Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Lesing


Lesetekster er en viktig kilde til opplevelser, kunnskap og språk i engelsk- og fremmedspråkopplæringen. Det å utvikle leseferdigheten på et annet språk, vil dessuten bidra til å styrke leseferdigheten generelt – helt i tråd med tanken bak grunnleggende ferdigheter: ″Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster″ (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, 2012). Kurset viser hvordan læreren kan hjelpe elevene til å bli strategiske og motiverte lesere i språkfag og gir eksempler på metoder for å lette forståelsen i møtet med tekster. 

Ved å gi elevene tydelige og varierte leseoppdrag for alle lesingens faser (før, under og etter) og undervise eksplisitt i ulike lesestrategier, utstyres elevene med et rikholdig repertoar av mulige tilnærmingsmåter til tekster på målspråket. Tekstutvalget vil være avgjørende for leseaktivitetenes vanskegrad, men uansett hvor i språkopplæringen man befinner seg, vil man støte på utfordrende tekster som krever bruk av strategier.

Se også Fremmedspråksenterets ressurs:
Metodiske tips for øving av leseferdigheten

For mer informasjon, kontakt:
info@fremmedspraksenteret.no

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 11.05.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret