Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

 

  MANDAT
Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa

Bokmål
Samisk
Engelsk
Spansk

Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa skal

  • bidra til at barn, unge og vaksne kan få ei likeverdig og tilpassa opplæring av høg kvalitet i eit inkluderande fellesskap
  • bidra til auka kvalitet i framandspråkopplæringa og til auka motivasjon og interesse for framandspråk
  • føre vidare arbeidet med forskingsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forsking. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærarutdanningane, skule- og barnehageeigarar, leiarar og tilsette i barnehagar og skular og PP-tenesta
  • bidra til at barnehagar og skular får auka kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplana og læreplanverket
  • støtte andre institusjonar og særleg lærarutdanningane i deira arbeid med kompetanseutvikling i skulane og barnehagane

Ved behov skal Framandspråksenteret òg vere rådgjevar for nasjonale utdanningsmyndigheiter innanfor framandspråk. I tillegg skal Framandspråksenteret vidareføre innsatsen på det internasjonale området og ta i vare oppgåvene sine overfor aktuelle samarbeidspartnarar.

 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 15.04.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret