Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


″Fremmedspråksenteret – din hovedpartner i utformingen av skolebasert kompetanseutvikling for språklærere″

Profesjonsutvikling på arbeidsplassen         
Fremmedspråksenteret har bred erfaring med inspirerende metodiske fagkurs for språklærere av kortere varighet. Med ny desentralisert modell for kompetanseutvikling i skolen legges det opp til etterutdanningskurs med utstrekning i tid og et sterkere samarbeid mellom skoleeier og universitet- og høgskolesektor/nasjonale senter. Fagene engelsk og fremmedspråk vil være aktuelle utviklingsområder innen denne kompetansehevingsordningen. Fremmedspråksenteret kan tilby faginnhold til etterutdanningskurs med moduler innen læreplanverkforståelse, språklige og grunnleggende ferdigheter samt tverrfaglighet (yrkesretting og relevans og tverrgående temaer).

Målsetting
Målet med våre etterutdanningskurs er å gi språklærere et repertoar av metodiske tilnærmingsmåter – en didaktisk verktøykasse for elevaktiviserende og variert læringsarbeid med språk. Praksisnær forskning ligger som basis for utvikling av alle våre kurstilbud. Kursdagene vil kunne gjennomføres på målspråket (engelsk, fransk, kinesisk, russisk, spansk og tysk) eller norsk.

Utforming og organisering
Profesjonsutvikling skjer erfaringsmessig når kursmodeller strekker seg over en viss tid og gir rom for utprøving, drøfting, refleksjon og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Våre etterutdanningskurs legger derfor fortrinnsvis opp til 2-3 samlinger over en periode, og skolene står fritt til å kombinere de ulike temamodulene etter eget behov. Vi har også tilbud om etterutdanning i form av enkeltstående fagdager (hel/halv dag) over nevnte temaer.

VELG SPRÅK OG SKOLESLAG (lenker kommer): 

Engelsk Fremmedspråk
 Engelsk - Barnehage (Inspirasjonskurs) Fremmedspråk - Barnehage 
(Inspirasjonskurs)
 Engelsk - Grunnskole Fremmedspråk - Grunnskole
(nivå I) 
 Engelsk - Videregående skole Fremmedspråk - Videregående skole (nivå I/II)

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.04.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret