Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Marsbrevet
Bli mottakar av nyheitsbrevet vårt!

 Du finn oss òg på Twitter som https://twitter.com/fremmedsprak
Dessutan kan du følgje sida vår https://twitter.com/Sprakvalgno

Utlysing av middel til portugisisk
Framandspråksenteret har lyst ut midler til oppstart av portugisisk som framandspråk. Ungdomsskuler og vidaregåande skuler kan søkje. Meir informasjon finst i utlysningsskrivet
LAST NED

Nye master- og doktorgradsoppgåver innan engelsk og framandspråk
Vi har laga ei oversikt over master- og doktorgradsoppgåver innan engelsk og framandspråk som har kommet i stand ved norske høgskuler og universitet i 2013. Oversikta finn du HER.

 


Den spanske språktesten DELE spansk kan du ta i Stockholm og i Bergen. Testen krevjast for opptak til utdanningsinstitusjonar i utlandet, eller eventuelt arbeid i utlandet.


FST-Norge (Fransk, spansk og tysk som framandsråk i den norske skulen)
Tysklærarforeninga, Spansklærarforeininga og Fransklærarforeininga har inngått eit samarbeid som manifesterer seg i ein felles blogg:
http://fstnorge.blogspot.no/

Spre gjerne nyheiten om det gode samarbeidet vidare!


Vil du auke spanskkompetansen din?
Gå inn på sidene til Uppsala Universitet for meir informasjon om kursa dei tilbyr.
LES MEIR


Skills - nytt læreverk i engelsk for yrkesfaga
Gyldendal kom i fjor med dei tre fyrste bøkene i Skills-serien - eit nytt læreverk i engelsk for dei yrkesfaglege programområda.
I vår er Skills for fire nye programområde klar.
LES MEIR


Framandspråksenteret søkjer deltakarar frå Noreg til to arbeidsseminar ved ECML i Graz, Austerrike.
LES MEIR


Austerrikedagane i Halden 8. og 9. mai 2014

Austerrikedagane 2014 er eit etterutdanningskurs for tysklærarar i regi av Bundesministerium für Bildung und Frauen, Österreichische Botschaft Oslo og Høgskulen i Østfold. Årets tema er mellom anna ungdomslitteratur og klasseavis.
LES MEIR

Sommarkurs - Deutsche Sprache und Österreichische Landeskunde. Deltakarane vil få formidla kunnskap om austerriksk politikk, samfunn, historie og kultur. Tilbodet gjeld uavhengig av kor mykje tysk du kan!
LES MEIR

Nettverk for polsklærarar i Noreg
Føremålet med gruppa er å lage eit nettverk for faglærarar, tospråklege lærarar og morsmålslærarar i polsk som arbeider i skule og barnehage.
Fyrst og fremst skal medlemmene kome saman på ei rekkje tematiske møte, der dei utvekslar erfaringar og idear. Etter kvart er det ynskjeleg med ei gruppe som kan forbetre og lage lærestoff til polskundervisninga ( i morsmål- og framandspråkopplæring) i Noreg.

Alle som er interesserte i det polske språket er hjartleg velkomne i gruppa!
Ta kontakt med mariaeigenbrodt@gmail.com dersom du har spørsmål.


Er du rådgivar på 7. eller 8. trinn?
Framandspråksenteret har ei eiga nettside med informasjon om språkval retta mot elevar

Mange elevar lurar på kva for språk dei skal velje når dei begynner på 8. trinn etter sommaren.
Framandspråksenteret har utvikla ei eiga nettside retta særskilt mot elevar, der dei kan få informasjon om fransk, spansk, tysk og andre framandspråk.
LES MEIR
SISTE NYTT OM FRAMANDSPRÅK

ARRANGEMENT 

 • Kurs for engelsklærarar i barneskulen
  Uppsala Universitet arrangerer kurs for engelsklærarar i barneskulen. Kurset finn stad i Warwick og Coventry 14. - 18. mai 2014.
  Påmeldingsfrist: 31. mars 2014
  LES MEIR
 • I Encuentro Práctico de Profesores de ELE en Berlín
  9.-10. mars arrangerer International House Barcelona og Difusión for fyrste gong eit seminar for spansklærarar i Berlin sammen med Instituto Cervantes og Utdanningsrådet i den spanske ambassaden i Berlin.
  Seminaret inneheld tema som videospill og motivasjon i undervisninga og den evige kampen med verba i fortid på spansk.
  LES MEIR
 • Etterutdanningskurs for fransklærarar
  Kurset er i Frankrike 13. – 26. september 2014
  Tema for kurset: Språkbad, kulturmøte og moderne undervisningsmetodar
  Målgruppe: fransklærarar som ønskjer rikeleg høve til
  - å praktisere fransk i fransktalande miljø
  - å oppleve den franske atlanterhavskysten og spesialitetane som høyrer med ”frå innsida”
  - å styrkje både språkkompetansen og franskundervisninga si
  LES MEIR

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

 • KAHOOT! Great learning starts by asking great questions
  Kahoot er er ei norsk nettside som NTNU har tilverka. Nettsida lar deg som lærar lage eigne quiz, diskusjonar og undersøkingar som elevane kan utføre etterpå.
  På nettsida kan ein òg sjå ein instruksjonsvideo.
  Ein kan delta med pc, nettbrett eller mobiltelefon.
  Elevane får informasjon på skjermane sine om kva plass dei ligg på totalt og kor mange poeng som skil dei frå nestemann. Kahoot er morosamt og motiverer elevane til å lære!
  LES MEIR
 • Undervisningsopplegg frå NDLA - "12 Years a Slave"
  Her kan du finne undervisningsopplegg til filmen som vann flest Oscarprisar i år; «12 Years a Slave». Undervisningsopplegget er fint å bruke både med elevar på 10. trinn og i vidaregåande skule.
  LES MEIR
 • 49 korte videoar av hendingar og fenomen frå tysk kultur, samfunn og politikk
  LES MEIR

Har du lyst på nyheitsbrevet vårt? Ta kontakt

Tidlegare nyheitsbrev

 
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret