Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

August 2012

Augustbrevet
Lykke til med skolestart!
Tidligere nyhetsbrev


Den europeiske språkdagen

26. september markeres Den europeiske språkdagen i over 40 europeiske land. Fremmedspråksenteret er Norges kontaktinstitusjon for Språkdagen. Hvis din skole/institusjon ønsker materiell i forbindelse med markering av dagen, send oss en mail: info@fremmedspraksenteret.no

Fremmedspråksenteret ønsker å invitere alle til å delta i en Språkdagkonkurranse. Informasjon om premien og detaljer rundt konkurransen vil komme på våre Språkdagsider.
LES MER
 

Fulbright Roving Scholars 2012-13
Roverne reiser landet på kryss og tvers for å gjesteforelese på ungdoms- og videregående skoler og utveksle kunnskap og erfaringer med norske
lærerkolleger. De holder også kurs og workshops for lærere.

Er du interessert i å få besøk av en Roving Scholar til din skole?
- Det er gratis
- Enkelt å organisere
- Kan gjentas flere ganger gjennom året
- Kan tilpasses forskjellige fag i samarbeid med læreren/lærerene
- Kan tilpasses ulike klassetrinn, samt store og små grupper

Positive erfaringer har gjort Roverbesøk til en årviss tradisjon ved mange skoler, men vi er stadig interessert i å innlemme nye skoler i ordningen. Les mer om årets Rovere og hvilke temaer de kan bidra med.
LES MER


Invitasjon til dagsseminar - AMERICAN INSIGHTS
Fredag 19. oktober 2012
 
ASANOR (The American Studies Association of Norway), U.S.-Norway Fulbright Foundation, og Høgskolen i Østfold har gleden av å invitere alle interesserte lærere ved videregående skoler til et seminar om USA, med vekt på utdanning og politikk. Seminaret skal markere at det er 25 år siden Norges Fulbright Roving Scholar Program ble stiftet.
LES MER
 

Meld deg inn in ASANOR og kom på konferansen «Crossroads: American Directions»

I flukt med seminaret ”American Insights” holder ASANOR sin årlige konferanse som i år heter ”Crossroads: American Directions.” ASANOR er en interesseorganisasjon for lærere og forskere som er aktiv interessert i USA-studier. Medlemmer av ASANOR er invitert til å delta i alle organisasjonens aktiviteter.
LES MER
 

Programfagdagen 2012 - Utvikling av elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter
Fremmedspråksenteret inviterer alle lærere som (skal) undervise(r) i fransk, italiensk, spansk og tysk som programfag til Programfagdagene 2012 i Moss 25. og 26. oktober. Vi retter søkelyset på elevenes muntlige og skriftlige kompetanse på nivå III (italiensk: nivå I/II), og legger opp til diskusjon og erfaringsutveksling innen følgende temaområder: ordforråd, grammatikk, kildebruk, sjangerkunnskap og vurdering.
LES MER
 

Notat om gutters og jenters valg/bortvalg av fremmedspråk

I notatet har vi drøftet dette komplekse temaet samt prøvd å forklare hvorfor fransk er mer attraktivt for jenter enn for gutter. Vi har benyttet omfattende litteratur (både fra Norge og andre land) og flere  spørreundersøkelser og intervjuer av lærere og elever for å delvis kunne besvare spørsmålet om hvorfor gutter og jenter velger forskjellig.
Notatet finner du HER


Utlysning av nye rekrutteringsmidler
Vi utlyser nå nye midler til videregående skoler som ønsker å gjennomføre rekrutteringsaksjoner for fremmedspråkfagene skoleåret 2012-13. Målet med aksjonen er å øke antall elever som velger fremmedspråk som programfag på Vg2/Vg3. Det kan søkes om inntil 20 000 kroner. Søknadsskjema finner du HER. Utfylt skjema med vedlagt budsjett sendes til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no innen 21. september. Skolene får svar innen 28. september. HER finner du eksempler på tidligere rekrutteringsaksjoner.Norwegische Deutschlehrertage 2012 (NDT)
Goethe-Institut i Oslo blir 50 år i år! Derfor avholdes De norske tysklærerdager på instituttet på Grønland 16. Konferansen arrangeres som alltid i samarbeid med Tyskforum - Norsk Tysklærerforening.
LES MER


Justering av læreplanene
Forslag til justerte læreplaner for Kunnskapsløftet blir sendt på høring sent på høsten 2012.Tredjeutkast til justerte læreplaner er publisert, slik at de som er interesserte kan følge med på hvilken retning endringene tar. Følg med på gjennomgang av læreplanene i engelsk på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider!
LES MER

European Profiling Grid
The aim of the European Profiling Grid (EPG) project is to help improve the quality and effectiveness of language training thanks to an innovative instrument: the European Profiling Grid. Are you a language teacher, a teacher trainer, a manager of a school or a language centre? You are invited to take part in the Europe-wide field-testing of the EPG grid. This crucial step requires a large number of language teachers, trainers and managers to validate the tool so that its revised version will meet your needs effectively.
LES MER
 

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER   

 • Etterutdanningskurs for tysklærere i 2013
  Deutsche Auslandsgesellschaft tilbyr etterudanning for tysklærere i 2013. Kursene støttes av den tyske stat med stipend til oppholdet. Det forventes at egenandelen av kursgebyret samt reiseutgifter dekkes av andre, vanligvis arbeidsgiver. Medlemskap i Tyskforum, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet gir rabatt.Det er spesiell fokus på "Landeskunde", og en oversikt over kurstilbudene finner du her. Interesserte bes sende inn søknadsskjema så raskt som mulig, senest dog den 14.12.12. 
 • 1st Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference
  - Nye perspektiver på fremmedspråksdidaktikk -
  20.-21. september 2012, Universitetet i Agder, Kristiansand.
  LES MER 
 • Internasjonal tysklærerkonferanse i Bolzano (italia) 2013
  I tiden 29.7. - 3.8.2013 arrangeres den såkalte Internationale Deutschlehrertagung i Bolzano/Bozen
  Die Deutsche Auslandsgesellschaft deler ut stipend til aktive tysklærere og studenten som skal bli tysklærere.
  Søknadsfristen er 2.11.2012. Søknadsskjema finner du her.
  LES MER
 • Konferanse: Mangfaldig språklæring
  Kan internasjonalisering auka mangfaldet i språklæringa? SIU arrangerer 14. november 2012 ein spennande konferanse om språklæring og internasjonalisering.
  LES MER
 • Konferanse om Norden – Tyskland
  Fondet for dank-norsk samarbeid  inviterer til konferanse i Schæffergården ved København den 22.-23. oktober 2012. Tema for konferansen er Norden – Tyskland: historisk, aktuelt og fremtidige perspektiv. Program og påmeldingsskjema finner du her
  LES MER

NYHETER

 • Deutschland für Anfänger - Multimedia-Ausstellung
  Deutschland von A wie "Arbeit" bis Z wie" Zukunft"
  LES MER 

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN 

 • Russland er sitt eget sted av Peter Normann Waage
  Med Russland er sitt eget sted gir Peter Normann Waage streker til en biografi om vårt gåtefulle naboland. Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og forfatteren samtaler om landets fortid, nåtid og fremtid. Boken og praten henvender seg til alle som er nysgjerrige på Russland.
  LES MER 
 • Russisk tro og tanke av Erik Egeberg
  Her møter vi Russland gjennom litteratur, kirken og historien.
  Vi møter et stort land i forandring gjennom to norske reisendes øyne.
  LES MER
 • Russisk historie av Gunnar Opeide
  En bok som viser oss Russlands historie fra rikets spede til Sovjetunionen. Forfatteren presenterer både fakta og sine tanker.
  LES MER
 • Sosedi 1, 2.utgave
  Lærebok i russisk med øvingsbok og CD-er.
  LES MER

  Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 
 •  
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MERKompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

 • TEST
  Påmeldingsfrist: 24. april 2011
  LES MER 

 • Latin-Amerika i klasserommet!
  Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

 • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
  Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

 • Ut i verden med AFS
  Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
 • The Ultimade Guide to Great Art Online
  Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
  LES MER


  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 


 •  

 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 24.08.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret