Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2011

Nyhetsbrev for september

Elektronisk utgave av Den europeiske språkpermen 13 - 18- Lærere søkes!
Utdanningsdirektoratet søker ungdomsskoler som kan tenke seg å prøve ut en elektronisk utgave av Den europeiske språkpermen 13 - 18 i innværende skoleår. Den elektroniske permen består av utfyllbare pdf-dokumenter som kan lastes opp på læringsplattformen og/eller lagres på elevenes datamaskin. Den elektroniske språkpermen krever Adobe Reader. Innhold og prinsipper er helt de samme som i papirutgaven. For å lage et best mulig produkt, trengs framfor alt erfaringene til lærere som er kjent med språkpermen. Det legges opp til to runder med tilbakemeldinger, en i 2011 og en i 2012. Det teoretiske grunnlaget for språkpermtenkningen er Det felles europeiske rammeverket for språk. Nettversjon av papirutgaven av Den europeiske språkpermen, se: http://www.fremmedspraksenteret.no/elp

For å få tilsendt de elektroniske språkpermdokumentene per e-post, kontakt: inger.lise.stieng@utdanningsdirektoratet.no.


Den europiske språkdagen 26. september
Vi inviterer alle som jobber med språk til å være med å markere Den europeiske språkdagen! Språkdagen markeres i over 40 land og har blant annet som mål å vise allmennheten betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet.

Ta kontakt for å få tilsendt gratis materiell i forbindelse med markeringen:
info@fremmedspraksenteret.no


Leseferdigheten i engelsk og fremmedspråk

11. oktober arrangerer Fremmedspråksenteret en konferanse om lesesferdigheten i engelsk og fremmedspråk. Konferansen er primært for medlemmene i Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk, men plasser stilles til disposisjon for de viktige bindeledd mellom grunnopplæringen og universitets- og høgskolesektoren, f. eks. fagnettverksledere i engelsk og fremmedspråk, lærere engasjert for undervisning i engelsk- og fremmedspråksdidaktikk på praktisk-pedagogiske utdanninger m.m.

Fremmedspråksenteret har koordineringsansvar for nettverket og står som
arrangør av konferansen.

For program og påmelding, se http://www.fremmedspraksenteret.no/nettverk
Påmeldingsfrist 23. september!

Studie- og forskingsstipend i Østerrike
Det østerrikske departementet for vitenskap og forsking lyser ut hele 239 stipender for utenlandske studenter, deriblant norske, for studieåret 2012-13. Stipendene omfatter alt fra sommerskole, studie- og praksisopphold og forskingsstipender og gjelder for en rekke fagområder. Stipendene utlyses kun elektronisk og er tilgjengelig via den østerrikske databasen for studie- og forskingsstipender.
Gå til databasen.

Språk- og kultursamarbeid mellom skoler- og barnehager i Nordområdet
(Fylkesmannen i Nordland 13.09.2011)
Gjennom regjeringens nordområdesatsing kan også barnehager og skoler i Nordland søke prosjektmidler for samarbeid med barnehager og skoler i Russland.
Det kan søkes om midler innen satsingsområdene: Språk og kulturforståelse, Språk, kunst og kultursatsing og Fagsamarbeid.

De nasjonale sentrene innen flerkulturell opplæring, fremmedspråk og kunst og kultur er samarbeidspartnere i prosjektet.
LES MER

Fremmedspråksenteret utnevner en Fremmedspråkambassadør!
"Utnevnelsen går til en person, en gruppe personer eller en organisasjon som på en forbilledlig måte og på nasjonalt nivå har utmerket seg når det gjelder egen bruk av fremmedspråk, og/eller
fremhever viktigheten av å beherske fremmedspråk og viser at flerspråklighet er en ressurs" (se retningslinjer).
Send begrunnede forslag til kandidater: info@fremmedspråksenteret  Fristen er 7.oktober 2011.

Ledig stilling ved Framandspråksenteret
Ved Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa er det ledig mellombels stilling som rådgjevar i FoU og spansk i tida 1.1.2012 – 31.12.12, med høve til forlenging og/eller fast tilsetting
LES MER


Valg av fremmedspråk som programfag

Gode nyheter: antall elever med fremmedspråk på nivå III øker! Fremmedspråksenteret  har som mål at enda flere får mulighet til å satse på fremmedspråk. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, gode rekrutteringsideer og/eller bestilling av brosjyrer. Brosjyreoversikten finner du HER.

Utlysning av nye rekrutteringsmidler
Vi utlyser nå nye midler til videregående skoler som ønsker å gjennomføre rekrutteringsaksjoner for fremmedspråkfagene skoleåret 2011/2012. Målet med aksjonen er å øke antall elever som velger fremmedspråk som programfag på Vg2/Vg3.
Det kan søkes om inntil 20 000 kroner. Søknadsskjema finner du HER. Utfylt skjema med vedlagt budsjett sendes til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no
innen 3. oktober. Skolene får svar innen 17. oktober.

Informasjon om fransk, spansk og tysk nivå III i klasserommet
Skoler kan bestille en informasjonstime fra vårt motivasjonsteam for nivå III i fransk, spansk og tysk. Teamet besøker Vg1-/Vg2-grupper i perioden oktober-februar. Ta kontakt med gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no for mer informasjon om reiseruten.
Påmeldingsfrist: 17. oktober.

Fremmedspråksenterets leseveiledning er utvidet med to tekster:
- et undervisningsopplegg med utgangspunkt i boka The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. Med opplegget følger en Reading Portfolio for elevene, støtteark med korte sammendrag og vokabularforklaringer m.m. Opplegget er godt egnet på flere studieretninger i videregående skole og kan også brukes på 10. trinn.
LES MER

- en artikkel om leseferdigheten, "Fly High with Reading - Lesing i
engelsk og fremmedspråk i den videregåender skolen", skrevet av våre to
medarbeidere Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen. Enkelte vil
kanskje kjenne igjen artikkelen fra Lesesentererts hefte "Fagbok i bruk i
alle fag i videregåendeskole", hvor teksten tidligere har vært publisert.
Til dere andre: ta en titt! - for problematiseringer og metodikktips når det gjelder leseferdigheten.
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

NYHETER

 • Stor bokgåve til Høgskolen i Østfold
  Biblioteket ved Høgskolen i Østfold har fått ei stor bokgåve frå den austerrikske staten. Ei samling på om lag 4.500 bind – skjønnlitteratur, historie, musikk, kunst, kulturkunnskap, filosofi, språkhistorie og mykje meir – skal i løpet av hausten på plass på hyllene. 20.9.2011 er det offisiell markering av at Austerrike overrekkjer boksamlinga til høgskulen.
  LES MER
 • Interkommunalt samarbeid fremmedspråk i Levanger
  Fremmedspråk i Levanger, fantastisk samarbeid.
  Et godt eksempel på hvordan nytenking og samarbeidsvilje kan skape gode løsninger.
  LES MER 

ARRANGEMENTER

 • Tysklærerdagene 27.-29. oktober 2011
  Kulturkunnskap og litteratur i tyskundervisningen - elevsentrert og med språklige handlinger i fokus
  Påmeldingsfrist 30.09.2011
  LES MER
 • Østfold fylkeskommune inviterer til Nasjonal konferanse om nivå III
  Østfold fylkeskommune inviterer til en nasjonal konferanse om fremmedspråk som programfag på nivå III. Konferansen finner sted 11. november 2011 i Sarpsborg. Hold av datoen - mer informasjon kommer!
 • CLIL 2012: From Practice to Visions
  19.-21. April 2012
  Utrecht, Nederland
  LES MER

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Fremmedspråksenterets nye søkbare ressursbase er stedet!
  Ute etter frie ressurser for å kunne etterkomme læreplanenes målsetting? Kulturelt materiell, lesestoff, vurderingsskjemaer, språkspill, skriveoppgaver, prosjektforslag, fagartikler, strategiøvinger, osv.
  LES MER 
 • Lingdys Tysk er et lese- og skriveverktøy utviklet for norskspråklige
  elever med lese- og skrivevansker. Se Lingit sine nettsider for priser og betingelser for hjelpemiddellisens via NAV:
  LES MER 

  Demonstrasjonsvideo av produktet:
  LES MER
 • Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt

 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 14.09.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret