Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

November 2012

 

Novemberbrevet
Tidligere nyhetsbrev

Vinnaren av språkdagkonkurransen
I år går premien i samband med markeringa av Den europeiske språkdagen til Drammen videregående skole. Skulen leverte eit interessant tverrfagleg opplegg som rettar fokus mot språkmangfald på skulen.
LES MEIR

Kurs for ulike språk ved Uppsala universitet i 2013
Kurs, konferansar og seminar for 2013 er no lagde ut på nettsidene til Fortbildningsavdelningen ved Uppsala universitet.
LES MEIR


Europeisk pris til heildigitalt læreverk frå Aschehoug
Aschehougs heildigitale læreverk for engelsk, Lingua Planet, har fått ein pris i Best European School Book Awards, i konkurranse med læreverk frå heile Europa. – Ei tydeleg stadfesting på at den kontinuerlege læremiddelutviklinga vår er vellykka, seier forleggjar i Aschehoug, Mads Nygaard.


Nytt læreverk i Tysk II – Weiter geht’s
Informasjon om Weiter geht’s.
LES MEIR

Ta ein titt i boka
LES MEIR


Få verda inn i klasserommet
AFS Norge Internasjonal Utveksling er ein utvekslingsorganisasjon som gjennom årelang erfaring har fått stor kompetanse innanfor interkulturell læring og kommunikasjon på tvers av kulturar.
LES MEIR

Ledige plassar på workshopar i Graz
1. Vi søkjer ein lærar som underviser i teiknspråk som framandspråk på universitets- eller høgskulenivå, som norsk utsending til workshopen Signed languages for professional purposes i Graz 15.–17. april 2013

2. Vi søkjer ein matematikk-, samfunnsfag- eller historielærar som har lyst å delta på workshopen Language descriptors for migrant and minority learners success in compulsory education i Graz 7. og 8. mars 2013.
Les meir om workshopane HER

Forslag til endring i eksamen i framandspråk nivå I i vidaregåande
Utdanningsdirektoratet foreslår å endre eksamensmodellen i framandspråk nivå I i den vidaregåande opplæringa. Den nye ordninga, som etter planen skal gjelde frå våren 2014, skal ut på høyring i januar/februar 2013. Meir informasjon om endringane kjem i samband med høyringsbrevet.
Utdanningsdirektoratet ønskjer tilbakemeldingar på eksempeloppgåver til den foreslåtte ordninga innan 1. januar 2013. Sidene er passordbeskytta, og alle skular har fått tilsendt passord.
LES MEIR


Eksamen med tilgang til Internett
Våren 2012 fekk elevane ved 15 skular for første gong bruke Internett til eksamen. Ei evaluering gjord på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet konkluderer med at forsøket har vore vellykka.
LES MEIR


Forsøk med framandspråk – andre delrapport
Elevar, lærarar, skuleleiarar og foreldre er engasjerte og motiverte for tilbod om framandspråk på barnetrinnet. Undervisninga er variert, aktivitetsretta og prega av leik.
LES MEIR


Er sommarkurs i USA noko for deg?
Lærarar og skuleleiarar kan søkje stipend til sommarkurs i regi av Fulbright Foundation.
LES MEIR

 

SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

ARRANGEMENT

 • XXI Encuentro práctico de profesores de ELE i Barcelona
  21. og 22. desember 2012 arrangerer forlaget Difusión saman med International House ein praktisk retta konferanse med workshopar for spansklærarar i Barcelona.
  Program
 • Seminar about cooperation in higher education between Norway and Russia/Eurasia
  On behalf of the Ministry of Education and Research, SIU and the University of Stavanger invite to a seminar on December 6-7, 2012.
  LES MEIR
 • Landeskunde-seminar om Süd-Tirol og Austerrike
  LES MEIR

AKTUELT OM FRAMANDSPRÅK

 • Translatørkurs (språkspesifikke & språkovergripande)
  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH tilbyr språkspesifikke translatørkurs (engelsk, fransk, spansk og tysk).  Kursene arrangeres som helgesamlinger (fredag, lørdag).
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • Lese- og lyttetekstar i spansk som kan passe nivå II/III
  La vida misma
  Lugares que no quiero compartir con nadie
 • Lærebøker frå spanske forlag
  Cuadernos A1-A2 de vacaciones
  Ei flott bok for ungdom for repetisjon og sjølvstudium
  LES MEIR
  Superdrago (7-11 år)
  LES MEIR
  Avance intermedio (16-18 år og studentar - vidarekomne)
  LES MEIR
 • Lektyre for spansklærarar
  Fagdidaktikk:
  Español en la maleta
  - lærarar frå heile verda fortel om sine eigne erfaringar med spanskundervisning.
  LES MEIR
  Editorial SM DidactiRed
  LES MEIR
  Daniel Cassanys nettside
  LES MEIR
  Andre sjangrar:
  Premio Planeta 2012: Lorenzo Silva

  La marca del meridiano
  LES MEIR
  Un girasol flotante av Antonio Carvaval, Premio Nacional de Poesía (Spania)
  LES MEIR
  El gobierno de las emociones av Victoria Herder Premio Nacional de Ensayo (Spania)
  LES MEIR
 • "Russisk på Blindern" er ein del av eit språkeksperiment knytt til masteroppgåve i russisk med nyttig og/eller morosam informasjon om russisk og på russisk (og norsk). Denne sida finn du både på Facebook og Livejournal.
 • Fagdidaktisk språkbase
  Vi minner om nettadressa til den fagdidaktiske språkbasen til det spanske kunnskapsdepartementet (Ministerio de Educación, cultura y deporte)
  LES MEIR
  Hugs òg at ein kan abonnere på nyheitsbrevet deira.
  LES MEIR

Har du lyst på nyhetsbrevet vårt? Ta kontakt 

   
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 30.11.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret