Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Fag:
Spansk
¿Proteges el medio ambiente?
Undervisningsopplegg
Trinn:
Nivå I
Tema:
Bærekraftig utvikling
Tid:
En økt (90 minutter)


Vis alle
Kort beskrivelse

5E_modellen_150.jpgDette tverrfaglige undervisningsopplegget er laget etter 5E-modellen (se figur).  Gjennom denne metoden skal elevene få mulighet til å utforske, forklare og utvide sin kunnskap og forståelse.

Målet med opplegget er at elevene lærer å analysere og drøfte resultatene i et diagram. Eksempelvis skal de kunne gjøre rede for hva flertallet og mindretallet av deltakerne i en spørreundersøkelse om miljø har svart. Opplegget bygger på opplegget «El reciclaje y el cambio climático».

Kompetansemål

Fremmedspråk
Kommunikasjon

 • Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere
 • Presentere ulike emner muntlig
 • Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner

Naturfag (etter 10. årstrinn)
Forskerspiren

 • Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
Læringsmål 
Etter økten skal elevene kunne:
 • forstå og bruke ord skriftlig og muntlig tilknyttet temaet «miljøbevissthet»
 • formulere egne spørsmål til en spørreundersøkelse om miljø
 • analysere og drøfte resultatene i et diagram
 • bruke strukturene «hay que» og «tener que» for å uttrykke forpliktelse
Ressurser

Lenker
Nuestro planeta, nuestro futuro. Juntos luchamos contra el cambio climático s. 26, 28-29 (ungdomsmagasin)
Google Skjemaer (verktøy for spørreundersøkelsen)
Los jóvenes y el clima (delingsside om klima)

Vedlegg
Vedlegg 1: Mal for spørreundersøkelse (Excel-dokument)

5E-modellen er bearbeidet og oversatt til norsk av Naturfagsenteret fra Bybee m.fl. (2006). The BSCS 5E Instructional Model. Se www.naturfag.no/5E

Forberedelser

Læreren

 • Dette opplegget bygger på opplegget El reciclaje y el cambio climático  som gir elevene det nødvendige ordforrådet for å jobbe videre med temaet her.
 • Læreren må ha en e-postkonto i Google og gjøre seg kjent med verktøyet for spørreundersøkelsen (Google Skjemaer)   
 • Gjøre vedlegg 1  digitalt tilgjengelig for elevene.

Elevene

 • Det anbefales at elevene har jobbet med temaet før slik at de har nok ordforråd til å lage en spørreundersøkelse om miljøbevissthet og snakke om resultatene på målspråket. 
Plan for opplegget

5E_modellen_engasjere_150.jpgENGASJERE

 • Læreren spør elevene «Er vi miljøbevisste?» og foretar håndsopprekning på svaralternativene «ja»/«nei»/«litt»
 • Læreren forklarer så at klassen skal gjennomføre en spørreundersøkelse om miljøbevissthet blant medelevene.

UTFORSKE/FORKLARE

5E_modellen_utforske_150.jpg5E_modellen_forklare_150.jpg

 • Elevene får noen minutter til å tenke gjennom hvilke spørsmål (inkludert tre svaralternativer) de gjerne vil stille til klassekameratene sine i forbindelse med temaet. Målet er å kartlegge i hvilken grad klassen er miljøbevisst.
 • Elevene presenterer spørsmålene sine i plenum og de ti beste spørsmålene velges.
 • Læreren viser Google Forms på lerret og lager et spørreskjema på følgende måte:
 • velg Google Skjemaer
 • logg inn på egen konto
 • klikk «Opprett et nytt skjema»
 • skriv inn tittel på spørreundersøkelsen og noter spørsmålene samt svaralternativene elevene har foreslått.
 • Eksempel: ¿Reciclas?
 • a) siempre b) a veces  c) pocas veces
 • klikk «Ferdig» og deretter «Legg til element» fram til alle spørsmålene er notert.
 • Spørreundersøkelsen deles med elevene ved å lime inn epostadressene deres og klikke på «Send skjema».
 • Elevene svarer på spørreundersøkelsen og sender den tilbake til læreren. De må klikke på «Fylle ut i Google Skjemaer» og deretter på «Send».
 • Læreren viser resultatene på lerretet ved å klikke på «Se svar»Læreren ber elevene om å åpne Excel-dokumentet (se vedlegg 1 ).
 • Elevene overfører informasjonen de ser på lerretet inn Excel-dokumentet for å lage et diagram. Elevene trenger bare å fylle ut malen i Excel-dokumentet. Diagrammene lager seg selv.
 • Elevene ser på diagrammene, analyserer og drøfter dem på en enkel måte. Hva har flertallet/mindretallet av deltakerne svart?
 • Elevene kan til slutt repetere strukturene for forpliktelse, «hay que / tener que», for å komme med forslag til hva de må gjøre for å være mer miljøbevisste (med utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen).
  Eksempel: Algunos tienen que reciclar más.
  Eller: Todos tenemos que utilizar más el transporte público.
Refleksjon og vurdering
5E_modellen_vurdere_150.jpgVurdering
Vurdering skjer i plenum underveis i opplegget: Elevene skal si fram forslagene sine høyt slik at læreren har mulighet til å rette feil før spørsmålene blir sendt til hele klassen. Til slutt skal elevene vise at de behersker strukturene «tener que / hay que».
Oppfølging
5E_modellen_utvide_150.jpgUtvide
Etter å ha jobbet med dette temaet er elevene klare til å uttrykke hva de tenker om klimaendringene og forklare hva de gjør eller kan gjøre for å være mer miljøbevisste. Du kan oppmuntre elevene til å dele sine tanker og forslag med mange andre ungdommer fra hele verden. På nettsiden til Europakommisjonen, Los jóvenes y el clima   kan de publisere meningene sine.
Kommentarer
Dersom man vil lage en spørreundersøkelse på en enklere måte og mindre digitalt, kan fokuset ligge på det å lage en spørreundersøkelse på papir. Elevene skriver ned sine spørsmål, går rund i klasserommet og stiller spørsmålene til hverandre. Elevene kan så kommentere resultatene uten å lage et diagram, bare ut fra antall svar de har fått.
Idé og utarbeidelse
Fremmedspråksenteret
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 29.03.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret