Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


″Fremmedspråksenteret – din hovedpartner i utformingen av skolebasert kompetanseutvikling for språklærere″

Kompetanseutvikling i skolen - last ned brosjyre

Profesjonsutvikling på arbeidsplassen         
Fremmedspråksenteret har bred erfaring med forskningsbaserte og praksisnære fagkurs innen språkmtodikk. Med ny desentralisert modell for kompetanseheving i skolen legges det opp til etterutdanningskurs med utstrekning i tid og et sterkere samarbeid mellom skoleeier og universitet- og høgskolesektor/nasjonale senter. Fagene engelsk og fremmedspråk vil være aktuelle utviklingsområder innen denne modellen. Fremmedspråksenteret tilbyr faginnhold til etterutdanningskurs for arbeid med læreplanforståelse og utvikling av språklige og grunnleggende ferdigheter.

Målsetting
Vår målsetting er å gi språklærere et repertoar av metodiske tilnærmingsmåter for elevaktiviserende og variert læringsarbeid med språk. Fremmedspråksenterets kursmoduler for engelsk og fremmedspråk har som basis enten et

  • ferdighetsfokus
    ordforråd, grammatiske strukturer, språkferdighter, grunnleggende ferdigheter og lese-og skrivevansker i engelsk

eller et

  • tematisk fokus
    tverrfaglighet: yrkesretting og relevans og tverrgående temaer

Utforming og organisering
Profesjonsutvikling skjer erfaringsmessig når kursmodeller gir rom for utprøving, refleksjon og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Våre etterutdanningskurs legger derfor fortrinnsvis opp til 2-3 samlinger over en periode, og skolene står fritt til å utdype og kombinere de ulike temamodulene etter eget behov. Kursmodulene kan bygges ut med andre emner innen språk, litteratur, kultur og samfunn ved at vi innegår samarbeid med eksterne ressurspersoner. Vi har også tilbud om etterutdanning i form av enkeltstående fagdager (hel/halv dag) over nevnte temaer. Som nasjonalt senter er vi landsdekkende i våre tilbud.

Kursdagene vil kunne gjennomføres på norsk eller målspråket (engelsk, fransk, kinesisk, russisk, spansk og tysk).

Se menyen til venstre for beskrivelse av kursmoduler som kan danne utgangspunkt for videre planlegging i samarbeid med kursbestiller.

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 29.05.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret