Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Bakgrunn for språkpermen


Den europeiske språkpermen er et didaktisk verktøy med ulike former for støttemateriell som bidrar til refleksjon rundt språklæring og dokumentering av språkferdigheter. Den bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering (Utdanningsdirektoratet, 2007). Rammeverket er et resultat av et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Europarådet. Veldig forenklet kan en beskrive dette rammeverket som en skala med seks nivåer for vurdering av språkferdigheter. De felleseuropeiske ferdighetsnivåene gjør at man kan presentere sin språkkompetanse på en internasjonalt forståelig og sammenlignbar måte.

I arbeidet med å implementere rammeverket, ble den europeiske språkpermen med materiell for språkopplæringen utviklet: European Language Portfolio.

De to norske versjonene for grunnopplæringen Europeisk språkperm 6-12 («barnepermen» for barnetrinnet) og Europeisk språkperm 13-18 («ungdomspermen» for ungdomstrinnet og videregående skole) er tilpasset elever i norsk skole.

Ved å bruke permene ivaretar man flere av læreplanenes kompetansemål. For det første fordi rammeverket og språkpermen var sentrale grunnlagsdokumenter i utarbeidelsen av Kunnskapsløftets læreplaner for språk, og derfor kan man kjenne igjen mange av formuleringene. For det andre fordi språkferdighetene delvis er sammenfallende med de grunnleggende ferdighetene i det norske læreplanverket: «Å kunne skrive», «Å kunne lese» og «Muntlige ferdigheter».

De to norske permene ble første gang publisert i 2008 (Europeisk språkperm 13-18) og i 2009 (Europeisk språkperm 6-12). Språkpermene ble utviklet av Telemarksforsking-Notodden etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (design: Magnolia Design). I 2013 ble ansvaret for språkpermene overført fra Utdanningsdirektoratet til Fremmedspråksenteret. Fremmedspråksenteret publiserte i 2015 en digitalisert og lettere revidert versjon av begge permene.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret