Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

Nyheitsbrev for januar
Vil du bli abonnent?

FS_logo.horis_250.jpg

Framandspråksenteret søker redaktør til revidering av språkvalheftet «Tysk i verden»
Oppgåva til redaktøren vil vere å oppdatere heftet i nær kontakt med Framandspråksenteret (ansvarlig redaktør) og med forfattaren av nåværande hefte. Hensikten med heftet er å motivere fleire elevar og studentar til å velje tysk i opplæringa. Søkaren må difor vere kjent med målgruppene for språkvalserien og vere i stand til å tilpasse språk og innhald til desse. Søkarane må óg kjenne godt til det tyskspråklege området. Arbeidet vert honorert med NOK 20.000, og revideringa skal vere ferdig før sommaren.

Søknad som viser relevant kompetanse, sender du senteret seinest 10.2.19
Eventuelle spørsmål sender du til senterleiar Steinar Nybøle (steinar.nybole@fremmedspraksenteret.no)

Karin_sprakambassador_250.jpg

FRamandspråksenteret HAR UTnemnt ÆRESAMBASSADØR FOR FRamandspråk
Karin D. Pettersen har blitt utnemnt til fremmedspråkambassadør honoris causa.


eTwinLogo_250.gif

digital med eTwinning
Visste du at eTwinning Norge legg til rette for pedagogisk samarbeid mellom skular og barnehagar i ulike land for å bidra til å utvikle bruk av IKT i læring?

 

ECML_250.jpg

Call for proposals for the programme 2020-2023/
Appel à propositions pour le programme 2020-2023

Det europeiske framandspråksenteret inviterer dei som arbeider innan språk til å ta del i det nye fireårige programmet til ECML 
(Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences) anten som koordinator for eit prosjekt eller som ekspert.
Frist: 22. april 2019

2018_Communicare_forside_250.jpg

Fekk du med deg den siste UTGåVa AV COMMUNICARE
Hovudtema for dette heftet er fleirspråklegheit. Du vil kunne lese om "Språkutveckling hos det flerspråkiga barnet" og "Den fleirspråklege rikdomen". Frå Danmark kan du lese ein artikkel om "Hvordan kan vi styrke elevernes sproglige oppmærksomhed og sproglige anerkendelse i fremmedsprogsundervisningen?".  

Vil du motta heftet årleg? BLI ABONNENT!

ARRANGEMENT

RESSURSAR TIL UNDERVISNINGA

Tidlegare nyheitsbrev

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 28.01.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret