Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Muntlig produksjon og interaksjon


Ved trening av muntlige ferdigheter i engelsk og fremmedspråk, er det viktig at elevene opplever en undervisning som legger vekt på regelmessig bruk av målspråket (muntlig produksjon og interaksjon) både av og med lærer og medelever – og det fra første time. Med aktiviteter som tillater elevene å praktisere målspråket på nivået de befinner seg, vil de lære mer. Dette kan dessuten bidra til å skape en atmosfære av aksept for elevenes mellomspråk. Under kurset legges det opp til utprøving av metoder og aktiviteter som demonstrer hvordan læringsarbeidet for å øke elevenes muntlige språkferdigheter kan foregå, og hvordan terskelen for å ta i bruk målspråket kan senkes. 

Vi har stor tro på læring gjennom å appellere til ulike sanser for befestning av læringsinnhold gjennom bevegelse, spill, fysiske objekter eller bilder som stimulerer fantasien og skaper assosiasjoner til tidligere læring. Kursets metodiske innhold har derfor en elevaktiviserende tilnærming med et tydelig faglig fokus (språklige strukturer, ordforråd, uttale). Metodikken gjenspeiler dessuten det sosiokulturelle læringssynet der elever er ment å skulle løse oppdrag sammen; det positive utbyttet av dette læringssynet er godt belagt, men ut over det, skaffer det også økt taletid til den enkelte elev.

I kurset er det også mulig å legge større vekt på isolert innlæring av vokabular og grammatiske strukturer.

Se også Fremmedspråksenterets ressurser:
Metodiske tips for øving av muntlige ferdigheter (Muntlig produksjon og interaksjon)
Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

For mer informasjon, kontakt:
info@fremmedspraksenteret.no

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 03.04.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret