Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Springediktat lopediktat_200.jpg
 Arbeidsform Grupper, rørsle
 Tidsbruk 10-15 minutt
 Ferdigheit Munnleg, skriving
Du treng Ordlister
Springediktat
Fram med joggeskoa, her skal det lærast nye ord! Elevane konkurrerer om å «flytte» ord frå den eine sida av klasserommet til den andre sida så raskt – og bra – som mogleg.
Skritt for skritt
  • Læraren sørgjer for at det er godt om plass i klasserommet. Ho/han set òg saman ei liste med ti (nye) ord knytte til eit bestemt tema og kopierer opp lista.
  • Læraren deler klassen opp i grupper på tre elevar og forklarer aktiviteten.
  • Kvart lag vel kven som skal vere orakel, bodberar og skribent. Orakla stiller seg opp i den eine enden av klasserommet og får utdelt ein kopi av ordlista. Skribentane gjer seg klare i den andre enden av klasserommet, utrusta med notatblokk og noko å skrive med. Bodberarane til laga går bort til kvar sitt orakel.
  • Når læraren gir teikn, begynner konkurransen: Orakla kviskrar det første ordet i øyret til bodberaren, som må høyre godt etter, hugse ordet, springe bort til skribenten og seie ordet til skribenten.
  • Når skribenten har notert ordet, spring bodberaren tilbake til orakelet for å hente neste ord, osb. Når skribenten har notert alle orda, roper ho/han «LAG A – FERDIG». Læraren noterer tida til laget.
  • Når alle laga er klare, kan vinnaren kårast: Laga får eitt poeng for kvart ord som er rett skrive, og dei tre raskaste laga får høvesvis tre, to og eitt poeng i tempobonus.
Høyere nivå
«Jobben» som bodberar eignar seg godt for fagleg sterke elevar, då bodberaren både må høyre godt etter, hugse og uttale ordet rett.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret