Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for april
Vil du bli abonnent?

Kompetanseheving
Regjeringa har i Meld.St.21 (2016-2017) beskrive ein desentralisert modell for etterutdanning. Framandspråksenteret vil om kort tid kunne tilby fleire kurs. Følg med på nettstaden vår for oppdateringar.

STORTINGSMELDING OM HUMANIORA (Meld. St. 25)
Meldinga er det første politiske dokumentet der ein føretar ein helheitleg gjennomgang av humaniorafeltet i Noreg.

Nihongo_pa_norsk_120.jpg Azbuka_russisk_larebok_120.jpg

Underviser du i japansk eller russisk?
Fagbokforlaget har kome med nye lærebøker for nivå I.

Muntlig_ikon_250.png

Lyttetekstar
Førebur du munnleg eksamen?
På nettstaden vår finn du lyttetekstar for arabisk, engelsk, fransk, kineisk, russisk, spansk og tysk.

Metodiske tips
Sjå òg våre tips for munnlege ferdigheiter.

forskningsradet_250.jpg

Kan din institusjon tenke seg å samarbeide med ein institusjon i eit anna land gjennom INTPART-programmet? Forskningsrådet lyser ut ca 91 millionar kroner! I 2017 er eit avgrensa beløp øremerkja samarbeid med Frankrike og Tyskland.

NYHEITER

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA
 • News in Slow French
  Ønskjer du å jobbe med dagsaktuelt stoff med elevane i fransk?
  Hos News in Slow French finn du nyheiter kvar veke med ein transkribert tekst. Opplesninga skjer i redusert fart og kan verte tilpassa fleire nivå
 • Ungdomsbøker på engelsk
  Visste du at Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har ungdomsbøker på engelsk? Dei kjøper inn nye kvart år, og kan no tilby nesten 500 lydbøker på engelsk for ungdom.
 • Storytel - Gjer kvardagen til eit eventyr!
  Les eller lytt til tusenvis av lydbøker og e-bøker på fleire språk!
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 28.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret