Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mai 2013

 

Maibrevet
Bli mottaker av vårt nyheitsbrev!


Bli med til Hamburg!
20.-23.9 2013 møtast 100 ungdommar i Hamburg i regi av Det Tysk-Norske Ungdomsforum.
Tema: "Mobilitet - kva driv deg?"
Søknadsfrist: 2. juni 2013
LES MEIR


Latin: Søk inspirasjon på tysk!

Sidan latin framleis er langt meir vanleg som undervisningsfag i dei tyskspråklege landa enn i Noreg, kan det løne seg å sjå etter inspirasjon på tyskspråklege nettsider. Ei austerriksk nettside har ei nyttig lenkesamling for latinlærarar som søkjer inspirasjon (sida er på tysk).
I Tyskland auka talet elevar som valde latin med 31 % mellom 2001 og 2007. Sidan har ein lese med jamne mellomrom ord som «renaissance» og  «boom» i samanheng med det gamle språket. For skuleåret 2012-13 er det i Tyskland registrert meir enn 800.000 elevar med latin som fag. Det svarar til 9 % av alle skuleelevar, og 50 % av alle som går på eit gymnas.
Informasjon og tips om ressursar for latinlærarar, finst også her: http://wiki.zum.de/Fächer (sida er på tysk). Alle som søkjer etter argument om kvifor ein skal lære seg latin, kan sjekke denne tyskspråklege sida: http://www.agi.tsn.at/add/latein/index.html.


Prosjektet FYR - fellesfag med yrkesretting og relevans
Mange nye undervisningsopplegg for dei ulike utdanningsprogramma på yrkesfag er no publisert - både på Framandspråksenteret si heimeside og på NDLA.
LES MEIR

Barn av vår tid - om barns læring
Utdanningsdirektoratet og dei nasjonale sentra inviterer til felles konferanse.

Utdanningsdirektoratet og dei 10 nasjonale sentra i opplæringa inviterer til ein felles konferanse om korleis barnehagen og dei nasjonale sentra kan bidra til at barna får gode lærings- og utviklingsmoglegheiter.
Invitasjon/Påmelding


Utlysing av prosjektmidler for Nord-Amerika
SIU utlyser 2,4 millionar til prosjektmiddel for Nord-Amerika i 2013. Prosjektmidla kan brukast til å styrke eller etablere nye samarbeid.

Ein inviterer fagmiljø ved norske høgre utdanningsinstitusjonar som har, eller ønskjer å utvikle, prosjekt for auka fagleg samarbeid med institusjonar i USA og Canada til å søke. Prosjektmidla er opne for både private og offentlege institusjonar, innan alle fagområde og på alle studienivå. Det kan tildelast inntil 150.000 per prosjekt, og prosjektperioden er januar 2014 til juni 2015.
LES MEIR


Sluttrapport kinesisk og arabisk publisert
Framandspråksenteret har som mål å utvide språktilbodet i skulen. Sverresborg skule i Trondheim har med støtte frå Framandspråksenteret etablert kinesisk som nytt framandspråk, og Stavanger katedralskule har starta opp med arabisk. Sluttrapporten frå desse to prosjekta er no tilgjengeleg.
LAST NED

SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

ARRANGEMENT 

 • LLP-konferansen: Europeiske erfaringer og veier videre
  SIU har gleden av å invitere til konferanse om erfaringer med europeisk samarbeid i skole og opplæring – og om veier videre.
  LES MEIR

AKTUELT OM FRAMANDSPRÅK

 • Læring for læraranes lærare
  Lærarutdannarar er ikkje klar over ressursane Europarådet har å tilby, meiner førsteamanuensis ved Høgskulen i Buskerud, Heidi Biseth.
  LES MER
 • Språkkonkurransen til Nasjonalbiblioteket: Vinnarane er kåra!
  Ein jury med fagpersonar innanfor språk og opplæring har no kåra vinnarane av Nasjonalbiblioteket sin språkkonkurranse for barn og unge, Språk i ditt liv. Vinnarane av konkurransen vil få store bokpakkar i premie, og vinnarbidraga blir ein del av språkutstillinga i Nasjonalbiblioteket i haust LES MEIR
 • Oppsummering av høyringsuttalelsane og tilråing til endringar i læreplanen i engelsk og i læreplanen i engelsk for døve og sterkt tunghøyrde
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • Nytt læreverk i engelsk
  Aschehoug forlag er i ferd med å utvikle eit nytt læreverk i engelsk for ungdomstrinnet, «Stages 8-10». Undervisningsmateriell for 8.trinn vil vere klart til bruk ved skulestart i august.
  LES MEIR
 • Nytt læreverk
  SKILLS - engelsk for yrkesfag
  LES MEIR
 • Språkstimulering for barnehage og skule
  TROLLIORD - evntyresker med lydfiler - på fleire sråk!
  LES MEIR
 • wiseGEEK
  Når du lurar på noe - wiseGEEK lovar klare svar på vanlege spørsmål i 25 kategoriar.
  LES MEIR

Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 24.05.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret