Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

KALENDER

Språk åpner dører - konferanse
Konferansen med tittelen Språk åpner dører skal markere de siste fire års arbeid med strategiplanen Språk åpner dører.
Konferansen finner sted på Grand Hotel i Oslo, 26.-27. november 2009.
Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser. Vi forbeholder oss retten til å fordele plassene regionalt heller enn etter påmeldingsdato for å sikre at alle landsdeler blir representert.
Program
Påmelding
LES MER 

Fremmedspråkdidaktikk i fokus
Fremmedspråksenteret har fått midler til å gjennomføre kortere, praksisnære etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk. Målgruppen er lærere i ungdomsskolen og videregående skole som underviser etter læreplanen for fremmedspråk nivå I og II.

Kurset tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene og hver ferdighet er viet en halv dag med unntak av IKT-seminaret som utgjør en hel dag.

Kursene går over tre dager hvert sted, med disse datoene:
Alta: 16. - 18. september
Bodø: 21. - 23. oktober
Trondheim: 4. - 6. november
Hamar: 18. - 20. november
LES MER
Program
Påmelding

Dagsseminar: Vurdering for læring i Kunnskapsløftet
Dagsseminaret retter seg mot ansatte i lærerutdanningen, og tar for seg elev- og lærlingvurdering i fagene norsk, engelsk og fremmedspråk. Fem nasjonale sentre har gått sammen om å tilby dette seminaret: Fremmedspråksenteret, Lesesenteret, NAFO, Nynorsksenteret og Skrivesenteret.
LES MER

Kurs i Den europeiske språkpermen (6-12)
Språkpermen er spesielt tilpasset elever i norsk skole og dekker mange av kompetansemålene i Kunnskapsløftet. I tillegg er de grunnleggende ferdighetene gjennomgående i hele permen. Innføringen av Språkpermen i norsk skole er forankret i Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen 2005-2009 (KD), og vi kan derfor tilby gratis kursing i permen i flere fylker og kommuner.

Oversikt over planlagte og avholdte kurs finner du HER

Står ikke din region på listen over kurssteder?
Ta kontakt med prosjektleder Mette-Lise Mikalsen,
E-post mette-lise.mikalsen@hit.no

Unikt videreutdanningskurs i CLIL for lærere (10 stp.)
Studiet tilbys ved SKUT (Senter for kompetanseutvikling) ved Høgskolen i Østfold med oppstart i oktober 2009 og avslutning i april 2010. Undervisningen er nettbasert med to fysiske samlinger. Studiet egner seg for alle som ønsker kunnskap om hvordan man kan integrere språkundervisning i andre fag og bedre elevenes lesekompetanse i fremmedspråket.
Informasjon om studiet finner du HER
Har du spørsmål om CLIL-prosjektene eller videreutdanningskurset?
Ta kontakt med:
britt.w.svenhard@fremmedspraksenteret.no

Nytt medlem i Ekspertpanelet
Gjert Vestrheim er ansatt som førsteamanuensis i gresk ved Universitetet i Bergen og er medlem i Ekspertpanelet på vegne av Nasjonalt fagråd for gresk og latin.
LES MER

Ny ansatt ved Fremmedspråksenteret
Berit Grønn skal jobbe med områdene spansk og latin ved senteret. Hun har hovedfag i spansk fra UiO, i tillegg til å ha studert historie, italiensk, latin og PPU. Hun har bakgrunn som konsulent for lærebøker i spansk, og undervisningserfaring fra videregående skole, høgskole og universitet.

Hvem får språkprisen 2009?
Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av fremmedspråk.
Søknadsskjema
Utlysningsskjema
Søknadsfrist for 2009 er 15. september.
LES MER 
Les mer om Språkprisen på Fremmedspråksenterets sider
 
ECML - Norge
Det europeiske fremmedspråksenteret ECML i Graz ønsker å informere bedre om de nasjonale bindeleddene (National Contact Points) mellom senteret og medlemslandene. I Norge er det Fremmedspråksenteret som fungerer som National Contact Point.
National Contact Points for the ECML in the member states 
Norway - National Contact Point 

SPRÅKLIG MANGFOLD I SKOLE OG ARBEIDSLIV

Språklig mangfold nyttig i arbeidsmarkedet

Bernd Meyer ved forskningsinstituttet SFB Mehrsprachigkeit i Hamburg har skrevet en rapport om nytten av minoritetsspråk i yrkeslivet i Tyskland. Resultatene er også relevante for Norge. Rapporten kan lastes ned HER.

SSB-tall viser stort språklig mangfold ved norske skoler
Statistisk sentralbyrå har publisert en oversikt over antall elever som følger morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Oversikten viser et stort språklig mangfold ved norske skoler. I skoleåret 2008-2009 er det over 22 000 elever fordelt på over 100 forskjellige språk som faller inn under denne ordningen. Somali er størst, fulgt av urdu og arabisk. På fjerde plass kommer polsk.
LES MER

Fremmedspråklige ungdommer søkes
Kjenner du ungdommer som er mellom 15 og 19 år, som snakker et fremmedspråk hjemme og som har bodd i Norge i minst 2 år?

Anne-Valérie Sickinghe arbeider med et PhD-prosjekt om hvordan det er å være flerspråklig ungdom i Norge idag, og søker ungdommer som vil fortelle litt om seg selv og sin språklige bakgrunn.

For mer informasjon og kontakt: annevaleriesickinghe@me.com, mobil 47382689

Den europeiske språkdagen
Ikke glem Den europeiske språkdagen 26. september 2009!
LES MER

Forskermøte i regi av Fremmedspråksenteret - Tema dysleksi
Fremmedspråksenteret skal jevnlig arrange forskerseminarer med fagfolk fra inn- og utland. Møtene har som mål å samle informasjon om og diskutere språkovergripende tema innen fremmedspråklæring og -didaktikk. Første møte fant sted 27. mars og tok for seg undervisning i engelsk og fremmedspråk for elever med dysleksi.
LES MER

Er du interessert i dysleksi i forbindelse med engelsk- og/eller fremmedspråundervisning? Har du erfaring fra dette området? Ta gjerne kontakt med Johanne Ostad.

Nettverk for tilpasset opplæring arrangerer en nasjonal konferanse om undervisning og læring i et mangfoldig fellesskap på Høgskolen i Hedmark (Hamar) 26.-27. oktober. Vi anbefaler konferansen til alle som er opptatt av tilpasset opplæring i engelsk og fremmedspråk. Frist for levering av abstracts er 15. august.
LES MER 

Talent in the face of deficit
Internasjonal workshop i Trondheim
27.- 28. august 2009
Workshopen tar for seg det velkjente sammenfallet mellom spesielle talent og funksjonshemninger, for eksempel autisme og dysleksi, som i følge enkelte teorier kan forklares som kompensasjon for funksjonsforstyrrelser i hjernen. Et spørsmål er hvorvidt det er en årsakssammenheng mellom funksjonshemming og talent, og tema for workshopen er blant annet dissosiasjon, det vil si forekomsten av spesielle talent og funksjonshemminger i en og samme person, doble dissosiasjoner, talentklynger og den store individuelle variasjonen i utviklingshemninger, hvor målet er å etablere spesifikke profiler/typer innen hver gruppe.
LES MER 

Forskningssamarbeid styrker automatisk stavekontroll
AKSIS (Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi) driver forskning og utvikling på områdene språk, språktesting, elektronisk publisering, digitale medier og elektronisk læring. I et nylig samarbeid med bergensfirmaet Include AS ble det utviklet teknologiske ressurser rettet mot dysleksi.
LES MER

Fremmedspråksenteret søker forfattere til heftet Arabisk i verden
Fremmedspråksenteret ønsker å publisere tre nye hefter i spesialserien Språk i verden: Kinesisk i verden, Arabisk i verden, og Antikkens språk i verden. Heftene skal beskrive språkets (språkenes) utbredelse i verden samt kultur og historie med særlig vekt på relevansen språkene har for Norge og nordmenn i dag. Tidligere utgaver av serien kan lastes ned HER.

Vi søker fortsatt forfattere til heftet Arabisk i verden. Forfatteren må ha gode kunnskaper i og om språket, samt erfaring med å skrive på norsk for et bredere publikum.
For mer informasjon, ta kontakt! johanne.ostad@fremmedspraksenteret.no 

Arabisk skal tilbys i folkeskolen
Barne- og ungdomsutvalget i Københavns kommune vil tilby arabisk som språkfag i Københavns folkeskoler
LES MER

Kinesisk som fremmedspråk
Sverresborg skole i Trondheim tilbyr fra høsten av kinesisk som fremmedspråk for alle elever i Trondheim kommune.
Tilbudet er ledd i et prosjekt som ledes av Fremmedspråksenteret og NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.
Les mer på skolens hjemmeside: http://www.sverresborg.skole.no/ 

Tidlig start - vi søker fortsatt skoler!
2005 – 2007 ble det gjennomført et svært vellykket prosjekt med Tidlig start. Mer informasjon om dette finnes under knappen Prosjekter med Tidlig start på vår nettside for Tidlig start. Fremmedspråksenteret skal fra høsten 2009 videreføre og utvide dette prosjektet, og søker skoler som er interesserte i å delta med én eller flere klasser på 6. eller 7. trinn.

For mer informasjon, ta kontakt med Johanne Ostad:
johanne.ostad@fremmedspraksenteret.no

Les også artikkel om tidlig start av språklæring på SprachenNetz 

Deutsch macht Spaß!
Lektor Karin Hals fra Kirkeparken videregående skole går nye veier for å rekruttere elever til fremmedspråk. Siden i høst har den driftige tysklæreren undervist 7. klassinger ved Ramberg skole i Moss. Og responsen har vært overveldende.
Les hele artikkelen på sidene til Østfold fylkeskommune.

FREMMEDSPRÅK, ET VIKTIG VALG

Språkvalg på ungdomsskolen
Fremmedspråksenteret har i samarbeid med NAFO gjennomført en omfattende kartlegging av elevenes valg av språkfag i ungdomsskolen. Kartleggingens resultater er publisert i serien Fokus på språk.
LES MER

Undersøkelsen vil bli fulgt opp av en kartlegging av valg av språkfag på videregående nivå.

Fra tilvalgsfag til fremmedspråk
Senteret har også gitt støtte til Hokksund ungdomsskole. Gard W. Karlsnes, som er ansatt som fransklærer ved denne skolen, har gjennomført en case study hvor han har sett nærmere på overgangen fra tilvalgsfag under L97 til fremmedspråk/språklig fordypning i Kunnskapsløftet. Rapporten fra denne case study kan lastes ned LES MER.

Søkertall videregående opplæring
De foreløpige søkertallene viser at det på alle utdanningsprogrammene kun er små variasjoner fra forrige år.
LES MER

Samordna opptak 2009: engelsk og fremmedspråk holder seg stabilt
Antall studenter som har oppgitt fremmedspråk eller engelsk som førsteprioritet, har gått opp med ca. 6% fra ca. 2350 i fjor til ca. 2500 i år. Økningen er beskjeden tatt i betraktning at søkertallene generelt har steget kraftig (ca. 12,5%) fra 2008 til 2009
LES MER

Engelsk/fremmedspråk i offentlig sektor
Glenn Ole Hellekjær har tidligere undersøkt behov for og bruk av engelsk/fremmedspråk i næringslivet. Undersøkelsen følges nå opp av en tilsvarende kartlegging av offentlig sektors behov for engelsk- og fremmedspråkkunnskaper.
LES MER

Meningsmålinger om engelsk
Språkrådet har gjennomført en undersøkelse av bedriftslederes og publikums syn på bruk av engelsk og norsk i næringslivet.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Stortinget sluttar seg til hovudtiltaka i språkmeldinga
  LES MER
 • Utdanningsdirektoratets forslag til ny forskrift om vurdering
  LES MER
 • Klima for forskning
  St. meld. nr. 30 (2008-2009)
  LES MER
 • Rammeplanutvalg for ny lærerutdanning
  LES MER
 • Arabisk skal tilbys i folkeskolen
  Barne- og ungdomsutvalget i Københavns kommune vil tilby arabisk som språkfag i Københavns folkeskoler 
  LES MER
 • Seksjon for tysk ved Universitetet i Bergen inviterte onsdag 25. mars 2009 tyskelever fra videregående skoler, lærere og studenter til et seminar om fremtiden til tyskfaget i Norge
  LES MER
  Kjente personligheter som bruker tysk i sin yrkeshverdag deltok i diskusjonen om betydningen av tysk kultur- og næringsliv.
  Sabine Rolka (Tyskforum Vest) har skrevet et sammendrag
  LES MER
 • Doktorgrad av Damien Hall: Sociolinguistic Study of the Regional French of Normandy
  LES MER 
 • Ny publikasjon
  A Cognitive Approach to Language Learning
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • 30 projects for promoting language learning
  Languages for Europe
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Sommerkurs 2009
  für Deutsche Sprache und Österreichische Landeskunde
  LES MER
 • Etterutdanningskurs i Frankrike for lærere og lærerutdannere
  The Autonomous Learning Environment: From Theory to Practice
  Etterutdanningskurs i Frankrike for lærere og lærerutdannere i engelsk og fremmedspråk. Tema: tilpasset opplæring og elevautonomi.
  Kursholder:  Leni Dam, Danmarks pedagogiske universitet
  Kursperiode: 5. - 12. september 2009
  Påmeldingsfrist: 2. juni 2009
  Kursinformasjon
 • Etterutdanningskurs i Frankrike for lærere i fremmedspråk nivå 1 og 2 om muntlig bruk av språket
  Kursholder: Rita Gjørven, ILS, Universitetet i Oslo og Turid Trebbi, Universitetet i Bergen
  Kursperioder: Kurset blir holdt to ganger; 19.-26. september og 26. september - 3. oktober 2009
  Påmeldingsfrist: 31. august 2009
  Kursinformasjon
 • Tysk-Norsk Ungdomsforum
  Det neste Ungdomsforumet skal finne sted fra 22. til 25. oktober 2009 i Berlin. Denne gangen vil temaet være: Gjennom veggen. Overvinne grenser, oppdage nye veier.
  Søknadsfrist: 19. juni 2009.
  LES MER
 • Etterutdanningskurs i Frankrike 
  Informasjon fra Det franske kultursenter i Oslo 
  LES MER
 • Umlinzrum - Schreibwerkstadt
  Universitetet i Stavanger 25.-29. mai 2009
  LES MER
 • The 2nd Stavanger Reading and Writing Conference
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Der Europass im Unterricht:
  Forener yrkesforberedelse/ -erfaring med språkkunnskaper

  LES MER
 • Den åpne ordboka - Ut i verden med kinesisk
  LES MER
 • Online Wörterbuch/Lexikon
  LES MER
 • Ny tysk CLIL ressurs fra Ernst Klett Verlag
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
 Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 25.06.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret