Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Fag:
Kinesisk
Hva gjør du for miljøet?
Undervisningsopplegg
Trinn:
Nivå II
Tema:
Bærekraftig utvikling
Tid:
1-2 økter


Vis alle
Kort beskrivelse

5E_modellen_150.jpgDette tverrfaglige undervisningsopplegget er laget etter 5E-modellen (se figur).  Gjennom denne metoden skal elevene få mulighet til å utforske, forklare og utvide sin kunnskap og forståelse.

Dette opplegget utfordrer elevene på temaet bærekraftig utvikling og miljøtiltak i egen hverdag. Elevene må være kreative og bruke sin erfaring med språklæring for å kunne svare på spørsmål som i utgangspunktet kan virke for utfordrende.

Kompetansemål

Fremmedspråk
Språklæring

 • utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

Kommunikasjon

 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
 • presentere ulike emner muntlig

Språk, kultur og samfunn

 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
Læringsmål

Etter økten skal elevene

 • Kunne si noe om ens egen hverdag er bærekraftig eller ikke.
 • Være kreativ og pragmatisk i språkbruken for å kunne samtale om vanskelige temaer.
Ressurser
Kapitler om transport og mat i lærebøkene, f.eks. fra Porten til Midtens Rike eller Integrated Chinese.

Vedlegg
Vedlegg 1: Arbeidsark

Forberedelser
 • Kopiere opp arbeidsark
 • Forberede forklaring på eventuelt ukjente grammatiske konstruksjoner.
 • Klassen bør ha jobbet med temaer som transport og mat, samt en god del grammatikk.
Plan for opplegget

5E_modellen_engasjere_150.jpgENGASJERE

Læreren presenterer opplegget for timen og utfordringene til elevene:

 • Kan vi snakke om bærekraftig utvikling på kinesisk?
 • Hvilke temaer kan vi snakke om?
 • Hvordan kan vi bruke det vi har lært så langt til å si noe om bærekraftig utvikling?
 • Kan vi snakke om noe så vanskelig og komplisert?

Læreren presenterer den første oppgaven og deler ut arbeidsark:
Global oppvarming er alles problem. Hver person må hjelpe til å beskytte miljøet. Hvordan kan du hjelpe? Spør klassekameraten din.

全球变暖是大家的问题。每个人必须保护环境。你会怎么帮助呢?问你的同学。

Læreren presenterer målet med opplegget. Elevene skal lære at:

 • Selv med begrenset ordforråd og grammatikk går det an å snakke om vanskelige temaer
 • Det er viktig å være konstruktiv, kreativ og pragmatisk og bruke det en har lært av gloser og grammatikk
 • Enkle setninger og enkelt ordforråd kan også si noe om komplisert innhold
 • Å uttrykke seg på et annet språk krever at en bruker det en kan, og ikke forsøker å oversette direkte fra norsk.

5E_modellen_utforske_150.jpgUTFORSKE

Læreren presenterer fremgangsmåten:

 • Elevene skal lese, skrive, spørre og svare, og lære et par tekniske og vanskelige ord som
  全球变暖
 • Samarbeid i par eller grupper: Spør hverandre og svar på spørsmål om hverdagen knyttet til bærekraftig utvikling.
 • Elevene kan enten forsøke å finne egne spørsmål og svar, eller de kan bruke glosene og strukturene i arbeidsarket.
 • Elevene skriver ned sine spørsmål og svar.

Læreren går rundt i klasserommet og hjelper med oppgaven og svarer på spørsmål rundt eventuelt ukjent grammatikk og gloser.

5E_modellen_forklare_150.jpgFORKLARE

Læreren spør og elevene presenterer svarene sine:
你怎么可以帮助呢?
Hvordan kan du hjelpe?

Svar: Jeg synes
我觉得。。。 / 我可以。。。

Læreren kan også utfordre elevene ekstra og spørre om hvorfor vi har global oppvarming:

问题:全球为什么变暖?
回答:因为人。。。
买太多东西
吃太多肉
等等。。。

Refleksjon og vurdering
 • 5E_modellen_vurdere_150.jpgKlarte elevene å si noe fornuftig om bærekraftig utvikling?
 • Fikk elevene et annet syn på egen språklæring?
 • Spør elvene hva de synes er viktigst: Å kunne mye ganske bra eller å kunne litt veldig bra. Diskuter i klassen.
 • Egenvurdering i vedlagt arbeidsark.
Oppfølging
 • Hvilke andre temaer kan vi snakke om?
 • Hvilke temaer er viktige i Kina i dag?
Kilder
5E-modellen er bearbeidet og oversatt til norsk av Naturfagsenteret fra Bybee m.fl. (2006). The BSCS 5E Instructional Model. Se naturfag.no/5E
Idé og utarbeidelse
Fremmedspråksenteret
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 17.03.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret