Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Oktober 2008

Månedens tema: IKT

Digital kompetanse som grunnleggende ferdighet
Med Kunnskapsløftet ble det slått fast: digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene som skolen skal arbeide med. Og selv om man innenfor den enkelte læreplan finner kompetansemål som nevner digitale verktøy eller digitale ferdigheter spesifikt, skal utvikling av digital kompetanse arbeides med innenfor alle kompetansemål der man finner det naturlig.

Definisjon på digital kompetanse
Digital kompetanse er ikke kun å beherske ulike verktøy i ulike opplæringssituasjoner, men defineres i Digital skole hver dag (ITU 2005) som ”…ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.”.

Dette reflekteres også i læreplanene for engelsk og fremmedspråk. IKT bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammen-
henger som også inngår i engelsk og fremmedspråk.

Informasjon fra kurs og konferanser
Fremmedspråksenterets ansatte deltar jevnlig på konferanser for å holde seg oppdatert innen IKT. I vår holdt vi innlegg under NKUL i Trondheim, rapporten derfra kan lastes ned HER. Flere rapporter fra relevante arrangementer finnes på Fremmedspråksenterets hjemmeside
LES MER 

Fremmedspråksenteret arrangerer i disse dager fagdidaktikkkurs innenfor de grunnleggende ferdigheter. En halv dag tar for seg digital kompetanse i språk. Det er fortsatt ledige plasser ved kurset i Tromsø!
LES MER

ITU - Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning
ITU er en nasjonal FoU-enhet innen feltet IKT og utdanning. ITU arbeider aktivt for å være en premissleverandør og dialogpartner innen utdanningspolitikk og IKT, både internasjonalt og nasjonalt. Les vår rapport fra ITU-konferansen COMPUTER GAMES AS LEARNING
LES MER 

IKT-veiledningIKT-veiledning
I samarbeid med ITU har Fremmed-
språksenteret utviklet et veiledning for bruk av IKT i engelsk. Denne utvikles nå til også å omfatte fremmed-
språkene. Med kompetansemålene i læreplanene som utgangspunkt har engasjerte lærere sendt inn sine undervisnings-
opplegg. Her viser de tydelig hvilke læringsmål de har satt, og hvordan de har planlagt og gjennomført opplegget med elevene sine. Mange har også med refleksjoner og vurderinger av arbeidet som ble gjennomført.
LES MER

NKUL 2009
Konferansen vil finne sted i uke 20. (Konferansesider) Programmet er foreløpig ikke fastsatt, men det er allerede klart at pedagogisk bruk av IKT vil tilbys som kurs. Kursopplegget vil være tredelt:

 1. En sesjon på NKUL, åpent for alle konkurransedeltagere.
 2. Et verksted på NKUL, bare for påmeldte til kurset.
 3. Oppfølging på egen arbeidsplass. Utprøving med veiledning og rapportskriving. Kursbevis vil bli basert på rapporten.

Fremmedspråksenteret vil ha ansvar for kursdelen som gjelder engelsk: Multimedia - et kreativt tilskudd i språkundervisningen - verktøy som gir mange muligheter for gode språklæringssituasjoner.

Litteratur
Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-representations in New Media
Digital Literacies - Concepts, Policies and Practices

Muntlig vurdering: Nytt på Fremmed-
språksenterets nettside for vurdering

Nytt med Kunnskapsløftet er at også elevene i ungdomsskolen kan trekkes til muntlig eksamen i fremmedspråk. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, og det er faglærers ansvar å utabeide eksamensoppgaver i den forbindelse. Vi har samlet noen ressurser som kan være til hjelp i arbeidet.
LES MER

Språk og språkundervisning 3/2008
Fremmedspråksenteret har stafettpinnen

Språk og språkundervisning er medlemsbladet til Landslaget Moderne Språk. Høstens utgave er laget av Fremmedspråksenteret og vi har benyttet anledningen til å presentere noe av språkmangfoldet som fins i norsk skole. Heftet gir også et godt innnblikk i Fremmedspråksenterets daglige arbeid. Ta kontakt med Landslaget Moderne Språk for mer informasjon: redaksjonen@moderne.no

Nye publikasjoner fra Fremmedspråksenteret
Frogn videregående skole og Frogn kommune samarbeider om et toårig prosjekt: "Fremmedspråkene i det 13-årige løp". Målet er å fremme fremmedspråkene på tvers av skolene i kommunen. Midtveisrapporten er nå tilgjengelig på nettsiden vår.
LES MER 

Fransk-, spansk og tysklærerne på Kastellet skole i Oslo jobber med muntlige språkferdigheter og muntlig eksamen i prosjektet "Hør hva jeg kan". Også dette prosjektet har levert en midtveisrapport.
LES MER

Elin Nesje Vestli er rektor og professor for tysk litteratur ved Høgskolen i Østfold. Hun har skrevet det nyeste heftet i Fremmedspråksenterets publikasjonsserie Fokus på språk. Heftet heter "Fra sokkel til klasserom. Litteraturens plass i fremmedspråkundervisningen".
LES MER

Ytterligere tre publikasjoner kommer ut om ikke så lenge: sluttrapporten fra prosjektet "Russisk - læring på ungdommens frekvens", en lengre artikkel ved Gunn Elin Heimark om praktisk tilnærming i Acta Didactica Norge og en ny og forbedret versjon av det tverrspråklige grammatikkurset fra Volda. Følg med på nettsidene våre!

Nasjonal dugnad, satsing på fremmedspråk
Konferansen 15.10. var én i rekken av forskjellige samlinger som har funnet sted i Asker og Bærum siden høsten 2007, da prosjektet «Styrking av fremmedspråk 2» ble startet. Initiativtager er Dønski videregående skole.
LES MER

Den europeiske språkdagen 2008
Lær, snakk, lytt - og forstå hverandre! Uttalelse fra Terry Davis, Europarådets generalsekretær, i anledning Den europeiske språkdagen. 
LES MER

"Jeg gidder ikke å lære tysk"
Anna Gstöttner fra Nürnberg i Tyskland har skrevet et "Zulassungsarbeit" om tyskfagets stilling i Norge.
LES MER
 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Kunnskapsdepartementets budsjett for 2009: Kunnskap for framtida
  LES MER
 • Språknytt 3/2008
  Vi henviser til artiklene "You look great!" og "Væpnet med gloser"
  LES MER
 • EuropaTV
  EU-parlamentet starter i disse dager et Web-TV-program i internet. På over 20 språk informeres det døgnet rundt om arbeidet i parlamentet.
  LES MER
 • Commission Communication on Multilingualism
  Tapping the full potential of languages in Europe
  LES MER
 • Statsspråk - et blad for godt språk i staten
  Statsspråk er et blad for godt språk i staten. Bladet er laget med tanke på statsansatte, men også andre kan finne gode råd om praktisk språkbruk. Bladet kommer med fire nummer i året. Fra og med 2008 blir Statsspråk også publisert på Internett
  LES MER
 • Nobels litteraturpris til fransk forfatter
  Den franske forfatteren Jean-Marie Gustave Le Clézio fikk årets Nobelpris i litteratur
  LES MER
 • Image du français
  Språkattaché ved Det franske kultursenteret, Jacques Bouché, forteller om et spennende litteraturprosjekt. Han ønsker fransklærernes kommentarer, tanker og innspill rundt dette.
  Ta kontakt med Johanne Ostad
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Fremmedspråkdidaktikk i fokus
  Etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk i Tromsø
  24.-26. november
  LES MER
 • Ledige plasser ved arbeidsseminar i Graz
  WORKSHOP 6 om nettbasert undervisning (4.-5. desember)
  Søknadsfrist: 24. oktober 2008
  LES MER
 • Norske tysklærerdager ved Goethe-Institut
  23.-25.10.2008
  Noen plasser igjen!
  LES MER
 • Arrangør av Det tysk-norske ungdomsforumet 2009 søkes
  Den kongelige norske ambassaden i Berlin søker arrangør av Det tysk-norske ungdomsforumet ”fra A til Å”. Les også utlysningen på tysk.
  LES MER
 • Leni Riefenstahl and the documentary film avantgarde
  Foredrag ved Peter Zimmermann
  Søndag 26. oktober 2008 kl. 14.00
  LES MER
 • CLIL Methodology in University Instruction
  Online and in the Classroom Università degli Studi di Urbino, 13.-14. februar 2009
  LES MER
 • 3rd European practice based and practitioner research conference on learning and instruction
  Knowledge Creation and Optimal Teaching & Learning
  Bergen, 26.-28. november 2008
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Språkmøter - internasjonalt utdanningssamarbeid som arena for å lære språk
  Torsdag 20. november 2008
  Påmeldingsfrist: 31. oktober 2008
  LES MER
 • Midler til europeisk utdanningssamarbeid
  Informasjonsmøte 22. oktober
  SIU arrangerer informasjonsmøte for deg som vil vite mer om mulighetene innen europeisk utdanningssamarbeid
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 21.10.2008 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret