Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Januar 2012

Januarbrevet


Julegave fra Fremmedspråksenteret
Har du rukket å ta Communicare, vårt fagdidaktiske blad for språklærere nærmere i øyesyn? Bladet ble sendt til alle skoler i Norge før jul. Vi vil veldig gjerne ha deg som abonnent!
For 150 kroner i året mottar du de to årlige utgavene spekket med innhold + en praktisk samleboks (bilde). Hovedtema for neste nummer av tidsskriftet vil være språklæring.
LES MER


Europeisk språkportfolio 16+
Denne svenske versjonen av Den Europeiske språkpermen er nå digitalisert, dvs. at man kan skrive direkte i materiellet og lagre de utfylte filene på egen maskin:
LES MER
Tilsvarende arbeid pågår i forbindelse med den norske 13-18 permen
LES MERPris til leik og læring
Comenius-prisen 2011 går til Oksval barnehage på Nesodden, som i to år har leika og lært saman med kollegaer i England og Belgia.
Barnehagen har fått Comenius-prisen for prosjektet ”Language Through Play”, som har hatt språklæring gjennom leik som tema. Prosjektet er eit Comenius partnarskap.
LES MER


Strategi for videreutdannig av lærere 2009-2012
Den statlige satsingen på videreutdanning fortsetter, og engelsk er ett av de prioriterte fagene der man kan øke kompetansen sin opp til 60 studiepoeng. 
LES MER 


UiO har utpekt 13 i Oslo og Akershus til universitetsskoler
Målet med prosjektet er å styrke kvaliteten og få et tettere forhold mellom partene i utdanningen
LES MER
 

Call for articles
- Nordic Journal of Modern Languages
Universitetet i Agder planlegger lansering av sitt nye tidsskrift våren 2012. Frist for innsending av artikler er 1. februar.
LES MER

Ledig mellombels stilling som prosjektmedarbeidar i engelsk
Ved Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa er det ledig mellombels stilling som prosjektmedarbeidar i engelsk (100 %) fram til 31.12.2013.
LES MER

Tyske dager ved Litteraturhuset
Litteraturhuset arrangerer i februar Tyske dager. Her vil man få anledning til å se både filmer som "Sommer vorn Balkon"og høre foredrag om "Det tyske i det norske".
LES MERUtdanningsforbundets fremmedspråkkonferanse 2012

Med Fremmedspråkkonferansen ønsker Utdanningsforbundet å løfte fremmedspråkene fram og synliggjøre deres betydning i samfunnsliv, næringsliv og skole. Møt representanter fra samfunns-, næringsliv og skole, som alle brenner for språk og hør om spennende fremmedspråkprosjekter og metoder som motiverer elevene. Dagen etter konferansen, 13. mars, er det fagkurs for fransk, tysk og spansklærere.
LES MER


Prosjektmidlar til skulebibliotekutvikling
Universitetet i Agder gjennomfører Program for skulebibliotekutvikling på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. Programmet er ei statleg satsing for å utvikle grunnskulebiblioteka som læringsarena og pedagogisk ressurs. Grunnskular kan søkje om midlar til praksisnære prosjekt der målet er å styrkje skulebiblioteket som verktøy i leseopplæring og i undervisning i fag.
LES MER


"Språklærarens stora blå?" (Antologi)
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering ved Uppsala Universitet har nylig gitt ut en samling tekster om rammeverket for språk. Bidragsytere er blant annet Gudrun Erickson (vurdering), David Little, Ulrika Tornberg og mange flere. 
Forord
Innholdsliste
Bestilling

Call for papers - Uppsala universitet, Fortbildningsavdelingen
English for Young Learners  - Seminar day for teachers and teacher trainers June 2012
LES MER

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

INTERNASJONALISERING 

 •  Etterutdanningskurs for tysklærarar i Austerrike
  Det austerrikske utdanningsdepartementet inviterer norske tysklærarar til eit etterutdanningskurs i november 2012. Den fyrste veka blir kurset halde i Wien. I veka 2 praktiserer lærarane ved ein skule ein stad i Austerrike. Kurset er gratis, og reise og opphaldsutgifter blir dekte etter søknad til SIU gjennom Comeniusprogrammet.
  Søknadsfrist hos oss: 1. mars 2012 .
  Søknadsskjema finn du HER
  Ein kan retta eventuelle spørsmål til steinar.nybole@framandspraksenteret.no
 • Seminardag og kurs for engelsklærere i Irland tilbys av
  Fortbildningsavdelningen, Uppsala universitet:
  Northern Ireland 2012 og Belfast - A City of Changes
  LES MER 

RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN

 • Fagbladet Folkeskolen
  Artikkel: Danske lærere etterlyser etterutdanning generelt og etterutdanning med faglig relevans spesielt .
  Etterutdanning innen fag, tilpasset opplæring og pedagodisk bruk av IKT i fag er det som står høyest på ønskelisten.
  LES MER 
 • ALFA
  Tidsskriftet ALFA har flere interessante artikler om engelsk og fremmedspråk i sin siste utgivelse, blant annet:
  Engelska outside the box LES MER 
  SO på tyska gör under för språket LES MER
  ALFA er et tidsskrift fra Sveriges lærerforbund for lærere i blant annet språkfag (også ikke-medlemmer kan abonnere)  
 • PAXEL123.com
  En nettressurs med underholdende og lærerike spill for barn i barnehage og tidlig skolealder som fokuserer på matematikk / regning og språk (engelsk)
  LES MER
 • The Euro Travelling Library project
  Dette vandrende "biblioteket" består av flere sett flott illustrerte barnebøker fra seks europeiske land og på like mange språk. Biblioteket er resultat av et prosjekt støttet av EU og prosjektetes mål er blant annet å gi yngre barn tilgang til språk og kulturer, motivere til språklæring og formidle leseglede. Bestiller må stå for portoutgiftene, men nettsiden inneholder fritt tilgjengelig aktivitetsmateriell til bøkene og kan slik også fungere som inspirasjon ved bokinnkjøp til eget bibliotek.
  LES MER  

  Ønsker du å motta nyhetsbrevet? Ta kontakt 
 •  
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MERKompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING  • 2011 Summer Institutes for European Student Leaders
  5 uker på amerikansk campus (universitetene kunngjøres i løpet av våren 2011) som gir mulighet til å utvikle dine kommunikasjons‐ og lederegenskaper.
  Les mer om dette i vedlegget og på Fulbrights nettsider 

 • Languages and Children's Literature for European teachers, 4.- 8. april, Sèvres, Paris
  Hvordan kan barnelitteratur brukes i fremmedspråkundervisningen? Kurset retter seg primært mot lærerutdannere, og er spesielt relevant for de som jobber med fremmedspråk på barnetrinnet.
  Påmeldingsfrist: 25. februar
  LES MER

 • Designing and improving online support for language teachers, 4.- 8. juli 2011, Sèvres, Paris. Kurset retter seg primært mot lærerutdannere.
  Påmeldingsfrist: 24. april 2011
  LES MER 

 • Latin-Amerika i klasserommet!
  Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

 • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
  Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

 • Ut i verden med AFS
  Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)

 • Kurs for engelsklærere
  Teachers of English to Young Learners, Primary Education in England
  Leeds, 23-26 mars 2011
  KURSEN VÄNDER SIG TILL lärare i engelska i grundskolans år F-6
  SISTA DAG FÖR ANMÄLAN 7 februari 2011
  MER INFORMATION Maria Allström, 018-471 79 64, maria.allstrom@fba.uu.se eller
  Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@fba.uu.se


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
 • The Ultimade Guide to Great Art Online
  Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
  LES MER


  Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
  Ta kontakt 


 •  

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 24.01.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret