Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Fag:
Fransk
Je présente ma famille
Undervisningsopplegg
Trinn:
Nivå I
Tema:
Presentere familien sin
Tid:
3-4 timer (se kommentarer)


Vis alle
Kort beskrivelse
I dette opplegget skal elevene trene muntlige og skriftlige språkferdigheter ved å beskrive familien sin. Elevene arbeider ut fra setningsstrukturer læreren gir dem. Opplegget er tenkt som et supplement til kapitlene om emnet familie i læreverk for nivå I og egner seg for nybegynnerundervisning.   
Kompetansemål

Kommunikasjon

 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
 • presentere ulike emner muntlig

Språklæring

 • beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket

Læringsmål 
 • skrive en tekst som beskriver sin egen familie
 • presentere en tekst til temaet muntlig
 • beskrive hvilke strategier han/hun har brukt til å lære å fortelle og skrive om sin egen familie
 • vurdere arbeidet sitt med opplegget
Ressurser
Lærebøker
Læreboken i fransk for nivå I.

Nettsteder
De første fire lenkene er tenkt som supplement til selve opplegget, lenke nr. 5 egner seg til vurdering.
 1. Learn french with Stéphane - Filmsnutt fra YouTube om navn på familiemedlemmer på engelsk og fransk (uttale)
 2. Lexiquefle.free.fr - Glosetrening om familiemedlemmer                          
 3. Ouverture.portfolio.no Oppgave med eiendomsord
 4. Fremmedspraksenteret.no - Une grande famille (2009): Lyttetekst om en fransk familie (se også kommentar 2 under «Kommentarer»)
 5. Fremmedspråksenteret - språkpermen - Sjekklister for vurdering av skriftlige og muntlige ferdigheter
Vedlegg
 1. Vedlegg 1: Eget ark med eksempelsetninger (PDF)
 2. Vedlegg 2: Eget ark med eksempeltekst (PDF)
Forberedelser
 • Lærer tar kopier av vedleggene og sjekker lenkene under «Ressurser».
 • Det forutsettes at elevene kan bøye verbene å ha og å være, bruke nektelser og si navn på noen familiemedlemmer.
Plan for opplegget
1. time
 • Lærer begynner med en repetisjon av noen gloser om familiemedlemmer (le, un père; la, une sœur…).
 • Lærer sier den første setningen fra vedlegg 1 på NORSK og ber elevene om å oversette den muntlig til FRANSK, før han/hun skriver setningen på tavla/smartboarden. Slik fortsetter han/hun med den neste setningen.
 • Elevene skriver setningene i skriveboken og velger ordene som passer til sin egen familie.
 • Lærer leser setningene på fransk høyt for elevene, som gjentar dem i kor.
 • Elevene øver setningene to og to muntlig.
 • De fremfører de tre setningene med bok.
 • Lekse til neste time: Elevene skal lære setningene utenat.
2. time
 • Elevene fremfører teksten sin for klassen (f.eks. kan fire-seks elever stå foran klassen og fremføre etter tur).
 • Hvis elevene trenger stikkord, kan de skrives på NORSK på tavla/smartboarden.  
 • Lærer fortsetter med de to siste setningene i vedlegg 1 som i første time.
 • Disse setningene skal elevene lære utenat til neste time.
 • Lærer lagrer teksten på smartboarden, hvis han/hun bruker den.
3. time
 • Elevene fremfører de to siste setningene. Hvis noen elever har lyst, kan de fremføre hele teksten.
 • Lærer/elever vurderer fremføringene, opplegget og strategiene elevene har brukt.
 • FØRST NÅ får og limer elevene eksempelsetningene (vedlegg 1) i skriveboken, som fasit til senere bruk.
Refleksjon og vurdering
Opplegget kan vurderes i fellesskap. Lærer velger vurderingskriteriene sammen med elevene (innhold, uttale, flyt, kroppsspråk, …). Gruppene gir respons til hverandre etter fremføringene, også angående strategiene de brukte til å huske teksten. Sjekklister for individuell vurdering kan også brukes (se lenke nr. 5 under «Ressurser»). Det kan også være en av flere «tellende» fremføringer. I dette tilfellet bør elevene være i stand til å fremføre hele teksten selvstendig.
Oppfølging
 • Elevene kan lage en PowerPoint-presentasjon med lydfiler om sin egen familie. Noen elever liker å bruke egne bilder, andre foretrekker fantasibilder.   
 • Underveis kan elevene gjøre oppgaver som går på bruk av eiendomsord, nektelse, verbene å ha og å være med mer.
Kommentarer
 1. Opplegget skal gi elevene et grunnlag de kan bygge videre på, når de begynner å kommunisere på fransk med hverandre (Ulrika Tornberg 2012:114-115, 149). Tilsvarende opplegg kan utarbeides for andre temaer.
 2. Lytteteksten som er nevnt under «Ressurser» (lenke nr. 4) er vanskelig for nybegynnere, men kan brukes til å kjenne igjen navn på familiemedlemmer i en mer omfattende kontekst. Elevene kan for eksempel sette strek på et ark hver gang de hører ordene père, mère osv. og telle antall streker når lytteteksten er ferdig.
Kilder
Tornberg, U. (2012). Språkdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Idé og utarbeidelse
Christiane Delord, Fremmedspråksenteret
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Jino Sophie Mikdad 20.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret