Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Språkfest i Kristiansand!

EDL_Logo_250.jpgOnsdag 26. september arrangerer Universitetet i Agder og Fremmedspråksenteret årets nasjonale språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen.
Vi byr på et rikholdig program innen engelsk og fremmedspråk med både språkspesifikke og språkoverbyggende foredrag.

Konferansen henvender seg til språklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen, men språklærerutdannere, språkstudenter og andre er velkommen.

Konferansen er gratis, men reise, evt. overnatting og vikarutgifter må dekkes av den enkelte.

Av erfaring vet vi at det gjerne blir ventelister. Påmelding er derfor bindende! Om det skjer at du likevel ikke kan komme, må avmelding skje til info@fremmedspraksenteret.no.

Kontaktpersoner for konferansen er:

Berit Hope Blå, Fremmedspråksenteret (berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no - 90 69 52 30)
Tale Guldal, Universitetet i Agder (tale.guldal@uia.no - 952 74 352)

Program

Påmelding

Omtale av innledere

Presentasjoner

Språkovergripende 1 
"Between cultures, between languages" Hugo Hamilton's autobiographical German Irish writings - se side 58 - 80 (Thorsten Päplow, UiA)

Engelsk 1
Scaffolding Writing through a Genre Based Approach (Virginia Lockhart-Pedersen, Fremmedspråksenteret)

Spansk 1
La pedagogía de géneros como estrategia para desarrollar la competencia escrita (Natali Seguí Schimpke, Fremmedspråksenteret)

Tysk 1 
Schreibprozesse gestalten und Schreibkompetenz entwickeln (Berit Hope Blå, Fremmedspråksenteret)

Fransk 2
Modèle pédagogique pour développer les compétences écrites en francais (Solena Pradayrol, Fremmedspråksenteret)

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 15.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret