Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Februar 2011

Februarbrevet

Søk på gratis videreutdanning: Kompetanse for kvalitet
Engelsk er et av de prioriterte fagene. Nytt i år er et friere valg. Man kan enten benytte studietilbudene som er omtalt i studiekatalogen, eller skaffe en annen studieplass. Kriteriet er da at man skaffer studieplassen selv, og at søknaden godkjennes av skoleeier. 
Søknadsfrist: 15. mars
Les mer på sidene til Utdanningsdirektoratet
og i Studiekatalogen

Ny rapport fra Utdanningsdirektoratet:
Kunnskap og læringsambisjoner for ungdom i seks land 2011. Materialet er læreplaner i fem fag: morsmål/førstespråk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Hensikten er å vurdere om mål og læringsambisjonene etter 10. trinn i de norske læreplanene er parallelle med hva som vektlegges i andre lands læreplaner.
LES MER  


Lærerstemmer
Et samarbeid mellom nettverket "Del og bruk" og Kunnskapsdepartementet.
LES MER
Ved å bidra i diskusjonene kan du påvirke innholdet i den nye stortingsmeldingen om ungdomstrinnet  og forhold og betingelser på din egen arbeidplass i årene fremover. Se: "Rettferdige og forståelige karakterer og standpunkt i skolen - hvordan?


Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). European Qualification Framework (EQF)
I fremtiden er det meningen at alle vitnemål og kompetansebevis utstedt av nasjonale myndigheter skal ha en klar referanse til EQF-systemet. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF gjør det enklere å sammenlikne utdanningskvalifikasjoner på tvers av landegrenser. Slik kan det bli lettere å finne arbeid i andre land, og muligheten for livslang læring blir styrket.
LES MER


Det felles europeiske rammeverket for språk
Læring, undervisning, vurdering
Rammeverket for språk foreligger nå elektronisk i norsk oversettelse:
LES MER
Workshop 5/2011
"The European Language Portfolio in whole-school use (ELP-WSU)"
Den europeiske språkpermen er et motiverende didaktisk verktøy for språklæring. Permen er utarbeidet i samarbeid med European Centre for Modern Languages (ECML) i Graz. I Norge har vi to permer: én for 6-12 år og én for 13-18 år. Neste ECML-workshop har språkpermen som tema, og vi søker en skoleleder, avdelingsleder eller inspektør som deltaker i denne workshopen.
Dato: 19.-20. mai 2011
Søknadsfrist: 17. mars 2011
LES MER


Teknologien gir muligheter:
Xtranormal
Ved hjelp av webverktøyet Xtranormal kan man f eks få avatarer til å framføre en egenprodusert dialog på målspråket i form av en liten animert video (språk: bl.a. fransk, engelsk, italensk, kinesisk og japansk). Ikke bare det språklige, men også avatarenes framtoning kan styres (kroppsspråk, øvebevegelser, kameravinkel, lydeffekter, miljø m.m.). Krever registrering (mer avanserte funksjoner er et betalprodukt)
Xtranormal

Se flere spennende ressurser nederst i nyhetsbrevet!

Kombinert engelsk- og fagundervisning: dagsseminar 7. mars
Mandag 7. mars arrangerer Fremmedspråksenteret og Nannestad vgs. et dagsseminar om kombinert engelsk- og fagundervisning i yrkesfaglige utdanningsprogram. Seminaret finner sted på Nannestad vgs., som selv har gode erfaringer med praktisk engelskopplæring bl.a. på skolekjøkkenet. Mer informasjon om program og påmelding
LES MER


Vurdering i engelskspråklig fagundervisning (CLIL)
Vi har utvidet vårt CLIL-prosjekt (engelskspråklig fagundervisning på vgs.) med et FoU-prosjekt som skal ta for seg vurderingsaspekter i CLIL-undervisning. Prosjektansvarlig er Lisbeth Brevik, som til daglig er ansatt som avdelingsleder for språkfag på Fyrstikkalléen skole i Oslo.


Studenttall UH-sektor
Tall Fremmedspråksenteret har samlet inn viser at rekrutteringen i høyere utdanning til de tradisjonelle skolespråkene fransk, spansk og tysk har holdt seg relativt stabil de 5 siste år. "Nye" språk som japansk, er i vekst. Tallene er sammenfattet i et notat som kan lastes ned fra
LES MER


Elevtall ungdomsskolen 2010-11:
stabil situasjon for fremmedspråk

Utdanningsdirektoratet har publisert foreløpige tall angående elevenes valg av språkfag på 8. trinn i skoleåret 2010-11. Tallene viser at ca. 75% elever velger fremmedspråk, omtrent like stor andel som i fjor. Også i år er spansk størst: ca. 1 av 3 elever har valgt dette faget. Ca. 1 av 4 elever følger undervisning i tysk og ca. 1 av 6 elever har fransk.
LES MER
Viktige søknadsfrister hos Fylkesmannen i Vest-Agder, utdanningskontoret:

2. mars
Elever fra vg1 eller vg2 som har hatt tysk på ungdomsskolen (og ikke har fylt 18 før oppholdet er slutt) kan søke om sommerkurs i Tyskland. Følgende fylker har tilbud om fem helstipend sommeren 2011: Oslo, Oppland, Rogaland, Møre og Romsdal og Troms. Disse fylkene har tilbud om 12 delstipend sommeren 2011: Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Se her for flere opplysninger og søknadsskjema: www.fivai.no

Tysk følgelærer for stipendiatene søkes! (Mainburg i Bayern fra 2. til 23. juli). Interesserte kan kontakte FIVAI på tlf +47 900 98 150, epost ksko@fmva.no eller via fylkeskommunen / kommunen.

30. mars 

Seksjonslederstilling i Bayeux med tilsetting for to år er ledig fra 1. september 2011. Lektorer/adjunkter med fransk og norsk i fagkretsen kan søke.Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema  på Fylkesmannen i Vest-Agder 

1.april

Elever i 10. klasse eller Vg1 kan søke om å gå på videregående skole (lycée) i Frankrike.
Informasjon og søknadsskjema her 

Lærere kan søke:
TROLL 1- stipend: individuelle stipend for fransklærere for  opphold i Frankrike
TROLL 2-stipend: Stipend for grupper/klasser i følge med fransklærer for opphold i Frankrike. 
Informasjon og søknadsskjema her

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

INTERNASJONALISERING 

 • "Bajo el cielo de Madrid"
  Kursen vänder sig till lärare i spanska som främmande språk i grundskolan och den gymnasiala utbildningen samt lärare i andra ämnen med tillräckliga kunskaper i spanska.
  Dato: 26.-29. april 2011
  Sted: Madrid, Spanien
  Påmeldingsfrist: 4. april 2011
  LES MER 
 • Online im Deutschunterricht
  (Online i tyskundervisningen)
  Kursen vänder sig till lärare i tyska som främmande språk i grundskolan och den gymnasiala utbildningen
  Dato: 14.-15. april 2011 och 15.-16.september 2011
  Sted: Uppsala
  Påmeldingsfrist: 30. mars 2011
  LES MER
 • VIDEREGÅENDE SKOLE I FRANKRIKE
  Det franske kultursenter søker motiverte og interesserte kandidater til våre programmer på videregående skole i Frankrike !
  Alle programmene tilbyr svært gode stipendordninger.
  Søknadsfrist : 1. april 2011
  Nærmere opplysninger og kontakt med tidligere elever :
  Kari Aaser Quarré, kaquarre@france.no
  LES MER
 • Flink? Ut? Stipenddagen 13. april 2011
  Er du flink og reiselysten?
  Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte - enten du er masterstudent eller allerede i gang med forskerkarrieren!
  LES MER 
 • Nye tendenser i språkopplæringen
  Felles språklærerdag ved Fyrstikkalleen skole - F21
  12. mars 2011, kl 9.00-17.00
  LES MER
 • E.ON Ruhrgas-stipend i økonomi, retts- og statsvitenskap (IS-RUHR)
  Programmet tilbyr mobilitetsstipend for korte og lengre perioder etter faste satser
  Søknadsfrist: 16. februar
  LES MER 
 • FÖR SPRÅK I TIDEN - 2. og 3. april 2011
  Lärarna i moderne språk (LMS) arrangerer sine årlige språkdager i Halmstad i Sverige. "Under två dagar hoppas vi att kunna inspirera genom duktiga och intressanta föreläsre som ger nya grepp och kunskaper inom språk och språkundervisning" 
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Glogster
  Glogster er et webbasert verkøty hvor man kan man jobbe kreativt med digitale plansjevisninger / "veggplakater" med faglig innhold - i fremmedspråkopplæringen selvsagt aller helst på måkspråket! Resultatet kan bli proffe elektroniske lysark som integrerer bilde, lyd, hyperlinker og tekst. Krever registrering (mer avanserte funksjoner er et betalprodukt).
  LES MER

 • Voki
  Det blir mer og mer vanlig at bedifter på sine hjemmesider presenterer seg ved hjelp av en avatar, og den forbindelse mener man at en diskusjon om kleskode og generell framtoning også er på sin plass for disse virtuelt ansatte.
  LES MER
  Vil du prøve å styre din egen avatar? Forsøk med webverktøyet Voki:
  LES MER
  Se ellers video fra teachers.tv om utnyttelse av Voki-verktøyet i en spanskklasse i England på barnetrinnet (05:10):
  LES MER

 • Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 

 •  
 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 18.02.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret