Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Nettsteder for skole og utdanning

Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsløftet
Siste nytt om Kunnskapsløftet

Utdanningsdirektoratet

NOKUT
NOKUTer et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å
utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT
gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet.


Skoleporten
Skoleporten presenterer ulike data fra den enkelte skole og skoleeier, samt veiledningsressurser til tolkings-, vurderings- og utviklingsarbeid i grunnskolen og videregående opplæring.

Skoleveven Internettjeneste for skoleverket hvor man kan finne læremateriell, undervisningsopplegg og informasjon om skolevalgene.

Skolenettet
Skolenettet er Utdanningsdirektoratets portal på Internett som retter seg mot elever, lærere og skoleledere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring.
Portalen er nyttig for alle som deltar i, eller har ansvar for, grunnskole- og videregående opplæring.


Statped 
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.
Statped.no inneholder nyheter, tjenester, fagområder, publikasjoner og informasjon om Statped og Statpeds virksomheter/enheter.


Utdanning
Utdanning er en portal som samler nettressurser om utdanning i Norge. Portalen lenker videre til andre portaler og nettsteder, og den favner alle brukergrupper, både de som er  innenfor og utenfor det formelle utdanningssystemet, og alle utdanningsnivå og – faser.

Utdanning.ws
Nyheter og bakgrunnsstoff om norsk utdanningspolitikk


Vilbli
Nettstedet for deg som søker videregående opplæring i Norge.
På vilbli.no får du vite hva videregående opplæring er og hvilke muligheter du har når du skal velge videregående opplæring.

Vigo 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 02.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret