Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Ordkategorier ordkategorisering_200.jpg
 Arbeidsform Par
 Tidsbruk 15-20 minutter
 Ferdighet Lesing
Du trenger Lapper, ordbøker
Ordkategorier
Dette er en førlesingsaktivitet som egner seg godt til å introdusere et nytt tema. Elevene finner ut av betydningen av utvalgte ord fra en tekst og deler inn ordene i kategorier.
Skritt for skritt
  • Læreren velger en tekst og selekterer enkeltord (eller uttrykk, fraser osv.) fra teksten. Hvert ord skrives på en lapp som kopieres opp. Elevene jobber i par, og du trenger like mange sett med lapper som det er par.
  • Del opp elevene i par, del ut lappene og ta evt. en rask oppsummering av ordgjettings-strategier i plenum før aktiviteten settes i gang.
  • Elevene trekker vekselvis en lapp og leser ordet høyt. Hvis begge elevene kjenner ordet fra før, skriver de sine initialer på lappen og legger lappen i en bunke. Ukjente ord eller ord som bare en av elevene kjenner fra før, legges i en annen bunke.
  • Elevene går gjennom denne bunken sammen, gjerne med hjelp av en (online) ordbok.
  • Når elevene har kontroll på alle ordene, sprer de lappene fra begge bunkene ut mellom seg og deler lappene inn i minst to (men gjerne flere) kategorier. Elevene står helt fritt til å bestemme hvilke kategorier de ønsker å bruke.
  • Læreren oppsummerer aktiviteten i plenum og ber hver gruppe om å fortelle kort hvilke kategorier de har kommet fram til – og hvorfor. Dette kan skje på norsk.
  • Til slutt deler læreren ut teksten eller viser den på skjermen.
Høyere nivå
Tekstens vanskeligshetsgrad og utvalget av ordene styrer aktivitetens vanskelighetsgrad. Faglig sterke elever kan gjerne legge fram og begrunne kategoriene på målspråket.

 

Tilbake til Ordinnlæring og innlæring av grammatikk

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 22.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret