Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Oktoberbrevet
Bli mottakar av nyheitsbrevet vårt!


Utenriksjournalist HEGE MOE ERIKSEN
årets Fremmedspråkambassadør


Hege Moe Eriksen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (www.fremmedspraksenteret.no) har av Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å årlig utnevne en Fremmedspråkambassadør. Utnevnelsen går til ”en person, en gruppe personer eller en organisasjon som på en forbilledlig måte og på nasjonalt nivå a) utmerker seg når det gjelder egen bruk av fremmedspråk og/eller b) fremhever viktigheten av å beherske fremmedspråk og viser at flerspråklighet er en ressurs.”

Årets utnevnelse går til utenriksjournalist Hege Moe Eriksen, som i perioden 2010-2013 har arbeidet som NRKs Europakorrespondent i Brussel med ansvar for å dekke EU, Nato og store deler av Vest-Europa.
LES MER


Fremmedspråk i barnehagen
Her kan man finne mange gode tips til hvordan man kan arbeide med fremmedspråk i barnehagen! Nettsiden er på tysk, men man kan også få en engelsk versjon. Nettstedet tilhører Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen (Foreningen for tidlig flerspråklighet i barnehager og skoler). Foreningen ble dannet i 2000 i Kiel, Tyskland og vokste ut fra en foreldreorganisasjon ved en lokal barneskole. Foreningens medlemmer kommer i dag fra alle deler av Tyskland og fra flere land. I dette fellesskapet blir teori ført sammen med praksis. Medlemsmassen består av foreldre, lærere, lingvister, nevrofysikere, barnepleiere og andre ansatte i barnehager, politikere, journalister, barnehager og private skoler.
LES MER

TALISA Kinderbuchverlag
Tysk forlag som satser på tyskspråklige læreressurser for barn. Her kan kanskje både barnehager, men også skoler som arbeider med tysk på nivå 1 finne enkle bøker og eventuelt andre ressurser som kan brukes i språktimene.
LES MER


Fleirspråklegheit som ressurs

Fleirspråklegheit påverkar både enkeltindivid og samfunnet. Senter for fleirspråklegheit skal undersøkje korleis det skjer, og kva for konsekvensar det får.
LES MER


Er du lærer i engelsk eller et annet fremmedspråk?
Underviser du i valgfaget internasjonalt samarbeid?
Kanskje dette er noe for elevene dine og deg! International Village er et prosjekt som har som mål å skape en arena hvor unge i alderen 14-18 år kan møtes for å øve seg i å bruke det engelske språket, bli kjent med andre kulturer og bryte ned stereotypier. Prosjektet innebærer et 5-dagers opphold i Slovakia, hvor elevene deltar i integrerte aktiviteter som workshops, sport, kunst, tur til lokale attraksjoner osv. Vil vite mer?
LES MERDAAD-lektoratet i Bergen inviterer alle interesserte til å bli kjent med DAAD-stipendtilbudet for studie-, forsknings- eller sommerkursopphold i Tyskland. På siden daad.b.uib.no/stipend/ finnes en aktuell oversikt med søknadsfrister og lenker til utfyllende informasjon om hvert enkelt stipend.

Det er særlig gledelig at DAADs stipendprogramm for sommer- og fagkurs i Tyskland nå også er tilgjengelig for norske søkere på M.A.- og B.A.-nivå. Søknadsfristen til dette stipendet er den 15. desember 2013. Spørsmål rettes til DAAD-lektoratet i Bergen.

Den aktuelle fristen for å søke om enten det populære DAAD-studiestipendet (study scholarship for graduates of all disciplines) eller om et DAAD-forskningsstipend (research grant for doctoral candidates and young academics and scientists) er den 15. januar 2014. Ta kontakt med DAAD-lektoratet i Bergen for mer informasjon eller veiledning i søknadsprosessen.
LES MERSISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

ARRANGEMENT 

 • Konferanse ved ECML i Graz for lærerutdannere
  18.-19. februar 2014 arrangerer ECML en konferanse om språkpermen for språkstudenter (European Portfolio for Student Teachers og Languages).
  Påmelding direkte til ECML.
  LES MER
 • Kurs for tysklærarar - Munnlege aktiviteter i klasserommet
  11. november 2013, kl 10.00 - 15.30
  LES MER
 • Kurs for fransklærarar - Fransk – faire parler les élèves!
  15. november 2013, kl 10.00 - 15.30
  LES MER

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • «Passeport pour le français» - un guide pour bien apprendre – er utarbeidet på CAVILAM i Vichy og inneholder gode tips for hvordan man skal lære seg fransk.
  LES MER
 • Delta i Nasjonal Gloseprøve og konkurrér mot studenter i hele Norge
  Finalen går av stabelen 25. november. Clue Norge deler ut flotte premier til finalister og vinneren! Delta og utfordre dine venner nå!
  LES MER
 • Sprachennetz
  Tyskspråklig nettsted med informasjon, nyheter, tips til linker om fremmedspråk og interkulturell kommunikasjon.
  LES MER

Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 05.11.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret