Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Desemberbrevet
Tidligere nyhetsbrev


Språkåret 2013: Delta i Nasjonalbibliotekets elevkonkurranse!
Det er bare noen få dager til Språkåret 2013 starter, og det er mange
morsomme språkaktiviteter på programmet hele året. Nasjonalbiblioteket
arrangerer i samarbeid med Fremmedspråksenteret og en rekke andre
nasjonale sentre en egen utstilling og en elevkonkurranse: "Språk i ditt
liv!". Vi oppfordrer med dette alle skoler om å delta.
LES MERAlumni Portal Deutschland er et gratis, offisielt støttet sosialt nettverk. Folk som har studert, arbeidet, forsket eller etterutdannet seg i Tyskland, kan gjennom nettverket skaffe seg kontakter, vedlikeholde sin kompetanse og dermed fremme sin personlige og yrkesmessige utvikling.
LES MER


Nettverk for tysklærere: Deutsch 2.0
Deutsche Auslandsgesellschaft i Lübeck lanserer et digitalt tysklærer-nettverk som også kan være nyttig for tyskstudenter, tidligere/pensjonerte tysklærere og alle som interesserer seg for faget. Her utveksles og diskuteres informasjon om aktuelle links, digitalt materiell og erfaringer fra undervisningen. Nettsidene fokuserer bl.a. på interkulturelle og språkkontrastive problemstillinger som nordeuropeiske språkelever og -lærere møter. De inneholder også mye informasjon som kan være interessant for alle faginteresserte. Registrering på http://deutsch2.0.deutausges.de/
Språkvalgbrosjyrer
Fremmedspråksenteret har oppdatert språkvalgbrosjyrene for ungdomsskolen og videregående opplæring. Vi har laget en brosjyre for rådgivere og en brosjyre som retter seg mot elever. Brosjyrene kan bestilles gratis ved å sende en mail til info@fremmedspraksenteret.no

Polsk og portugisisk som programfag
Fremmedspråksenteret har gitt tilbud til to skoler om oppstart av to nye fremmedspråk: polsk (Manglerud vgs. i Oslo) og portugisisk (Arendal vgs.). Prosjektet begynner med en nivå I-gruppe på Vg2 i 2013-14 og fortsetter på nivå II i 2014-15.

Lær japansk!
Daniel Gundersen har skrevet et informasjonshefte om japansk for oss.
Heftet er nå kommet på trykk og kan bestilles gratis på
info@fremmedspraksenteret.no eller lastes ned HER.

Kartlegging av elevenes valg av språkfag på vgs.
Fremmedspråksenteret har kartlagt skolenes informasjon om og elevenes valg av språkfag i studieforberedende utdanningsprogram. Kartleggingen er publisert i serien Fokus på språk LAST NED.


Trender i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk
Åsta Haukås (UiB) og Eva Thue Vold (UiO) har skrevet en state-of-the-art artikkel om forskning innen fremmedspråkdidaktikk. Artikkelen er publisert i Norsk pedagogisk tidsskrift 5/2012 med gratis tilgang for medlemmer, ikke-medlemmer kan kjøpe artikkelen for kr 60). LES MER
Fremmedspråksenteret har i år for første gang publisert en oversikt over master- og doktorgrader i engelsk- og fremmedspråk(didaktikk)


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER   

 • Konferanse om språklæring i Halden 11.-12. april 2013
  Høgskolen i Østfold arrangerer i samarbeid med NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og
  Fremmmedspråksenteret en konferanse om prosessbarhetsteorien, en teori som beskriver rekkefølgen i språkutviklingen hos barn og voksne som lærer et nytt språk. Mer informasjon om konferansen, foreløpig program og påmeldingsskjema finner du HER. Vel møtt!
 • Ledig plass på ECML-workshop om tegnspråk
  Vi søker en lærer som underviser i tegnspråk som fremmedspråk på
  universitets- eller høgskolenivå, som norsk utsending til workshopen
  "Signed languages for professional purposes" i Graz 15.–17. april 2013
  LES MER
 • Rom for språk
  I samband med Språkåret 2013 arrangerer Universitetet i Bergen ein fagleg konferanse i Bergen 14.–16. mars 2013. Konferansen skal markere språkleg mangfald og setje nynorsken i eit internasjonalt mangfaldsperspektiv.
  LES MER
 • Internasjonaliseringskonferansen 2013
  Internasjonalisering som kvalitetsstempel i høyere utdanning er overordnet tema for årets konferanse som arrangeres 6. og 7. mars i Bergen.
  LES MER

AKTUELT OM FREMMEDSPRÅK

 • Fagbladet barnehage.no har laget en sak på Fremmedspråksenterets satsing på språk i barnehagen
  LES MER
 • Ønsker du å lære fransk ved Institut Français?
  Franskkursene starter igjen 14. januar 2013. Sjekk ut deres tilbud!
  LES MER
 • Dobling av Erasmus praksisopphold siste året
  Norske institusjoner og studenter har endelig fått øynene opp for praksisopphold i utlandet. Antall norske studenter som tar praksis i Europa er nær doblet det siste studieåret.
  LES MER
 • Latin-boom i Tyskland
  I Tyskland er det økt interesse for latin-faget i 2012. Forfatteren til en ny latinsk lesebok svarer på spørsmål rundt temaet (Artikkel + video på tysk).
  LES MER
 • Rapporter fra ECML-workshops
  I 2012 har det vært to ECML-workshops: om IKT-ressurser og om
  flerspråklighet. Rapportene fra de norske deltakerne finner du HER.

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • PopuLLar
  Elevar i ungdomsskule og vidaregåande skule har ei stor interesse for musikk, og ved å bruke dette i undervisninga, kan elevane få ny motivasjon for å lære seg meir språk. PopuLLar er eit undervisningsprosjekt som gjer akkurat det. Studentane blir bedne om å skrive eigne tekster på målspråket til songar som dei sjølv likar. Elevane gjer opptak (audio eller video) av seg sjølv og deler så med elevar frå heile Europa. For meir informasjon om korleis ein kan gå fram, finn ein eit detaljert opplegg forklart på denne sida 
  Ein kan òg besøke heimesida
 • Folk DC Music and Languages
  The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning Project (Folk DC) er eit EU-sponsa prosjekt som er laga for å motivere unge elevar til å lære seg andre språk gjennom å bruke folkesongar. Opplegget er lagt til rette for lærarar som underviser elevar som er i startgropa til å lære seg eit framandspråk, men det kan brukast på andre nivå i språklæringa òg. Folk DC har samla folkesongar for born på 10 europeiske språk og lagt til rette pedagogiske verktysett for lærarar som dei kan bruke saman med elevane sine. Prosjektet har i tillegg oppretta ein Wiki, kor deltakarar i prosjektet kan laste opp audio- og videoopptak av eigne songprodukt. Prosjektet vil kulminere i ein samkøyrd livekonsert i 5 land. Denne konserten vil bli streama over internett til publikum over heile Europa. For å lære meir om prosjektet og korleis ein kan ta del i det, kan ein besøke desse nettsidene:
  http://folkdc.edu/
  http://folkdc.wikispaces.com/
  Alle læringsressursane ligg ope til fri bruk for dei som ynskjer det, uavhengig om ein vil ta del i sjølve prosjektet.
 • Undervisning om menneskerettigheter
  Opplegg om Human Rights med utgangspunkt i film.
  LES MER
 • Blogg om kinesisk
  LES MER

Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 

   
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 19.12.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret