Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Novemberbrevet

Vil du bli abonnent?

erasmus_plus_logo_250.jpg
For ansatte innan fag- og yrkesopplæring

Grip sjansen!
Bli med på eit mobilitetsopphald og få unik erfaring frå eit anna land.
Ny søknadsfrist for Erasmus+ er 04.03.2015
LES MEIR

Translatørkurs for engelsk, fransk og tysk
Kursa er passar for personar som førebur seg til translatøreksamen og på oversettarar som arbeider i næringslivet og/eller den offentlege forvaltninga. Her har ein høve til å oppdatere seg fagleg.
LES MEIR


Erfaringar og vurderingar av eksamen 2013
Utdanningsdirektoratet har no publisert ein rapport om erfaringane frå eksamen våren 2013. Her kan du, mellom anna, lese om forsøk med eksamen med internett og ny forskrift for lokalgjeve munnleg eksamen.
LES MEIR

Val av programfag: infomateriell og skulebesøk
Snart vel mange elevar i vidaregåande opplæring programfag. Vi håpar sjølvsagt at så mange som mogleg satsar på språkfag. På informasjonssida vår som er retta mot elevar, www.sprakval.no, kan du lese litt om språka som vert tilbydd i skulen og sjå videointervju med tidlegare elevar. Sprakval.no kan du òg følgje på Facebook, Instagram og Twitter.

Lærarar kan òg kontakte info@framandspraksenteret.no for å bestille brosjyrar (oversikta finn du HER) – vi sender ut gratis! Skular som ynskjer besøk frå infoteamet vårt for programfag nivå III kan ta kontakt med Eskil O. Vestre.

Ny avtale inngått med Det italienske kultursenteret i Oslo
LES MEIR

Framandspråksenteret utvider Kina-samarbeid
Representantar for Bergen Konfutse Institutt og Framandspråksenteret har signert ein avtale om samarbeid.
LES MEIR

NYHEITER
 • Ta tempen på språket!
  Forskingskampanjen 2014 skal undersøke det levande språklege mangfaldet i Noreg. Språkforskarar veit mykje om kva språk og dialektar er, men ikkje så mykje om korleis dei vert bruka. No skal alle skuleelevar på alle trinn delta i ein nasjonal forskingsdugnad for å kartlegge bruken av språk og dialektar i Noreg. Vil du vere med?
  LES MEIR
 • Etter- og vidareutdanning i språk?
  NTNU tilbyr studium i både spansk og tysk våren 2015. Studia er samlingsbaserte.
  LES MEIR
 • Kunne du tenkje deg vidareutdanning i tysk?
  Høgskulen i Østfold tilbyr våren 2015 emnet Språk, språkundervisning og IKT.
  Dette er et påbyggingsemne som føreset avlagt årsstudium i tysk. Emnet er organisert med to samlingar (i høvesvis. byrjinga og slutten av semesteret, første samling fredag 30.1.) og er elles nettbasert. Sjå nærare informasjon om emnet i emnebeskrivinga.
  Opptak skjer løpande med søknadsfrist ei veke før semesterstart i januar 2015.
  LES MEIR
 • Universitetet i Bergen tilbyr nettstudium i kinesisk/moderne mandarin
  LES MEIR
 • Nettspansk:
  Ved Universitetet i Bergen kan du ta fleire emner innan spansk språk, litteratur og kultur, med fokus på Latin-Amerika.
  LES MEIR
 • Kurs i italiensk språk og kultur
  Instituto Italiano di Cultura i Oslo tilbyr kurs i italiensk språk og kultur våren 2015.
  LES MEIR
ARRANGEMENT
 • Invitasjon til den fjerde internasjonale konferansen Teaching English to Young Learners: Assessment and Learning
  Stad: University of Kragujevac, Serbia. Når: 5.-6. Juni 2015. Frist for innlevering av abstract er 10.februar 2015
  LES MEIR
 • Etterutdanning for fransklærarar - Invitasjon til Brunetskurs 2015
  Det blir arrangert eitt kurs i mai og ett i juni-juli.
  Kursa er laga for fransklærarar som ynskjer språkbad, kulturbad og språkdidaktisk refleksjon i stimulerende omgjevnader.
  Søknadsfrist 15. mars 2015.
  LES MEIR
 • Fun House Holiday Club
  Fun House English Clubs is a fun programme of between 3-5 days of intense workshops with English native speakers in your school. The workshops include drama, dance, games, cooking and sports. Clubs can be run during the holidays at a host school or organised as part of a language week during the term. (For example see our work with Voksen Skole, Oslo : https://www.youtube.com/watch?)
  If your school will be interested in hosting a Fun House holiday club please email Kemi Dowokpor at mylclubs@gmail.com or call us on + 44 203 0225572
 • Making English Learning Fun: (For Primary Schools)
  We run fantastic training workshops for Modern and Foreign Language Primary and Nursery teachers on how to make language learning fun. Workshops include lesson planning, use of role play, music and games in the classroom. If your school will be interested in hosting a regional training event please email Kemi Dowokpor at mylclubs@gmail.com or call us on + 44 203 0225572
 • Barnehagekonferansen i Bergen 2015
  Stiftinga IMTEC og samarbeidspartnarar inviterer til den fjerde barnehagekonferansen i Bergen 12. februar. Konferansen vender seg til alle som jobbar med og i barnehagen. Hovudtema for konferansen er bruk av digitale verktøy med barnehagebarn.
  LES MEIR
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • CNN Student News
  Daglege sendingar (10 minutter) med nyheiter tilpassa nivået for ungdoms- og vidaregåande skule.
  LES MEIR
 • Undervisningsopplegg knytta til Berlinmurens fall
  Klett Verlag presenterer materiell til undervisninga i samband med 25-års-jubileet for Berlinmurens fall: tips & idéar, støtteark, korte lesetekster og videoreportasjar som eignar seg til bruk i undervisninga.
  LES MEIR
 • Tidslinje for Berlinmuren
  LES MEIR
 • Stairs 1-4 Engelsk for barnetrinnet– nye utgåver med fleire lesetekstar og oppgåver
  Denne gongen finn du òg eit høgare tilpassa nivå hos elevane.
  LES MEIR
 • English Idioms: Denne ressursen gir deg høve til å lære engelske ordtak og faste uttrykk gjennom ein serie med animerte videoar
  For å få oppdateringar, klikk “Subscribe”. Ressursen er gratis.
  LES MEIR
 • English, French and Spanish Activity books
  Are you struggling to make your language lessons fun? Try the Cosmoville pupil activity books available at 5 ability levels for primary. The story of Cosmoville is modern cosmopolitan city with people of different nationalities, ages, professions and personalities living in the city. The masks of each character in the city are made available to the children, enabling them to have fun role playing various real life scenarios.
 • TEACHER’S GUIDES
  Works with Early Years Level 1 & 2 activity books
  DESCRIPTION: The teacher’s guide is an invaluable resource guide for specialists and non-specialists. There is one teacher’s guide for both Level 1 and Level 2 Early Years. The teacher’s guide covers the whole academic year. In order to accommodate different class duration, each lesson has been structured in sequences of 15 minutes
  LES MEIR

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 25.11.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret