Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Fag:
Tysk
Klimawandel
Undervisningsopplegg
Trinn:
Nivå I
Tema:
Klimaendringer og bærekraftig utvikling 
Tid:
To timer


Vis alle
Kort beskrivelse

5E_modellen_150.jpgDette tverrfaglige undervisningsopplegget er laget etter 5E-modellen (se figur).  Gjennom denne metoden skal elevene få mulighet til å utforske, forklare og utvide sin kunnskap og forståelse.

COP21 har satt verdensfokus på klimaendringer og med utgangspunkt i Europakommisjonens nettside om klima, engasjeres elevene i dette undervisningsopplegget i miljørelaterte temaer. Gjennom å lese, skrive, snakke og spille lærer de om klimaendringenes årsaker og konsekvenser og undersøker hvordan man selv kan bidra til å beskytte miljøet og opptre bærekraftig.  

Kompetansemål

Naturfag (10.trinn)
Mangfold i naturen

 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Fremmedspråk
Kommunikasjon

 • finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • presentere ulike emner muntlig
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Språk, kultur og samfunn

 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
Læringsmål 

Etter økten skal elevene

 • Kjenne til årsaker til og konsekvenser av klimaendringer
 • Bli bevisst at man som individ kan bidra til bærekraftig utvikling
 • Kunne vokabular knyttet til miljø og bærekraftig utvikling
 • Kunne muntlig og skriftlig foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
Forberedelser

Lærer

 • Finne fram til og undersøke nettressursene 
 • Gjøre seg kjent med vedleggene
 • Elevene trenger tilgang til datamaskiner og internett for å jobbe med en presentasjon
 • Skrive ut, kopiere og klippe opp vedlegg 1, 2 og 3 
 • Skrive ut og kopiere opp brettspillet 
 • Eventuelt skrive ut og kopiere vedlegg 4 for skriftlig oppfølgingsarbeid
Plan for opplegget

Aller først viser læreren videoen Earth’s long-term Warming Trend, 1880-2015 og spør så elevene hva de tror de skal lære om.
Deretter gjøres læringsmålene kjent for elevene.

5E_modellen_engasjere_150.jpgENGASJERE

Årsaker
For å reflektere over årsakene til klimaendringene, jobber elevene to og to sammen med et sett bilder fra vedlegg 1 . Elevene skal sortere bildene i to bunker ut ifra om de er årsaker til klimaendringene eller ikke.
Når alle gruppene har kommet fram til et resultat, blir man i plenum enig om hvilke bilder som tilhører hvilken bunke mens bildene navngis på målspråket. Nettsiden Ursachen des Klimawandels
kan fungere som fordypningsstoff her. Det som er viktig å komme fram til, er at det er menneskelig aktivitet og menneskelige behov som er årsak til klimaendringene (videoen Man – evolution and pollution… illustrerer dette!). Vi mennesker har dermed et ansvar.

Konsekvenser
For å reflektere over konsekvensene av klimaendringene, jobber elevene to og to sammen med et sett bilder fra vedlegg 2 . Elevene skal sortere bildene i to bunker ut ifra om det som illustreres på bildet har en tendens til å øke eller minske.
Når alle gruppene har kommet fram til et resultat, blir man i plenum enig om hvilke bilder som tilhører hvilken bunke mens bildene navngis på målspråket. Det er viktig å få fram alvoret av klimaendringenes konsekvenser. Nettsiden Folgen des Klimawandels kan fungere som fordypningsstoff her.

COP21: På dette tidspunktet lurer sikkert elevene på hva myndighetene gjør for å unngå klimarelaterte skrekkscenarioer. Læreren skriver COP21 på tavlen. Elevene får beskjed om å si alle de spørreord de kan en etter en. I plenum prøver man å svare på spørsmålene knyttet til COP21 og spørreord.

 • Was? Eine Klimakonferenz 
 • Wo? In Paris 
 • Wann? Ende 2015
 • Wer? 195 pays du monde 
 • Warum? Um die globale Erwärmung zu begrenzen (das „Zwei-Grad-Ziel“)
 • Wie? Um dies zu erreichen, müssten die weltweiten Treibhausgas-Emissionenbis 2050 um mindestens um 80–95 % sinken.

5E_modellen_utforske_150.jpgUTFORSKE
Læreren påpeker at alle har et ansvar angående klimaendringene og at alle kan bidra til bærekraftig utvikling. Elevene skal foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner. Læreren deler klassen i seks grupper. Hver gruppe får tildelt et temaområde fra nettsiden Was Sie tun können:

 • Tipps für Zuhause
 • Klimaschutz im Büro
 • Wiederverwenden und recyceln
 • Auf der Strasse
 • Einkaufen und essen,
 • Wasser sparen
 • Ut ifra informasjonene på disse undersidene, skal gruppene lage en presentasjon. Presentasjonen skal inneholde konkrete eksempler på ansvarlig oppførsel som respekterer miljøet innenfor temaet de har valgt. 
 • Elevene lager eventuelt tre-fire spørsmål som fokuserer på det viktigste i egen presentasjon. Spørsmålene stilles til de andre i klassen, for å sjekke hva de har fått med seg. Det er også mulig å erstatte vedlegg 3 med elevenes spørsmål (se Refleksjon og vurdering).

5E_modellen_forklare_150.jpgFORKLARE
Hver gruppe fremfører sin presentasjon for klassen for å bevisstgjøre hver enkelt om mulige bærekraftige tiltak. Spørsmål kan eventuelt stilles.

5E_modellen_utvide_150.jpgUTVIDE
På bakgrunn av presentasjonene skal elevene ansvarliggjøres. De velger ut hva de selv vil prioritere for å bidra til bærekraftig utvikling. De skriver ned deres «ti bud».

Refleksjon og vurdering

VURDERING

 • 5E_modellen_vurdere_150.jpgFor å oppsummere økten og som forsikring om elevenes læringsutbytte, spiller elevene brettspillet  og svarer spørsmålene fra vedlegg 3 . Det er også mulig å erstatte spørsmålene fra vedlegg 3 med spørsmålene elevene har laget selv til egen presentasjon.
 • Læreren vurderer gruppenes muntlige presentasjon, samt den skriftlige oppgaven med «budene» med eller uten karakter. Det gis skriftlig eller muntlig tilbakemelding på for eksempel
  Muntlig: ordforråd, kommunikasjon, intonasjon, uttale, flyt, setningsoppbygging og korrekthet i språket. 
  Skriftlig: ordforråd, kommunikasjon, flyt, setningsoppbygging, rettskriving, og korrekthet i språket. 
 • Elevene kan vurdere seg selv eller hverandre på de samme punktene. På slutten av økten svarer elevene på spørsmålene: Hva har du lært? Hva vil du vite mer om? Hva var vanskeligst/lettest å få til? Hva skal du prøve å utvikle deg i (jobbe mer med)?
Oppfølging
 • For å utvide elevenes refleksjon og engasjement rundt temaet, kan læreren be elevene om å skrive et leserinnlegg på målspråket. Klassen leser innleggene på s. 28 og s. 29 i Europakommisjonens blad for ungdommer Unser Planet, unsere Zukunft. Elevene lar seg inspirere av eksemplene og velger hvilke to spørsmål de selv skal besvare blant de som står på sidene 28-29. 
 • Læreren kan eventuelt velge ut klassens tre beste bidrag og etter avtale sende bidragene med elevenes kontaktinformasjon (navn, fornavn, by og land) til eposten clima-youth-climate-action@ec.europa.eu. På den måten kan synspunkter på klimaendringer, bekymringer, ideer og miljøtips i hverdagen deles med andre unge i verden – se eksisterende innlegg på nettsiden Jugend und Klimaschutz
Kilder
 • Europakommisjonens nettside EU- Klimapolitik 
 • Europakommisjonens blad for ungdommer Unser Planet, unsere Zukunft 
 • Miljødirektoratets publikasjon Klimaet i fare .
Idé og utarbeidelse
Fremmedspråksenteret
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 17.03.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret