Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Juni/juli 2013

 

Junibrevet
Bli mottaker av vårt nyheitsbrev!

Sjå kor gøy vi har det med engelsk i barnehagen! Har du også lyst til å byrje?
Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa har i samarbeid med Læringsverkstaden Musikkbarnehage i Halden laga ein film om korleis barn kan bli kjende med det engelske språket gjennom leik, song og undring. I denne barnehagen syng barna engelske songar i lag med musikkpedagogen, og den engelske assistenten arbeider mykje med konkretar, song og leik. Ved å introdusere engelsk allereie i barnehagen, får barna stor sjølvtillit og føler seg trygge i samband med engelsk – noko som kjem godt med når dei byrjar på skulen. Barnehagebarn har ei naturleg undring og interesse for alt som er nytt, og språk er dei særs opne for. Difor er det ein stor føremon for dei barna som får moglegheit til å prøve seg på engelsk så tidleg som råd.

Har barnehagen din og du også lyst til å byrje å leike med engelsk eller eit anna framandspråk? Sjå filmen for å få tips og idear til å sette i gang. Hugs: Ein treng ikkje vere morsmålsbrukar for å arbeide med engelsk eller andre framandspråk saman med barna. Framandspråksenteret kan hjelpe dykk med ressursar og tips. De kan byrje planlegginga allereie i dag. There’s no time like the present!
SJÅ FILMEN!


Språkdagen 2013
Vi minner om Språkdagen som blir markert over heile Europa 26. september kvart einaste år.
LES MEIRGrunnleggjande ferdigheiter i barnehagen
Utdanningsprosjektet CLOHE er eit prosjekt som er støtta av Den Europeiske Unionen. Prosjektet brukar Automata (leiker som bevegar seg) som eit reiskap for å lære barn i barnehage og barneskule meir om til dømes forståing, mekanikk, kunst og handverk, matematikk og kreativitet. Barna kan òg trene seg på å lage planar, samarbeide og tolke ein tekst på ein kreativ måte. Har du lyst til å prøve ut dette?
LES MEIR
Ein kan òg dele elevane sitt arbeid på denne wikien


European Label
Den europeiske språkprisen, European Language Label, blir delt ut kvart år til nyskapande prosjekt som har bidrege til å fremje læring av språk. SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) er ansvarleg for tildelinga i Noreg.
Søknadsfrist er 15. september 2013
LES MEIR

Pestalozzi-seminar i Austerrike
Temaet for kurset er: "Sign Language in the European classroom".
Fristen for å søke til SIU om å delta på Pestalozzi-seminar i Austerrike er 28. august 2013.
Tid og stad: 10.–12. oktober 2013 i ECML Graz, Austerrike
Arbeidsspråk: Engelsk/tysk/teiknspråk
LES MEIR


DOTS training kit online
Instruktørar frå Det europeiske språksenteret (ECML) i Graz arrangerte i samarbeid med Framandspråksenteret workshopen "Training & Consultancy Workshop: Developing online teaching skills (DOTS) for the 21st Century classroom" i Halden i april. På seminaret arbeidde vi med nokre av dei ti digitale verktya som blir presentert på prosjektet sin nettstad. Desse er alle kjende verkty som kan eigne seg å bruke i språkopplæringa.
LES MEIR

Reviderte læreplanar i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghøyrde gjeldande frå 1. august 2013
Dei viktigaste endringane er at dei grunnleggande ferdighetane er gjort meir synlege, medan det for engelskfaget òg er ei endring i hovudområde. Læreplan i engelsk har no fire hovudområde: Språklæring, Munnleg kommunikasjon, Skriftleg kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur.
Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghøyrde har desse fire hovudområda: Språklæring, Direkte kommunikasjon, Skriftleg kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur.
LES MEIR

SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

ARRANGEMENT 

 • Tysk utstilling fram til 12. juli: Tyskland rundt i Richard Wagners fotspor
  Goethe-Institut i Oslo markerer Richard Wagner sitt 200-års-jubileum ved å presentere ei utstilling rundt dei mangfoldige skriftene han produserte rundt utallige tema innan kunst og kultur, politiske avhandlingar, brev og autobiografiske tekster.
  LES MEIR
 • Fransk kunstutstilling i Stavanger
  Frå 6. juni til 18. august 2013 kan du sjå utstillinga "Malere i Normandie" - (Peindre en Normandie) ved Stavanger Kunstmuseum.
  LES MEIR
 • Arbeidsseminar om eTwinning hausten 2013.
  Er du lærar i barnehage, grunnskule eller vidaregåande skule? Vil du lære meir om korleis du kan bruke eTwinning? Kanskje eitt av desse seminara er noko for deg.
  LES MEIR
 • Framandspråksenteret søkjer deltakare til to internasjonale språkworkshops på Det europeiske framandspråksenteret (ECML) i Graz, Austerrike
  - Languages in corporate quality, 21.-22. november 2013
  - European portfolio for student teachers of pre-primary education, 12.-13. desember 2013
  Meir informasjon om workshopane finn du HER
 • Språkkafé på Kafé Liebling
  Norsk-Tysk Selskap/Unge vaksne arrangerer språkkafé 26. juni 2013 kl. 19:30.
  Stad: Kafé Liebling, Grünerløkka, Øvrefoss 4, Oslo
  LES MEIR
 • Lesecafé ved Goethe-Institut
  Tid: Laurdag 10. august 2013
  Biblioteket ved Goethe-Institut har ope, og ein har moglegheit til å bla i bøkene og treffe andre bokelskarar og språkinteresserte. Instituttet byr på kaffe og kake.
  Stad: Goethe-Institut, Grønland 16, Oslo.

AKTUELT OM FRAMANDSPRÅK

 • Offentleg utval utreder framtidsskulen
  Regjeringa har sett ned eit utval som skal vurdere i kva grad innhaldet i skulen dekkjer den kompetansen som elevane vil trengje i eit framtidig samfunns- og arbeidsliv. Professor Sten Ludvigsen skal leie utvalet, og arbeidet skal være sluttført i 2015.
  LES MEIR
 • Kinesisk på Sommerlyst skule
  Det kinesiske språket har frå før gjort inntog på Kongsbakken vidaregåande skule i Tromsø. Til hausten kan du ta språket som valfag på Sommerlyst ungdomsskule i Tromsø.
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • Læraren si digitalbok
  Ein alt-i-eitt-ressurs til planlegging og presentasjon.
  Læraren si digitalbok er ein digital versjon av læreboka i det einskilde fag og er eit kombinert planleggings- og visningsverkty for læraren. Boka er tilgjengeleg frå den digitale lærarressursen i faget (www.lokus.no).
 • Explore - nytt engelskverk fra Gyldendahl
  Gyldendal lanserer nytt engelskverk for grunnskulen.
  Dei digitale ressursane til læreverket er gratis skuleåret 2013/2014. Du kan allereie no bestille dei på www.gyldendal.no/grs/explore
 • Telephoning English
  Nyttig nettstad! Korte samtalar som viser korleis du kan gjennomføre ein telefonsamtale på engelsk; fem forskjellige situasjoner blir presentert med tilhøyrande øvingar.
  LES MER
 • SprachenQuests - elevaktiviteter for elever med tysk (nivå A2 – B2)
  Internett-søk, teamarbeid og tyske språkøvingar er i høgsetet. På Goethe-Institut Krakau si nettside finn du ulike temaforslag som er ferdige til bruk med arbeidsoppdrag og lærarmateriell. Temaa kan ein bruke uavhengig av læreboka og tek mellom 3 og 7 undervisningstimar.
  LES MEIR
 • Internett-tilråding for fransk som framandspråk
  Echo-FLE og Alliance Française i Sydney tilrår ei liste med lenker på Internett som kan gje inspirasjon og hjelp til fransklærarar. Dette er ei samling som dekkjer online-ordbøker, metodikk, diverse undervisningstema og meir.
  LES MEIR
 • Lingua Planet på Facebook
  No kan du følgja Lingua Planet på Facebook.
  LES MER
 • «Storybirds er ein av dei største digitale nettstadane for historieforteljing i verda
  Her kan ein registrere seg gratis, og ein får tilgang til ei plattform der ein kan skrive eigne historier ved å bruke ulike kunstbilete frå illustratørar verda over. Bileta kan inspirere skribentar i alle aldrar – frå barnehagen til vidaregåande skule. Ein kan bruke denne nettstaden til å trene skriveferdigheiter i både engelsk og andre framandspråk. Vil du vite meir?
  LES MEIR

Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 26.06.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret