Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mars 2009

Tidlig start med Fremmedspråk – Fremmedspråksenteret søker deltakerskoler til nytt prosjekt!
Tidlig start med fremmedspråk innebærer at et fremmedspråk tilbys på et lavere klassetrinn enn det læreplanen tilsier. Det betyr at Tidlig start med fremmedspråk i Norge vil være all fremmedspråkundervisning som tilbys før 8. trinn. Det er to modeller for tidlig start, progresjonsmodellen og introduksjonsmodellen. Progresjonsmodellen har som mål at elevene skal utvikle gode språkkunnskaper i ett fremmedspråk. For eksempel kan det være tysk på 7. trinn: elevene får regelmessig tyskundervisning i løpet av et helt år, noe som sikrer god progresjon i språkutviklingen. Introduksjonsmodellen har som mål at elevene skal bli kjent med ett eller flere språk i løpet av et skoleår. Elevene får smakebiter av de forskjellige språkene, mange skoler har løst dette med å gi elevene tre måneder spansk, tre måneder tysk og tre måneder fransk. Sistnevnte modell brukes ved flere skoler for å hjelpe elevene med språkvalget på 8. trinn.

Tidlig start med fremmedspråk er nevnt som et satsningsområde i St.meld. 23 Språk bygger broer. Her står det at Kunnskapsdepartementet vil ”videreføre utprøving av tidlig start med andre fremmedspråk og utvide utprøvingen til å omfatte andre fremmedspråk enn engelsk fra første årstrinn. Utprøvingen evalueres og det utarbeides informasjon til skolene med bl.a. forslag til modeller for gjennomføring”. Les mer om Tidlig starts forankring i stortingsmelding og andre styringsdokumenter i kapittel 6.2.2 Andre fremmedspråk

2005 – 2007 ble det gjennomført et svært vellykket prosjekt med Tidlig start. Mer informasjon om dette finnes under knappen Prosjekter med Tidlig start på vår nettside for Tidlig start. Fremmedspråksenteret skal fra høsten 2009 videreføre og utvide dette prosjektet, og søker skoler som er interesserte i å delta med én eller flere klasser på 1. hhv. 6. eller 7. trinn.
For mer informasjon, ta kontakt med Johanne Ostad:
johanne.ostad@fremmedspraksenteret.no

Les mer om Tidlig start på våre nettsider! www.fremmedspraksenteret.no/ts

Mer engelsk i undervisningen - CLIL
CLIL (Content and Language Integrated Learning) er en internasjonal paraplybetegnelse som dekker alle former for undervisning i et ikke-språkfag på et fremmedspråk. Målet er økt kompetanse i faget såvel som i fremmedspråket. Fremmedspråksenteret er involvert i flere CLIL-prosjekter, og skolene som er med, har alle som mål å bedre elevenes kompetanse i engelsk. Elevene får deler av undervisningen i andre fag på engelsk, noe som gjør at de får praktisert språket i flere fag og slik får større mulighet til å utvide ordforråd og begrepsbruk.


Illustrasjonsfoto fra filmen: Eksempel på CLIL - samfunnsfag på engelsk

Se et filmet undervisningsopplegg om samfunnsfag på engelsk på 10. trinn ved Kastellet skole.TIL FILMEN 
Filmen er en førpremiere på en filmsamling som dokumenterer god praksis innen engelsk- og fremmedspråkundervisning.
Prosjektbeskrivelse finner du HER 
Tilsvarende filmsamlinger for andre fag
www.skoleipraksis.no

Her kan du lese om flere CLIL-prosjekter ved Kastellet og andre skoler
LES MER

Forberedt på høyere utdanning? Fremmedspråksenteret oppfordrer videregående skoler til å delta i et nasjonalt CLIL-prosjekt fra høsten av!
Forskning viser at CLIL bidrar til å bedre elevenes lesekompetanse og forberede dem på mengden engelskspråklig faglitteratur på universiteter og høgskoler. St. meld. 23 anbefaler utprøving av CLIL på videregående nivå, og vi utvider nå våre prosjekter til også å omfatte videregående skoler.

Kan din skole tilby elevene undervisning på engelsk i et ikke-språkfag? Er du interessert i å vite mer om prosjektet?
Ta kontakt med: britt.w.svenhard@fremmedspraksenteret.no

Unikt videreutdanningskurs i CLIL for lærere (10 stp.)
Studiet tilbys ved SKUT (Senter for kompetanseutvikling) ved Høgskolen i Østfold med oppstart i oktober 2009 og avslutning i april 2010. Undervisningen er nettbasert med to fysiske samlinger. Studiet egner seg for alle som ønsker kunnskap om hvordan man kan integrere språkundervisning i andre fag og bedre elevenes lesekompetanse i fremmedspråket.
Oppdatert informasjon om studiet kommer her:
SKUT Studietilbud 2009 / 2010
www.fremmedspraksenteret.no/clil_nyheter
Har du spørsmål om CLIL-prosjektene eller videreutdanningskurset?
Ta kontakt med:
britt.w.svenhard@fremmedspraksenteret.noBrosjyrer om språkvalg på ungdomstrinnet
Brosjyrer for elever og rådgivere er nå tilgjengelig på Fremmedspråksenterets nettsider
LES MER
Bestilling av papirutgaven kan gjøres hos Fremmedspråksenteret på: info@fremmedspraksenteret.no

eTwinning – samfunnet
for europeiske skoler

eTwinning er først og fremst en portal hvor skoler kan finne en partner for virtuell utveksling. eTwinning-portalen tilbyr også en digital plattform (TwinSpace) for samarbeidet etter at kontakt mellom partene er opprettet.

Tiltaket eTwinning stimulerer til samarbeid mellom skoler i Europa ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). I portalen kan lærere finne partnere, starte nye prosjekter, dele ideer, utveksle erfaringer om beste praksis og umiddelbart begynne å arbeide sammen ved hjelp av forskjellige skreddersydde verktøy på eTwinning-plattformen.
LES MER

Det er nå etablert et nettverk av eTwinning-ambassadører fra de forskjellige fylkene. Ønsker skolen din hjelp for å komme i gang med prosjekter over landegrensene, er det bare å ta kontakt med representanten for ditt fylke.
LES MER 

Lokalt gitt eksamen i fremmedpråk på 10. trinn i Kunnskapsløftet
Nytt med Kunnskapsløftet er at også elevene i ungdomsskolen kan trekkes til muntlig eksamen i fremmedspråk. Fremmedspråksenteret får mange henvendelser om dette og har samlet noen ressurser på senterets nettside om vurdering: www.fremmedspraksenteret.no/vurdering_muntlig

Fremmedspråksenteret ønsker å gå litt videre og samle forslag til gjennomføring av lokalt gitt eksamen i fremmedpråk på 10. trinn (à la modellen til Læremiddelsentralen som i sin tid samlet forslag til muntlig eksamen i forbindelse med nye retningslinjer for videregående opplæring i 2003).
LES MER 

Har du slike forslag eller innspill å bidra med, vil vi gjerne at du sender dette/disse til: info@fremmedspraksenteret.no

Ny nettside for fremmedspråklærere:
Fremmedspråk for alle elever 
Undervisningseksemplene på nettstedet gir ideer til hvordan  lærere og elever kan ta språket i bruk muntlig og skriftlig i ulike kommunikasjonssituasjoner. Gjennom dette nettstedet ønsker man å bidra til at elevene får møte og bruke fremmedspråket og dessuten ta i bruk digitale medier og verktøy i kommunikasjon og læring. Noen av oppleggene er dokumentert med video/ bilder/ elevtekster/ lærer- og elevvurderinger, mens andre er beskrevet mer generelt. Lærerne vil kunne bruke oppleggene direkte eller utvikle dem videre etter behov.

www.fremmedsprak.no skal være åpent og dynamisk, og  lærere kan legge inn undervisningsideer/ opplegg via redaktørene som tar i mot alt fra ideskisser til detaljerte beskrivelser av gjennomførte opplegg. Redaktørene ville også glede seg over videreutvikling av opplegg som allerede ligger ute, gjerne med dokumentasjon i form av elevtekster og lignende.

Nettstedet er utviklet av Siri Lundin Keller og Rita Gjørven ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Fremmedspråksenteret søker forfattere
Fremmedspråksenteret ønsker å publisere tre nye hefter i spesialserien Språk i verden: Kinesisk i verden, Arabisk i verden, og Antikkens språk i verden. Heftene skal beskrive språkets (språkenes) utbredelse i verden samt kultur og historie med særlig vekt på relevansen språkene har for Norge og nordmenn i dag. Tidligere utgaver av serien kan lastes ned HER 

Vi søker forfattere som har gode kunnskaper i og om språket/ språkene de skriver om, og som har erfaring med å skrive på norsk for et bredere publikum.
For mer informasjon, ta kontakt! johanne.ostad@fremmedspraksenteret.no

Summer Institutes for Outstanding European Students
Sommerinstituttene finner sted på to universiteter i USA - Drexel University i Philadelphia og Bentley University like utenfor Boston. Deltagerne tilbringer fem uker sammen med studenter fra andre europeiske land og USA. Fokus er på engasjement, frivillig arbeid og ledelsesteori. Samtidig får man en smak på amerikansk universitetsliv, og lærer mye om det amerikanske samfunnet.
Det er tredje året norske studenter har mulighet til å bli med på disse instituttene, og i år har Fulbright seks stipend å fordele. Stipendet dekker alle utgifter i forbindelse med oppholdet.
LES MER 

Engelsk i barnehagen - pilotprosjekt ledet av Bydel Frogner
Siden september 2008 har 13 barnehager i Oslo vært engasjert i prosjektet Learning English with Teddy. De prøver ut engelsk med pedagogiske opplegg der glede og nysgjerrighet står i sentrum. Barn fra to til seks år deltar og barnehagene kan ha samlinger fra én til fem dager i uken.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Gratis videreutdanning for lærere bl.a. i engelsk
  Tiden er nå inne for å starte søknadsprosessene til de ulike tilbudene i Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning av lærere. Fristen for skoleeiers søknad til fylkesmannen er 1. mai.
  LES MER
 • Har du det i deg?
  Nå i mars lanseres en av de største rekrutteringskampanjene noensinne i offentlig sektor i Norge. Målet er å få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen samtidig som læreryrkets anseelse blir mer positiv. Har du det i deg?
  LES MER
 • Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser
  LES MER
 • Pressemelding fra Europakommisjonen
  EU and India, both with 23 official languages, sign joint declaration on multilingualism
  LES MER
 • Vil vurdere mappevurdering
  LES MER

INTERNASJONALISERING

 • Spanske utdanningsmyndigheter tilbyr stipend til kurs for spansklærere i Madrid 13.-24. juli. Søknadsfrist 10. mai 2009
  Kursbeskrivelse
  Stipend
 • Videregående skole i Frankrike 
  Det franske kultursenter i Oslo søker motiverte og interesserte kandidater til våre programmer på videregående skole i Frankrike! Et slikt opphold gir elevene: Mer utfordring, mer erfaring og mer muligheter, mer språk, mer venner og mer kultur. Alle programmene tilbyr svært gode stipendordninger. Søknadsfrist : 1. april 2009
  LES MER
 • Prosjekt søker deltagere!
  ARGuing er et COMENIUS-prosjekt som tar sikte på å fremme språklæring hos elever i alderen 13-16 år. I forbindelse med prosjektet er det utviklet et nettbasert spill til støtte for språklæring. Nå søker man etter skoler som kan tenke seg å delta i piloteringen.
  LES MER
 • Studiebesøksprogrammet for spesialister innen allmenn og yrkesfaglig opplæring Studiebesøk for spesialister og beslutningstakere i allmenn og yrkesfaglig opplæring er et av de tverrgående tiltakene i EUs program for livslang læring (LLP). Frist for å søke om støtte til studiebesøksprogrammet for perioden september 2009 - juni 2010 er 9. april 2009.
  LES MER
 • Itinera nr. 1 2009 fra SiU
  Siste utgave av tidsskriftet fra SiU handler om språk og språklæring
  LES MER 
 • Bruker du Wiki, Facebook, blogg eller andre sosiale nettverksverktøy i undervisningen din? En workshopgruppe knyttet til ECML er interessert i lærerers erfaringer (tar kun minutter å besvare):
  LES MER 
 • Finn partner til utveksling, Nederland 25.-29. mai 2009
  Kurset Catch rettar seg mot dei som jobbar med utsett ungdom i byar og bynære område. Her kan du møte  partnarar og lære meir om korleis ein planlegg og gjennomfører ei ungdomsutveksling. Søknadsfrist: 24. april.
  LES MER

ARRANGEMENTER

 • Goethe Institut inviterer til etterutdanningskurs 21. og 22. april 2009
  LES MER
 • Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring - NKUL 2009
  Trondheim 13.-15. mai 2009
  LES MER
  Fremmedspråksenteret deltar i år med sesjon, verksted og etterutdanningskurs
 • Colloque International - Les langues tout au long de la vie
  Lille (Frankrike), 10.-12. desember 2009
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Om påsken og andre merkedager i april - alle språk
  LES MER
 • Blogg om og fra engelskundervisningen
  LES MER
 • Macmillan Online Dictionary
  LES MER

Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
 Ta kontakt

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.04.2009 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret