Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Februar 2013

 

Februarbrevet
Tidligare nyheitsbrev

Utlysing: rekrutteringsmidlar til ungdomsskular
Framandspråksenteret jobbar for at fleire elevar skal velje framandspråk. Difor lyser vi i år òg ut midlar til rekrutteringstiltak retta mot elevar som byrjar på 8. trinn etter sommaren. Send ein e-post med ei kort beskriving av aktiviteten (maks. ei A4-side), tidsplan og budsjett til gerard.doetjes@framandspraksenteret.no. Skular kan søke om maksimalt kr. 20.000,-.
Frist: 22. mars. Svar sendast ut 25. mars.Engelsk og framandspråk for hørselshemma elevar
Vi har vore på besøk på Briskeby vidaregåande skule, som er ein skule for elevar med hørselshemming. Her har vi skrive eit notat om engelsk- og framandspråkopplæring for hørselshemma elevar. LAST NED.


Master- og doktorgradsarbeid innan engelsk og framandspråk
Vi har laga ei oversikt over master- og doktorgradsarbeid innan
engelsk og framandspråk(didaktikk) som har blitt publisert i Noreg i 2011
og 2012. Oversikta kan lastast ned HER.Fleire elevar og studentar reiser ut
Stadig fleire norske elevar og studentar tek utanlandsopphald viser ferske tall frå SIU sin årlege Mobilitetsrapport. Heile 21 prosent av norske studentar er no internasjonalt mobile i løpet av studietida.
LES MEIR


Framandspråk på 6. og 7. trinn motiverer til språklæring

Elevar som har fått lære framandspråk allereie på barnetrinnet er motiverte til å lære meir språk. Dette viser evalueringa etter at 71 skular har prøvd ut framandspråk på 6. og 7. trinn.
Les meir om dette i sluttrapporten for prosjektet.
LES MEIR


Lærer språk tidleg
Røvær skule satsar på lærarassistentar frå Europa for å få elevane sine til å interessere seg for språk tidleg. Skulen har vore med på tre Comenius-prosjekt, der dei alltid har hatt ein tysk partnar med. Rektor Marit Færevåg trur at dei internasjonale prosjekta, besøka i utlandet og lærarassistentane har medverka til å skape språkinteresse hos elevane.
LES MEIR Datasimulering som verktøy i tyskundervisninga
Det finsk-tyske samarbeidsprosjektet Profidaf har som mål å utvikle eit
nytt verktøy for tyskopplæringa basert på datasimulering. Prosjektet
søker no norske skular som har lyst å prøve ut dette spanande konseptet. Les meir i brosjyra. LAST NED eller ta kontakt med prosjektleiar Kim Haataja på Universitetet i Tampere, kim.haataja@uta.fi.

SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK

ARRANGEMENTER   

 • Etterutdanningskurs for fransklærarar i Frankrike 21. juni - 4. juli 2013
  Målgruppe: fransklærarar i vidaregåande skule som ynskjer å
  - praktisere fransken sin i fransktalande miljø,
  - oppleve fransk atlanterhavskultur frå ”innsida”,
  - oppdatere seg fagleg i stimulerande omgjevnader.
  INVITASJON 
 • Etterutdanningskurs for tysklærarar i Austerrike - påminning
  Det austerrikske utdanningsdepartementet inviterer norske tysklærarar til eit etterutdanningskurs frå 17.-30. november 2013. Den fyrste veka blir kurset halde i Wien. Den andre veka praktiserer lærarane ved ein skule ein stad i Austerrike. Kurset er gratis, og reise og opphaldsutgifter blir dekte etter søknad til SIU gjennom Comeniusprogrammet.
  Søknadsfrist hos oss: 7. mars 2013 . 
  Søknadsskjema finn du HER
  Program finn du HER
  Ein kan retta eventuelle spørsmål til steinar.nybole@framandspraksenteret.no
 • AFS Sommarprogram
  AFS Norge Internasjonal Utveksling byrjar denne sommaren med 4-6 vekers sommarprogram for ungdom mellom 14 og 17 år. Programma legg vekt på språk og interkulturell læring, og er bygd på AFS si lange erfaring med ungdomsutveksling. Sommarprogramma arrangerast i Costa Rica, Spania og USA. Meir informasjon på AFS sine nettsider.
  LES MEIR
 • Omsette dagar 11.-13. mars 2013
  Omsetting i tre dagar til ende på Litteraturhuset i Oslo 11.–13. mars: foredrag og seminar, dialogar og debattar, døvetolking, tv-teksting og bibelomsetting, liveomsetting og omsettarslam; omsetting i media, i litteraturen, på fotballbana og i rettssalen, omsetting for born, for vaksne, omsetting til og frå norsk, omsetting overalt og når du minst ventar det! Ope for alle. Gratis.
  LES MEIR
 • Utstilling om den tyske Kaiser Wilhelm på reise gjennom Nordland
  By- og sjøfartsmuseet i Kiel står bak utstillinga "Nordlandreise" som etter å ha vore vist i Kiel, no er på vandring i Nord-Noreg. For tida (frå 18. januar til 2. april 2013) visast utstillinga ved Tromsø Museum.
  LES MEIR
 • Fransk omsettar på Litteraturhuset
  Den franske omsettaren og forfattaren Brice Matthieussent ga i 2009 ut romanen Vengeance du traducteur (Omsettarens si hemn), der ein omsettar fører inn stadig fleire fotnotar i teksta, og etter kvart tek kontroll over hele verket. Den 28. februar kl. 18.00 snakkar Matthieussent på Litteraturhuset om omsettinga sine grenser og om omsettinga si rolle og plass i det litterære hierarkiet.
  LES MEIR
 • Sommarkurs for fransklærarar i Tours, Annecy og Cannes
  Fransklærarar som vil friske opp språkferdigheitene sine og få nye didaktiske innspel, finn tilbod på sidene til Institut Français. 
  LES MEIR
 • Dagsseminar om språkval
  Framandspråksenteret og Institutt for framandspråk ved UiB arrangerer eit dagsseminar om val av framandspråk for rådgjevarar og avdelingsleiarar for språkfag på skular i Hordaland og Sogn og Fjordane.
  Seminaret finn stad 15. mars 2013 frå kl. 10 til kl. 1530 i HF-bygget, Sydnesplassen 7 i Bergen. Deltaking er gratis, lunsj er inkludert.
  Påmelding før 1. mars hos gerard.doetjes@framandspraksenteret.no

AKTUELT OM FREMMEDSPRÅK

 • Midlar til nordisk og europeisk samarbeid: søknadsfristar 2013
  Det nærmar seg søknadsfristar for dei ulike ordningane innanfor EU sitt program for livslang læring samt Nordplus.  
  LES MEIR
 • Vidaregåande skule i Frankrike
  Kvart år reiser cirka 45 norske elevar til Frankrike for å byrje på vidaregåande skule der. Nokre av dei blir berre eitt år (VG1), men det finst òg eit tilbod på 3 år (Vg1,2,3 studieførebuande eller utdanning til kokk) Søknadsfrist er 1. april 2013! 
  LES MEIR
 • Høgare Utdanning i Frankrike
  Dijon, Montpellier, Perpignan, Toulouse og Paris er nokre av dei spanande studiestadene kor det finst tilbod på spesifikke norsk-franske utdanningsprogram. Blant valmoglegheitene er fransk språk og kultur, sivilingeniørstudium, økonomi og leiing og omsetting.
  LES MEIR
 • Europass - skal auke mobilitet i yrkesfag
  Europass fagbeskrivingar skal gjere det lettare for elevar, lærlingar og fagarbeidarar å få opplæring og jobb i Europa. Nå lanserast ein database på engelsk og norsk.
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA 

 • Tyske eventyr på nett som gratis lydfil
  For 200 år sidan ga brødrane Grimm ut det første bindet av den berømte eventyrsamlinga si. På denne nettsida finn ein eventyra som lydfiler.
  LES MEIR
 • Eventyrquiz på tysk
  Om du har lyst å teste kor mykje du hugsar av eventyra som du las som born, kan du ta ein eventyrquiz på tysk som Goethe-Institut har lagt ut i høve 200-årsdagen til brødrane Grimm si berømte eventyrbok.
  LES MEIR
 • Spansk for barnehagen
  CD med tradisjonelle spanske barnesonger: Viva la música
  LES MEIR 
 • Spanske godnattforteljingar for born
  Cuentos para antes de dormir
  (Boka er òg tilgjengeleg på Norli bokhandel i Oslo)
  LES MEIR
 • Korte lesetekster på spansk for barnetrinnet
  Un panal de rica miel 
  (Boka er òg tilgjengeleg på Norli bokhandel i Oslo)
  LES MEIR
 • Ressursar for fransk, spansk og tysk på barnetrinnet (hovudsakleg 5.-7. trinn)
  Framandspråksenteret har no byrja å publisere undervisningsopplegg som lærarane som deltok på det nasjonale forsøket med framandspråk på barnetrinnet, har utvikla. Fleire opplegg vil bli publisert i løpet av våren.
  LES MEIR

Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt 

   
 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.03.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret