Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Februar 2012

Februarbrevet


Ståle Solbakken blir utnemnd til framandspråkambassadør
Den norske trenaren ved bundesligaklubben FC Köln blir utnemnd til framandspråkambassadør.
LES MEIRVil du gå på vidaregåande skule i Frankrike?
Søknadsfrist: 1. april 2012
LES MEIR


Mastergrad i kultur og språkfagsdidaktikk
Studiet er i regi av Høgskolen i Hedmark og er samlingsbasert med todagars samlingar på Hamar éin gong kvar månad. Det kan takast på heiltid eller deltid.
LES MEIRGoethe-Institut tilbyr framandspråklærarar gratis nedlasting av heftet ”FLERSPRÅKLIG – du kan mer enn du tror”. Heftet eignar seg for undervisning i framandspråk frå 10. klasse.
LES MEIR

Goethe-Institut har utvikla ein app der du gjennom å spele eit spel også lærer tysk: Lernabenteuer Deutsch – Das Geheimnis der Himmelsscheibe.
LES MER

 
Fleire vel framandspråk på 8. trinnet
Utdanningsdirektoratet har publisert statistikk for grunnskulen i 2011–2012, og det viser seg at stadig fleire elevar har framandspråk på 8. trinnet.
LES MEIRLær babyen to språk
Det er aldri for tidleg å lære seg to språk, meiner forskarar frå Tromsø.
LES MEIR
 


Vi er for tida i full sving med å få på plass innhaldet til neste nummer av bladet vårt Communicare (kjem ut mai 2012). Mens hovudtemaet i førre nummer var språk og kultur, vil den kommande utgivinga vere vigd det første hovudområdet i språklæreplanane, Språklæring. Som sist vil du òg finne mykje interessant lesestoff i dei faste spaltene, og i tillegg kan vi tilby tekstar på nokre av målspråka til bruk i opplæringa. Saman med bladet følgjer det dessutan alltid ein plakat (= innstikk) for praktisk arbeid med hovudtemaet i klasserommet. Vil du sikre at den neste utgåva av Communicare landar i postkassa eller posthylla di? Bli abonnent!
LES MEIR

Vil de bli betre kjend med Den europeiske språkpermen?
LES MEIR 


Internasjonalisering:
Del erfaringane dine!
Framandspråksenteret har fått i oppdrag frå Utdanningsdirektoratet å utarbeide døme på internasjonalisering. Døma skal knytast opp til rettleiingane til læreplanane for engelsk og framandspråk på nettsida til Utdanningsdirektoratet. Senteret skal samarbeide med SIU, og døma skal publiserast ved skulestart 2012–2013. Ta gjerne kontakt med gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no dersom de har lyst å bidra med erfaringar frå internasjonalisering. Bestill òg gjerne internasjonaliseringsbrosjyren ”Ut i verden!” på info@fremmedspraksenteret.no


Portugisisk som framandspråk?
Portugisisk har nesten 200 millionar morsmålsbrukarar, og Brasil er no blant dei største økonomiane i verda. Framandspråksenteret ønskjer derfor å komme i kontakt med ein vidaregåande skule som kan tenkje seg å tilby portugisisk som programfag på Vg2 og Vg3. Senteret kan bidra med økonomisk og fagleg støtte. Interessert? Ring eller send ein e-post til Gerard Doetjes: 413 34 419 eller gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no.


Utlysing: Rekrutteringsmidlar til framandspråk i ungdomsskulen
Framandspråksenteret lyser ut midlar til å rekruttere elevar til
framandspråk på ungdomstrinnet. Skular kan søkje om opptil 20 000 kroner til aktivitetar som skal få fleire elevar til å velje framandspråk når dei tek til på 8. trinnet. Aktivitetane må skje våren 2012 eller ved skulestart 2012-2013. Skular (i regionar) med låg søking til framandspråk vil bli prioriterte, men andre skular kan òg søkje. Fleire skular kan gjerne søkje saman. Søknadsfrist: 9. mars 2012, beskjed om tildeling 12. mars. Meir informasjon får du hos Gerard Doetjes på tlf. 413 34 419 eller e-post gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.
TIL SØKNADSSKJEMA
 
 

 

SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

INTERNASJONALISERING 

 • Tilpassa opplæring. Kurs for lærarar i tysk, spansk og fransk i vidaregåande skule 7. – 14. juli 2012 i Frankrike
  LES MEIR
   
 • Framleis ledige plassar ved etterutdanningskurs for tysklærarar i Austerrike
  Det austerrikske utdanningsdepartementet inviterer norske tysklærarar til eit etterutdanningskurs i november 2012. Den første veka blir kurset halde i Wien. Veka etter er lærarane i praksis ved ein austerriksk skule. Kurset er gratis, og reise- og opphaldsutgifter blir dekte etter søknad til SIU gjennom Comenius-programmet.
  Søknadsfrist hos oss er 1. mars 2012.
  Spørsmål kan rettast til steinar.nybole@framandspraksenteret.no
 • Utveksling med AFS
  AFS Norge Internasjonal Utveksling tilbyr elevar i den vidaregåande skulen å ta eit skuleår i utlandet. Med AFS kan elevane velje mellom over 30 land, og organisasjonen dreg i desse dagar rundt på skulebesøk for å fortelje elevar om interkulturell læring og det å bli kjent med ein ny kultur og lære eit nytt språk gjennom eit skuleår i utlandet.
  LES MEIR
 • European Language Gazette
  Europeisk senter for moderne språk under Europarådet har gleda av å melde at vinterutgåva (2011) og vårutgåva (2012) av nyheitsbrevet European Language Gazette no er tilgjengeleg på nettet.
  LES MEIR
 • Norwegian Forum for English for Academic Purposes
  6th Summer Seminar: June 7th – 8th, 2012
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • DoReMi – en tonsatt språkresa
  Denne ressursen frå Sveriges Utbildningsradio er beskriven som ein språkmusikal på fransk, spansk og tysk. Gjennom ein illustrert programserie følgjer vi ein vennegjeng som planlegg fest, og som heile tida bryt ut i song. Songane handlar om alt frå kva klokka er, til kva mat dei skal servere.
  LES MEIR

  Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt 
 •  
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MERKompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING  • 2011 Summer Institutes for European Student Leaders
  5 uker på amerikansk campus (universitetene kunngjøres i løpet av våren 2011) som gir mulighet til å utvikle dine kommunikasjons‐ og lederegenskaper.
  Les mer om dette i vedlegget og på Fulbrights nettsider 

 • Languages and Children's Literature for European teachers, 4.- 8. april, Sèvres, Paris
  Hvordan kan barnelitteratur brukes i fremmedspråkundervisningen? Kurset retter seg primært mot lærerutdannere, og er spesielt relevant for de som jobber med fremmedspråk på barnetrinnet.
  Påmeldingsfrist: 25. februar
  LES MER

 • Designing and improving online support for language teachers, 4.- 8. juli 2011, Sèvres, Paris. Kurset retter seg primært mot lærerutdannere.
  Påmeldingsfrist: 24. april 2011
  LES MER 

 • Latin-Amerika i klasserommet!
  Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

 • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
  Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

 • Ut i verden med AFS
  Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)

 • Kurs for engelsklærere
  Teachers of English to Young Learners, Primary Education in England
  Leeds, 23-26 mars 2011
  KURSEN VÄNDER SIG TILL lärare i engelska i grundskolans år F-6
  SISTA DAG FÖR ANMÄLAN 7 februari 2011
  MER INFORMATION Maria Allström, 018-471 79 64, maria.allstrom@fba.uu.se eller
  Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@fba.uu.se


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
 • The Ultimade Guide to Great Art Online
  Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
  LES MER


  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 


 •  

 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 26.02.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret