Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for mai/juni

Vil du bli abonnent?

EDL_Logo_250.jpg

Pop med språk – og popcorn! Bli med på språkdagfest!
Er du ‪språklærar‬, ‪student‬, ‪lærarutdannar‬ eller ‪‎barnehageansatt‬? Meld deg på eit av våre arrangement på Den europeiske språkdagen 26. september 2016!

Det er felles engelskeksamen i vidaregåande på tross av yrkesretting
Fellesfaglærarane i vidaregåande skule skal yrkesrette engelskfaget, men elevane på yrkesfag og studiespesialiserande må fortsatt ta same eksamen.

NHO vil styrke humaniora
NHO er positiv til at politiske myndigheiter for fyrste gong tek initiativ til ei eiga stortingsmelding om humaniora. NHO er oppteke av at den fører til konkrete forbetringar av humaniora-faga si posisjon.

ECML_250.jpg

Framandspråksenteret søkjer deltakar til workshop i Graz, Austerrike, 10.-11.11.2016
Vi søkjer ein lærar eller lærarutdannar til ein workshop i Graz med tittelen: "Action research communities for language teachers". Søknadsfrist: 20. juni 2016

Nytt notat om framandspråk
Denne gongen har vi sett på kor mange som vel framandspråk i høgare utdanning.

Lærarar treng internasjonale impulsar
Fersk SIU-undersøking viser at lærarutdanningane utmerker seg med klart lågast studentutveksling av alle utdanningar i Noreg. Universitetet i Bergen jobber derimot bevisst med å gi lærarstudentane internasjonale erfaringar.

Vil din familie være vertskap for en utvekslingsstudent?
AFS rekrutterer vertsfamiliar for neste skuleår. Som vertsfamilie får du høve til å oppleve ein ny kultur i din eigen heim, på same tid som du gir ein ungdom ein unik og viktig oppleving.

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 16.06.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret