Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

September 2013

 

Septemberbrevet
Bli mottakar av nyheitsbrevet vårt!

Deutsche Auslandsgesellschaft arrangerer eit seminar for tysklærarar 31.10.-2.11.
Seminaret er ope for lærarar frå heile Norden, finn stad i Halden og er gratis. 

Deutsche Auslandsgesellschaft tilbyr ulike seminar og etterutdanningskurs for tysklærarar i 2014. Førebels søknadsfrist er sett til 15. desember 2013. Kursa er delvis subsidiert gjennom gode stipendordningar. (Ein finn søknadsskjema og oversikt over kurs nedst på sida.)
LES MER


Skule#1206 i Moskva ynskjer å få ein samarbeidspartnar i Noreg
Denne skulen har lenge satsa på framandspråkundervisning som fransk og tysk, og no vil dei også tilby norsk som framandspråk. Difor ynskjer skulen å samarbeide med ein norsk skule som kunne tenkje seg å satse på russisk språk.
Meir informasjon finn de HER, eller ta kontakt med elena.kristian@framandspraksenteret.no


Latin lever!
Trudde du at latin var eit daudt språk? Da må du tru om.
Her kan du lese og høyre dei siste nyheitene/nuntii på ekte latin!
LES MEIR

Spesialnummer om framandspråk i Acta Didactica Noreg i 2014
Korleis vil framandspråkfaget utvikle seg fram mot 2030? Kva kjem den teknologiske utviklinga til å bety for innhaldet og metodikken i faget? I kva grad vil politiske og økonomiske endringar ha innverknad på språkfaga? Online-tidsskriftet Acta Didactica Noreg planlegg eit spesialnummer om kva framtid framandspråket har. Call for papers finn du HER.


Informasjon om språkval til elevane
Elevane i vidaregåande opplæring vel programfaga sine i løpet av vinteren, og vi ynskjer sjølvsagt at så mange elevar som mogleg satsar på språkfag. Ta kontakt med tina.buckholm@framandspraksenteret.no for å bestille brosjyrar (oversikta finn du HER) – vi sender ut gratis! Skular som ynskjer besøk frå infoteamet vårt for nivå III kan ta kontakt med eskil.o.vestre@framandspraksenteret.no. Førstemann til mølla!


Notat om sterke og svake elevar. Differensierte oppgaver i læreverk for spansk og tysk
Notatet handlar om tilrettelegging for faglig svake og sterke elevar i læreverk i tysk og spansk.
LES MEIR

SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

ARRANGEMENT 

 • 25. – 26. oktober: Kurs på Østensjø skule for spansklærarar på barne- og ungdomstrinnet
  Det norske spansklærarlaget arrangerer i samarbeid med den spanske ambassaden i Oslo, den spanske ambassaden i Berlin og Østensjø skule i Oslo eit praktisk orientert kurs for lærarar frå barne- og ungdomstrinnet.  Kurset går over to dagar. Dag 1 vil innehalde ulike interessante foredrag knytt til framandspråk i grunnskulen. Dag 2 er lagt til rette for praktiske Workshopar.
  Gå ikkje glipp av moglegheita til å få nye input til undervisninga di!
  Påmeldingsskjema
  LES MEIR
 • Fagsamling for framandspråkslærarar
  Framandspråksenteret arrangerer fagsamling for framandspråklærarar 28. og 29. oktober, Nydalen vgs., Oslo. Deltakarane utarbeider i fellesskap nye undervisningsopplegg med utgangspunkt i følgjande temaområde:
  a) munnlege ferdigheiter, b) progresjon og overgang nivå I - nivå II.   
  For meir informasjon og påmelding:
  LES MEIR
  Program for fransk, italiensk, spansk og tysk
  Program for øvrige fremmedspråk
 • Fagsamling for lærarar i russisk
  Det blir eit eige møte for lærarar i russisk 30. og 31. oktober på Langnes skule i Tromsø. Vi jobbar med programmet, så kom gjerne med innspel til kva vi bør ta opp. Ta kontakt med h.heiene@online.no for meir informasjon.
 • Bain linguistique, culinaire et culturel
  Invitasjon til kurs på Les Brunets for fransklærarar 24. juni – 7. juli 2014
  Ein kan søkje om Trollstipend til kurset (søknadsfrist 15.10.2013).
  LES MEIR

AKTUELT OM FRAMANDSPRÅK

 • Nytt til skuleåret 2013/2014
  Læreplanar; Her finn du oversikta over kva som er nytt til skuleåret 2013/2014.
  LES MEIR
 • Få verda inn i klasserommet!
  Gjennom prosjektet «Reisende språkambassadører» ønsker AFS Norge å sette på fremmedspråk og interkulturell læring - og muligheten til å reise på utveksling. Prosjektet er støttet av Fremmedspråksenteret. Vi kommer gjerne på besøk til din skole!
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • The Great Language Game
  Amongst the thousands of languages spoken across the world, here are just eighty. How many can you distinguish between?
  LES MER
 • Aschehoug forlag introduserer denne hausten to nye digitale produkt til bruk i fleire av faga på ungdomstrinnet
  Digitalbok for læraren: Digitalbok for læraren er eit nytt og brukarvennleg verkty som er utvikla for å gjere både planlegging og undervisning enklare for deg. Ein kan kjøpe Digitalbok for læraren gjennom nettstaden www.lokus.no.
  Digital lærebok for elevane: Dette er den vanlege papirboka som er gjort digital. Ein kan lese boka både på iPad og Mac, samt på PC og nettbrett med Windows 8. Ein kan bestille bøkene gjennom nettstaden www.brettboka.no. Brettboka har også mange titlar innanfor engelsk og framandspråk på ulike utdanningsprogram for vidaregåande skule.
 • Flotte ressursar frå Sveriges Utbildningsradio
  UR Play (del av Sveriges Utbildningsradio) tilbyr meir enn 2500 program om alt frå matematikk til språk. Alle programma er vanlegvis tilgjengeleg  i seks månader. Dei er teksta på svensk eller på andre språk. Ein vel sjølv kva språk ein vil ha (høgre hjørne av biletskjermen). På urplay.se klikkar ein i venstre spalte på Språk og kjem så til ei side med over 200 program. Nokre av dei rettar seg til språkelevar, medanandre er tenkt for lærarar.
  Vi tilrår til dømes:
  a)     om fleirspråklegheit i Sør-Afrika
  b)     når engelsk ikkje er nok

  Utbildningsradion tilbyr også tilpassa nyheiter på framandspråket frå målspråklandet/-a. Kvart program inneheld 3-5 innslag om politikk, kultur og sport, og med kvart av nyheitsklippa følgjer eit didaktisk opplegg (oppgåveark og programmanus) – sjå «Dokument»
  LES MEIR
 • Forum for engelsklærarar 1-4
  Mange engelsklærarar saknar å ha ein stad kor ein kan dele erfaringar, ressursar og råd med kvarandre. På Facebooksida til Teddy har det no blitt oppretta eit forum kor ein kan gjere nettopp dette. Innlegga kan innehalde erfaringar, tips og idear som er knytt til engelskundervisninga på 1.-4. trinn. Dette er et ope forum på nasjonalt og internasjonalt nivå der alle skular visar veg. Ein må ha ein Facebookkonto for å delta i dette forumet. Les meir her: www.facebook.com/TeddyLanguageEnterprise Sjå: Forum for professionals – about.

Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 

 


Januarbrevet
Fremmedspråksenteret beklager at nyhetsbrevet for desember førte til at dere mottok mange ekstrameldinger i mailboksen deres. Feilen oppsto hos oss.


Undervisningsopplegg nivå III
Som et ledd i Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk opprettet Fremmedspråksenteret høsten 2009 fire grupper som fikk i oppdrag å arbeide med programfagenes innhold. Gruppene organiseres etter språk og koordineres av Fremmedspråksenteret. Konkret går deres oppdrag ut på å utarbeide og kvalitetsvurdere undervisningsopplegg som kan brukes i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål nivå III.
LES MER


Vurdering av endret eksamensmodell for fremmedspråk nivå I
I Utdanningsdirektoratets oppsummering av eksamenssituasjonen for våren 2010 bes Kunnskapsdepartementet vurdere endret eksamensmodell for bl. a. fremmedspråk nivå I. Det konkrete forslaget går ut på å innføre en kombinert skriftlig/muntlig eksamen. Begrunnelsen er at en slik eksamensordning vil være mer i tråd med læreplanen og vil gi elevene bedre mulighet til å vise sin kompetanse:
LES MER  


Sommerkurs for lærere ved Luther College i Decorah, Iowa
I løpet av to uker opplever du alt fra Barack Obamas Chicago til norske emigranters liv på prærien, universitetsforelesninger om aktuelle tema i amerikansk samfunnsliv og politikk, besøk til kulturelle og historiske institusjoner, friluftsliv, og mye mer.

Tidligere deltagere sier følgende om kurset:
- "En unik mulighet til å bli bedre kjent med USA."
- "Dette kurset burde vært obligatorisk for alle som underviser i engelsk."
- "En av de beste somrene i mitt liv."


Norge-Amerika Foreningen (NORAM) gir stipend til alle deltagere på kurset.
Kurset finner sted i juli 2011. Søknadsfrist: 12. mars 2011
Flere opplysninger og søknadskjema:
www.noram.no
Spørsmål? Ring eller skriv til oss!
Tlf.: 23 35 71 60, E-post: tknudsen@noram.no 


Stipend til morsmåls- og tospråklige lærere
Morsmålslærere og tospråkliglærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.
Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2011. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2011.
LES MER


Kompetanse, undring og kreativitet
- ny brosjyre rettet mot barnehagen
Brosjyren er utviklet av de åtte nasjonale ressurssentrene. I brosjyren finner dere forslag til aktuelle pedagogiske opplegg med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider.
LES MER 


Fly High with Reading
- artikkel fra Fremmedspråksenteret
I Lesesenteretes nye hefte "Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole", har Fremmedspråksenteret bidratt med en artikkel om lesing i engelsk og fremmedspråk. Se heftet side 52.
LES MER
Nytt europeisk FoU-program for språk og språklæring
European Centre for Modern Languages (ECML ) I Graz, Østerrike, dvs. Europarådets Fremmedspråksenterter, har sendt ut en "Call for submissions" for perioden 2012-2015 LAST NED.

Programmet har tittelen "Learning through languages. Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education", og vi oppfordrer norske språk(lærings)forskere til å sende inn a) forslag til prosjekt eller b) søke om deltagelse i prosjektteam.

Mer informasjon om prosjektenes innhold og oppbygging fås hos ECML direkte (http://www.ecml.at) eller hos Gerard Doetjes, National Contact Point for ECML i Norge, gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no 

Workshop 4/2011
"Enhancing success of mobility programmes (PluriMobil)"
Vi søker en lærer eller lærerutdanner (engelsk og/eller fremmedspråk) som er involvert i lærer- eller studentutveksling for å representere Norge på workshopen "Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers" i Graz, Østerrike. Workshopen blir arrangert av prosjektet PluriMobil, som har som mål å promotere utvekslingsprogrammer som er relevante for språklærere og -studenter. Denne workshopen retter seg mot grunnskole og ungdomsskolelærere og lærerutdannere for disse trinnene.

Dato: 22.-24. mars 2011
Søknadsfrist: 17. februar 2011
Informasjon om Finansiering, Workshopen, Prosjektbeskrivelse Søknadsskjema fylles ut på ett av arbeidsspråkene (engelsk og fransk) og sendes til info@fremmedspraksenteret.no.


SISTE NYTT OM FREMMEDSPRÅK


INTERNASJONALISERING 

  • TEST
   Påmeldingsfrist: 24. april 2011
   LES MER 

  • Latin-Amerika i klasserommet!
   Youth For Understanding (YFU) tilbyr våren 2011 språk- og samfunnsfagklasser på ungdomsskolen og Vg1 undervisning om dagens Latin-Amerika. Marlene Pieper (20) har gått på videregående skole i Chile og snakker flytende spansk. Hun samtaler med elevene om Latin-Amerikas historie, samfunn og viser hverdagslivet til latin-amerikansk ungdom. Undervisningsopplegget kan tilpasses både enkelt- og dobbelttime. Bestill hos YFU på post@yfu.no, ring 22 69 81 80 eller se www.yfu.no. Opplegget er gratis for skolen og er sponset av Fremmedspråksenteret. 

  • Youth For Understanding underviser elever om Tyskland
   Siden høsten 2010 har 4000 norske elever i hele landet fått besøk av YFUs tre reisende språkambassadører; Bianca (23), Christian (20) og Marlene (20). Hensikten er å endre norske elevers oppfatning av Tyskland, og å få flere til å velge tysk programfag. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Likeså positiv er responsen fra lærerne som synes YFUs undervisningsopplegg er et inspirerende innslag i tyskundervisningen. Fortsatt er det mulig å få besøk av YFU. Se www.yfu.no, ring 22 69 81 80 eller post@yfu.no.  Tiltaket er sponset av Fremmedspråksenteret og Utenriksdepartementet. 

  • Ut i verden med AFS
   Den beste måten å lære et språk på er å dra på utveksling. AFS sender ungdommer til 50 ulike land. Søknadsfristen for utreise til høsten er 1.mars. For mer info gå inn på: Skoleår i utlandet (http://www.afs.no/utveksling/)


RESSURSER TIL UNDERVISNINGEN
  • The Ultimade Guide to Great Art Online
   Besøk denne ArtCyclopedia. Artists by Nationality
   LES MER


   Ønsker du å motta nyhetsbrevet?
   Ta kontakt 


    


 
Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret