene og deres interesser eller gå inn på YFUs nettsider.
LES MER

Fremmedspråkdidaktikk i fokus
Fremmedspråksenteret har fått midler til å gjennomføre kortere, praksisnære etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk. Målgruppen er lærere i ungdomsskole og videregående skole som underviser fremmedspråk på nivå I og II. Kursene vil bli arrangert høsten 2008. Kursrekken går over tre dager på hvert sted, med disse datoene:

Oslo 22.-24. september
Bergen 27.-29. oktober
Tromsø 24.-26. november

For påmelding og mer informasjon:
LES MER


Språkvalgsundersøkelse 2008: Status quo for språk i videregående opplæring

Som i 2007 har Fremmedspråksenteret våren 2008 undersøkt hvilke programområder og programfag innen språk elevene i Vg1 ønsker seg til neste år, skoleåret 2008-09. Vi var spesielt interesserte i eventuelle effekter av sammenslåingen av Programområde for språkfag og Programområde for samfunnsfag og økonomi. Granskingen viser at forskjellene mellom situasjonen i inneværende skoleår og elevenes ønsker til neste år er små.
LES MER


Den europeiske språkprisen
Språkprisen European Label ble lansert av EU i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk. Utmerkelsen tildeles årlig til ett eller flere prosjekter med relevans for grunnopplæringen i form av reisestipend eller midler til videreføring eller informasjonsspredning knyttet til prosjektet. Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner kan innstilles til prisen.
LES MER
Utlysning


Fussball verbindet!
I samarbeid med Den Østerrikske Ambassade til Norge utlyste Fremmedspråksenteret en konkurranse der premien er et kursopphold for én person i Innsbruck og Zürich. Her avholdes noen av gruppespillene i fotball-EM, og i den forbindelse arrangeres det et seminar for tysklærere om samfunn, språk og kultur i Østerrike og Sveits med utgangspunkt i fotballsport. Seminaret arrangeres av Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur i Wien i samarbeid med AkDaF Schweiz og Zentrum für Österreichstudien i Skövde.

Vinner av konkurransen er Asbjørn Stenmark fra Selbu videregående skole. Han vant med sitt bidrag Das Bundesliga-Spiel. Gratulerer!
LES MER


Primalingua søker samarbeidsskole
Primalingua er et EU-prosjekt innen Livslang læring. Koordinator for prosjektet er Dialoge Sprachinstitut i Lindau. Arbeidet med å lage en besøkerside er i gang, og siden finner du HER. Prosjektet vender seg til gruppen young learners, dvs. 8-12 år. Prosjektet søker nå en skole i Norge som er interessert i å delta og arbeide med prosjektet i norsk og engelsk under neste skoleår, hovedsaklig oktober 2008 til april 2008. Deltagende skoler forplikter seg til å delta under hele prosjektet. Alle skoler får tildelt et digitalkamera, lydopptaksutstyr, europakart, håndbok for lærere, tilgang til en passordbelagt arbeidsplattform og et nettverk av skoler i Europa.

Målet for prosjektet er å:

 1. la unge elever fra begynnelsen få oppleve sitt eget språk og kultur i dialog med andre språk og kulturer, flerspråklighet og det flerkulturelle i Europa
 2. la elevene lære seg å håndtere tekniske hjelpemidler som PC, digitalkamera og lydteknikk i dialog med andre elever
 3. skape et Primalingua-nettverk mellom et femtitalls skoler i Europa

Skoler som er interesserte kan ta kontakt med elisabet.malvebo@edu.karlskrona.se. Hun er veileder for skoler i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Fagdager i regi av Fagforum for fremmedspråk: Fins det et aktivt fagforum i ditt fylke som arrangerer fagdager om aktuelle emner for språk og språkundervisning? Send informasjon til info@fremmedspraksenteret.no


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Publisering av læreplanverket i Kunnskapsverket LES MER
 • Stages d'été Comenius pour professeurs de français (FLE) LES MER
 • Delta i MULTIKULTI, en kortfilmkonkurranse for ungdom under 26 år! LES MER
 • Outcomes of the European Commission's public consultation on multilingualism LES MER
 • Konferanse: "Postcolonial studies in Romance languages" LES MER
 • Filmer om god praksis: Noe for deg og din klasse? LES MER

ARRANGEMENTER

 • Kurs med den britiske pedagogen Penny Tolson. Nytt perspektiv på undervisning i engelsk for dyslektikere for lærere og for foreldre
 • Språkkonferanse Juvenes Translatores LES MER
 • Internasjonal CLIL-konferanse i Tallinn, 24.-25. oktober 2008
  LES MER
 • Bli med på Tysk-Norsk Ungdomsforum i Stavanger 18.-21. september! Årets tema er "kulturelt mangfold og identitet" og det er plass til 50 norske og 50 tyske ungdommer mellom 16-20 år.
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 13.06.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret