Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Lese- og skrivevansker i engelsk


God tilpasset opplæring er viktig for at elever med lese- og skrivevansker skal oppleve mestring i engelsk. Med tilpasset innhold, omfang og metode kan alle elever opplever positiv fremgang i engelskfaget. 

Kurset Lese- og skrivevansker i engelsk vil gi innsikt i og en grunnleggende forståelse for hvordan dysleksi og generelle lese- og skrivevansker kan påvirke det å lære engelsk som et fremmedspråk. Med utgangspunkt i trinn 1-4, 5-7, eller 8-10, legger kurset til rette for aktivt arbeid med praktiske aktiviteter som fokuserer på lyd- og bokstavinnlæring, arbeid med språklige strukturer, lesing og skriving. Det presenteres nyttige læringsstrategier for elever og didaktiske tilnærminger for lærere som kan støtte elevens arbeid med flere typer tekster, både multimodale, skriftlige og muntlige tekster.  Bruk av digital teknologi som støttende verktøy utgjør en stor del av kurset.  

For mer informasjon, kontakt:
info@fremmedspraksenteret.no

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 23.05.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret