Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

August 2013

 

Augustbrevet
Bli mottaker av nyheitsbrevet vårt!


Fulbright Roving Scholars 2013-14
Rovarane reiser landet på kryss og tvers for å gjesteforelese på ungdoms- og vidaregåande skular og utveksle kunnskap og erfaringar med norske lærarkollegaar. De held også kurs og workshops for lærarar.

Er du interessert i å få besøk av ein Roving Scholar til skulen din?
- Det er gratis
- Enkelt å organisere
- Ein kan få besøk fleire gongar gjennom året
- Ein kan tilpasse til forskjellige fag i samarbeid med læraren/lærarane
- Ein kan tilpasse ulike klassetrinn, og både store og små grupper

Positive erfaringar har gjort Roverbesøk til ein årviss tradisjon ved mange skular, men vi er stadig interesserte i å innlemme nye skular i ordninga. Les meir om dei nye Rovarane og kva tema dei kan tilby.
LES MEIR

Grants for Norwegian Citizens

The Norwegian Fulbright program offers a wide range of long- and short-term opportunities for Norwegian citizens to study, conduct research and teach in the United States.
LES MEIR


Stor interesse for nye framandspråk
Interessa for etablering av nye framandspråk i skulen er stor. Over 25 skular søkte om oppstart- eller prosjekteringsmiddel etter at vi lyste ut ferske middel på våren. Dette er mange fleire enn forventa. Resultatet er no klart, desse søkjarane får tildelt middel:

-Fredrik II. vgs. i Fredrikstad for arabisk, japansk eller russisk
-Hordaland fylkeskommune for arabisk
-Hauketo og Lofsrud ungdomsskular i Oslo for arabisk
-Kruseløkka og Sandbakken ungdomsskular og St. Olav vgs. i Sarpsborg for kinesisk
-Voss kommune og Voss gymnas for kinesisk
-Båtsfjord kommune for russisk
-Tromstun skule i Tromsø for russisk
-Universitetet i Oslo for PPU i kinesisk og russisk

Les grunngjevinga HER.
Senteret gratulerer med tildelinga!Den europeiske språkprisen - vinn 50.000,-!
Den europeiske språkprisen European Language Label vert kvart år delt ut til nyskapande prosjekt som har bidrege til å fremje språklæring. SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) er ansvarleg for tildelinga i Noreg.
Søknadsfrist: 15.9.2013
LES MEIR


Språkdagen 26. september
I samband med Den europeiske språkdagen 26. september arrangerer ei rekkje institusjonar aktivitetar over heile Europa. Ta del i feiringa! Send ein e-post til tina.buckholm@framandspraksenteret.no for å få tilsendt språkdagmateriell (mellom anna plakatar, klistremerke).
LES MEIR

Språkdagkonkurranse - vinn 20.000,-!
Framandspråksenteret inviterer alle skular til å ta del i språkdagkonkurransen vår.
Frist for innsending av bidrag: 25.10.2013
LES MEIR


Ny nettstad for elevar: sprakvalg.no/sprakval.no
Vi har laga ein ny nettstad for elevar, www.sprakvalg.no/www.sprakval.no. Her kan ein få informasjon om store og små språk, alt frå fransk, spansk og tysk til arabisk, koreansk og teiknspråk er med. Ta ein kikk:
www.sprakvalg.no/www.sprakval.no


Informasjon om språkval til elevane
Elevane i vidaregåande opplæring vel programfaga sine i løpet av vinteren, og vi ynskjer sjølvsagt at så mange elevar som mogleg satsar på språkfag. Ta kontakt med tina.buckholm@framandspraksenteret.no for å bestille brosjyrar (oversikta finn du HER) – vi sender ut gratis! Skular som ynskjer besøk frå infoteamet vårt for nivå III kan ta kontakt med eskil.o.vestre@framandspraksenteret.no. Førstemann til mølla!


Utlysning av rekrutteringsmiddel
Framandspråksenteret lyser også i år ut middel til skular som ynskjer å rekruttere fleire elevar til framandspråk. Både ungdomsskular, vidaregåande skular, høgskular og universitet kan søkje. Send ein kort prosjektbeskriving inkl. tidsplan og budsjett til eskil.o.vestre@framandspraksenteret.no.
Maks. beløp: kr 20 000,-
Søknadsfrist: 13. september 2013
Svar kjem innan 20. september 2013Utnemning av Framandspråkambassadør 2013

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa utnemner kvart år ein Framandspråkambassadør. Vi tar gjerne imot innspel på aktuelle kandidatar. Send forslaget ditt seinast 15.9.2013 til steinar.nybole@framandspraksenteret.no
LES MEIR


Danmark vil innføre tiltak for å styrke engelsk og framandspråk i skulen
Blant tiltaka som retter seg mot fleire fag i skulen, finn ein mellom anna ei større satsing på engelsk og framandspråk, noe ein i Danmark mener er ein naturleg konsekvens av den aukande internasjonaliseringa.
LES MEIR

SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

ARRANGEMENT 

 • Fagsamling for framandspråklærarar
  Framandspråksenteret arrangerer fagsamling for framandspråklærarar 28. og 29. oktober, Nydalen vgs., Oslo. Deltakarane utarbeider i fellesskap nye undervisningsopplegg med utgangspunkt i følgjande temaområde:
  a) munnlege ferdigheiter, b) progresjon og overgang nivå I - nivå II og c) bruk av ny teknologi.   
  For meir informasjon og påmelding:
  LES MEIR
 • Tysk - Munnlege aktivitetar i klasserommet, 11.11.2013
  Utdanningsforbundet arrangerer ein kursdag med munnlege aktivitetar i tyskundervisninga nivå I og II. Kurset passar for alle lærarar som underviser i tysk i ungdomsskulen og i vidaregåande skule.
  LES MEIR
 • Franskkurs - faire parler les élèves!
  Utdanningsforbundet ynskjer velkommen til eit praktisk- pedagogisk kurs med fokus på munnlege aktivitetar som kan auke forståinga til elevane og senke terskelen til å snakke fransk. Kurset passar for fransklærarar i ungdoms- og vidaregåande skular.
  LES MEIR
 • XXII Encuentro Práctico de Profesores ELE, Barcelona 2013
  International House Barcelona og Difusión arrangerer nok ein gong det viktigaste og mest besøkte seminaret for spansklærarar i Europa dette året.
  Gjennom to dagar vil du kunne delta på interessante konferansar og i praktiske workshops. Og sist, men ikkje minst, vil du ha høve til å dele erfaringar med andre spansklærarar.
  Når: 20. og 21. desember
  Stad: Barcelona
  LES MEIR
 • Tyskkurs ved Goethe-Institut høsten 2013
  Sjå vevsida deira for meir informasjon om, mellom anna, påmelding.
  LES MEIR

AKTUELT OM FRAMANDSPRÅK

 • Nytt til skuleåret 2013/2014
  Læreplaner; Her finn du oversikta over kva som er nytt til skuleåret 2013/2014.
  LES MEIR
 • Høyring om munnleg eksamen - oppsummering
  Utdanningsdirektoratet har samanfatta høyringa om munnleg eksamen.
  LES MEIR
 • Har du lyst til å arbeide med engelsk i barnehagen, eller treng du nye ressursar eller tips til engelskundervisninga i småskulen? Teddy Language Enterprise har laga ei oversikt over kva undervisningsmateriell som finst om bamsen Teddy.
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • Voces del Sur I
  Tekstbok som inneheld ei rekkje songar på spansk med norsk omsetting.
  Kvar song dannar utgangspunkt for ei kort forklaring av eit grammatisk moment på målspråket, også dette er sett om til norsk. Til alle songane finst eit illustrerande bilete. Voces del Sur I (tekstbok) er no under trykking (Akademika forlag). Denne boka høyrer til ein lærebokserie i tre trinn som består av tekstbok og arbeidsbok.
  LES MEIR
 • Ny bok for engelskundervisninga!
  ‘Literature for the English Classroom: Theory into practice’ presenterer engelsk litteratur som ein kan bruke i klasserommet. Artiklane i boka kombinerer teoretiske og praktiske perspektiv, og gir eit utval som spenner over ei rekkje sjangrar frå Shakespeare til litteratur frå samtida.
  LES MEIR
 • Nordic Journal of Modern Language Methodology – nytt nummer publisert!
  LES MEIR

Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 28.08.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret