Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Aprilbrevet

Vil du bli abonnent?

eTwinLogo_250.gif
eTwinning gjennom 10 år!
Les om elevane sine fascinerande eTwinning-erfaringar i publikasjonen «eTwinning-generasjonen».
Publikasjonen foreligg på 26 språk – kanskje noko for engelsk- eller fremmedspråkundervisninga, eventuelt òg for valfaget Internasjonalt samarbeid? (Sjå òg Framandspråksenteret sine ressurser for valfaget.)

pasiones_250.jpg

Pasiones - nytt læreverk for spansk frå Aschehoug
Pasiones er eit nyutvikla læreverk for den videregåande skulen i spansk nivå II. Pasiones 1 vart lansert i mars 2016. Pasiones 2 foreligg våren 2017.

barekraftig_toppbilde_250.jpg
©Dreamstime

Bærekraftig utvikling
Framandspråksenteret har utvikla opplegg med "Bærekraftig utvikling" som tema.

Zhongwen_Guyin_characters_250.jpg
©Wikimedia Commons

Ny nivåbasert inndeling og transkriberte lyttetekstar for kinesisk
Framandspråksenteret har oppdatert lyttetekstane for kinesisk og kvar tekst er no delt inn i tre ulike nivå basert på vanskegrad.  I tillegg til ressursark er det òg ein transkripsjon av tekstane som gjer det lettare å nytte dei som heilskaplege undervisningsopplegg i klasserommet, anten som ein del av ei økt, ei heil økt eller over fleire økter.

Åpent for å søkje PPU deltid med fagdidaktikk i kinesisk på Høgskolen i Sørøst-Norge
I samarbeid med Framandspråksenteret har Høgskolen i Sørøst-Norge opna for å ta opp PPU-studentar med fagdidaktikk kinesisk frå og med hausten 2017. Tilbodet er både på heltid og deltid. Høgskolen i Sørøst-Norge blir dermed den første utdanningsinstitusjonen som tilbyr PPU deltid i kinesisk, eit tilbod fleire kinesisklærarar har etterspurt. Søknadsfristen er 15. april.

Kinesisklærarforeninga Noreg etablert
Med støtte frå Framandspråksenteret er det etablert ei forening for kinesisklærarar i Noreg.

fs_logo_venstre_250.jpg

Framandspråksenteret søkjer medarbeiar innan barnehage
Søkjarane må ha solid erfaring frå norsk barnehage og/eller engelsk frå barnetrinnet. Det er ein føresetnad at søkjarane kjenner til viktige styringsdokument for barnehagen og for grunnopplæringa.
Vi vil gjerne ha deg med på laget. Søk stilling hos oss no!

 

NYHEITER

  • lærebokprisen 2016 (Universitetsforlaget)
    Om du har ein idé til ei ny lærebok for høgere utdanning, har du nå høvet til å realisere den og til å vinna 100.000,- om ideen fenger forlaget sin jury

ARRANGEMENT

  • Tysklandskonferanse 2016 
    Som ein del av Regjeringa sin Tyskland-strategi arrangerer Framandspråksenteret Tysklandskonferanse 16. november 2016. Hald av datoen!
RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.04.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret