Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for mars
Vil du bli abonnent?

NO ER DET TID FOR SPRÅKVAL!

Treng din skule språkvalbrosjyrar?
Snart skal elevane velje språk. I brosjyren vår finn du oversyn over kva konsekvens valet til elevane kan få.

Ute etter inspirasjon til språkval?
Ta ein kikk på sprakval.no. Her finn du informasjon og filmar knytte til ulike språk.

TReng du gode argument for å lære språk? 
Utdanning i verden har filmar kor elevane blir oppmoda til å velje fransk, spansk, kinesisk og andre språk. Sjå òg nettsida deira for meir inspirasjon.
https://www.utdanningiverden.no/ 

TYSKFORUM INVITERER TIL SELFIE-VIDEO-KONKURRANSE
Snart skal elevane i 7. klasse velje framandspråk. I samband med dette drar Tyskforum i gang ein språkvalkampanje, rettare sagt ein vel-tysk-kampanje. Kampanjen skal du gjennomføra som ein selfie-video-konkurranse med korte filmsnuttar produsert av noverende og tidlegare tyskelevar.

Vil du eller nokon du kjenner vinne eit språkstipend i Kina?
Kina sin ambassade til Noreg og Bergen Konfutse Institut ønskjer studentar og elevar velkommen til å delta i talentkonkurransen Chinese Bridge 2018.

Kurs med vurdering som tema - noko for deg?
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering i Uppsala arrangerer to seminar om vurdering i engelsk og framandspråk – eit i april med fokus på vurdering av munnleg produksjon/interaksjon, og eit i oktober om vurdering av skriftleg produksjon/interaksjon. 

Ledige plassar på ECML workshop
Inspiring language learning and teaching in the early years

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på tidleg språklæring. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan være lærarutdannar og/eller lærar med erfaring frå undervising i aldersgruppa 3-12 år.

Framandspråkambassadør
Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa (Framandspråksenteret) utnemner årleg ein framandspråkambassadør. Fotballspelaren Ada Hegerberg vert utnemnd til Framandspråkambassadør.

NYHEITER

  • Informasjonsfilm om kjerneelementane
    No er det laga informasjonsfilm som presenterer dei viktigaste endringane i forslaga til kjerneelement som for tida er på høyring. Sjekk ut filmen for FRAMANDSPRÅK. Sjå òg informasjon for ENGELSK.
  • Ny master i tysk skreddarsydd læraryrket
    Lektorutdanninga ved UiT tilbyr frå hausten ein heilt ny master i tysk skreddarsydd læraryrket.

     

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.03.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret