Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mars 2008

Elevautonomi

I løpet av vinterens skoledebatt har vi ved flere anledninger kunnet lese om det som kalles "ansvar for egen læring" (AFEL eller "elevautonomi"). Begrepene har vært tolket på svært forskjellige måter, og vi har derfor bedt en av landets fremste eksperter på området, Turid Trebbi om å gi en kort orientering om temaet.

Ansvar for egen læring - et begrep på avveie? AFEL står som kjent for "ansvar for egen læring". For oss språklærere er det verd å merke seg at AFEL ble utviklet på 70-tallet som et språkdidaktisk begrep og er uløselig knyttet til to andre begrep, nemlig innsikt i egen læring og egenvurdering. De tre begrepene springer ut av nyere tenkning om språklæring der eleven ikke lenger er passiv mottaker av undervisning, men kan bruke møtet med lærerens undervisning aktivt til å produsere kunnskap på sin måte med utgangspunkt i det han/hun allerede kan. Eleven tar med andre ord hånd om sin egen læring. Dette forutsetter imidlertid innsikt i både språk og språklæring, noe eleven kan utvikle i samhandling med lærer og medelever.

I denne bevisstgjøringsprosessen er egenvurdering en rød tråd. Egenvurdering er en intern vurdering styrt av eleven selv som skiller seg fra den eksterne samfunnsstyrte prøve- og eksamensvurderingen. I den interne vurderingen forholder eleven seg til de læringsmålene han/hun har satt seg og ser hvordan egne valg av tilnærmingsmåter har fungert i forhold til fagets mål slik disse kommer til uttrykk i den eksterne vurderingen. Som et resultat av en bevisstgjøringsprosess der samhandlingen med lærer er avgjørende, begynner eleven etter hvert å kunne påta seg ansvar for egen læring. Slik får AFEL en sentral plass innenfor språkdidaktikken, noe også læreplanene for engelsk og fremmedspråk tar høyde for, der innsikt i egen læring er nevnt spesifikt i hovedområdet Språklæring.

Læreren på sin side kan selvsagt ikke fraskrive seg ansvaret for å legge best mulig til rette for alle elevers læring. Lærerens kompetanse er med andre ord svært viktig. AFEL handler således ikke om å løfte en moraliserende pekefinger og si: ”Nå må du ta ansvar for å gjøre leksene dine.” Det handler heller ikke om selvstudium og fravær av lærer. Det handler om å slippe elevene til slik at de kan bli myndige personer og personlig involvert i læringen sin. AFEL er en epokegjørende nyorientering i språkundervisningen som ikke må komme på avveie i styrtsjøen fra en mediedebatt. Nå er det tvert imot viktig at vi utforsker begrepets potensial i arbeidet med å gjøre skolen til en instans for å utjevne sosiale ulikheter.

Litteratur om AFEL


Filmer om god praksis: skuespillere søkes!
Fremmedspråksenteret skal i samarbeid med filmproduksjonsselskapet Snøball dokumentere god praksis innen engelsk og fremmedspråkundervisning. I den anledning søker vi engasjerte lærere som vil vise sine grep og metodiske opplegg foran kamera.
LES MER


Nytt fra ECML
Ledig plass ved arbeidsseminar ved ECML (Graz), 11.-13.06.08.
Ved seminaret ”Piloting and Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages“ (EPOSTL2) er det ledig plass for en erfaren lærerutdanner i språk.
Søknadsfrist: 11. april 2008
LES MER

Vurdering

Fremmedspråksenteret har utviklet en nettside om vurdering: I vurderingsarbeidet oppfordres lærere/faggrupper til å sette seg inn i de relevante dokumenter. Denne nettsiden er ment å være til hjelp i "navigeringen" innen feltet.

Nettsiden for vurdering har denne enkle adressen: www.fremmedspraksenteret.no/vurdering
og er inndelt i følgende underpunkter:

Grunnlagsdokumenter: presentasjon av sentrale, offentlige dokumenter man må forholde seg til i arbeidet med vurdering

Begrepsavklaring: forklaring av sentrale begreper i vurderingsarbeidet, med henvisning til aktuelle dokumenter

Dokumentasjon: dokumentasjon rundt de ulike formålene for underveis- og sluttvurdering

Nasjonalt prøvemateriell: eksempler på nasjonale prøver og karakter- og læringsstøttende prøver

Eksamensoppgaver: et utvalg eksempeloppgaver

Nasjonale kjennetegn: generelle kjennetegn på måloppnåelse, som kan tjene som utgangspunkt for lokal konkretisering

Eksempler på god praksis: eksempler på god praksis ved bruk av vurderingskriterier

Litteratur: aktuell faglitteratur om temaet

Presentasjoner: nyere presentasjoner i forbindelse med Kunnskapsløftet

Nettressurser: her legger vi jevnlig ut nettressurser som kan brukes i vurderingsarbeidet

Vurdering i andre land: eksempler og øvingsmateriell fra andre land


3 nye utgaver av
Fokus på språk:

Praktisk tilnærming
Gunn Elin Heimark
Fokus på språk nr. 10 presenterer en analyse av et begrep som står sentralt i Kunnskapsløftet: "praktisk tilnærming" i fremmedspråkundervisningen. Vi får vite hvordan seks fransklærere i ungdomsskolen tolker begrepet og omsetter det i praksis. Forfatteren analyserer også hvordan begrepet er forklart i faglitteraturen og i læreplanen. Avslutningsvis presenteres forslag til tiltak som kan bidra til en mer enhetlig forståelse av praktisk tilnærming, og dermed til en styrking av fremmedspråkundervisningen.
LAST NED

Motivasjon for språklæring
Beate Lindemann
Fokus på språk nr. 11 presenterer en undersøkelse av motivasjonen for fransk-, tysk- eller spansklæring blant 8. klassinger. Resultatene viser at skolen kan understøtte elevenes motivasjon ved å sørge for at de i forkant av språkvalget får god informasjon om hvordan de enkelte fremmedspråk kan komme til nytte under utdanningen og senere i arbeidslivet.
LAST NED

Bevisstgjøring av læringsstrategier
Rita Gjørven
I Fokus på språk nr. 12 presenterer universitetslektor i fransk fagdidaktikk Rita Gjørven (UiO) en undersøkelse der hun følger seks nyutdannede fransklærere gjennom deres tre første yrkesaktive år. Forfatteren argumenterer for at en lærerutdanning der studentene utfordres til og tenke over egne læringsstrategier, gir et godt grunnlag når studentene blir lærere.
LAST NED


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

DIVERSE NYHETER

INTERNASJONALISERING

NYE PUBLIKASJONER

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Louise Buckholm 15.04.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret