Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Mandat

 

  MANDAT
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Nynorsk
Engelsk
Spansk

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen skal:

  • bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.
  • bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen og til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk
  • videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.
  • bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplan og læreplanverket.
  • støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene.

Ved behov skal Fremmedspråksenteret også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor fremmedspråk. I tillegg skal Fremmedspråksenteret videreføre innsatsen på det internasjonale området og ivareta sine oppgaver overfor aktuelle samarbeidspartnere.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.06.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret