Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Hørespill     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet etter lesing
Hvordan og hvorfor
Å dramatisere og framføre tekster har mye for seg for å styrke språkferdighetene, deriblant leseferdigheten. Det ligger mye tekstbearbeidelse i bare det å gi en fortellende tekst dramatisk form. I tillegg bearbeides teksten når man prøver å gi en personlig tolkning av teksten.

En klar forutsetning for et vellykket hørespill er altså at det ligger god tekstforståelse til grunn, men selve formidlingen vil være av større viktighet, dvs. "skuespillerens" fortolkende uttrykk, for eksempel betoning (aksent / trykk) og uttale. I så måte stiller det å skulle framføre teksten i form av et hørespill, enda større krav til leseferdighetene. Da har man ikke like mange rekvisitter å ty til, elevens stemme blir det sentrale i formidlingen.

Med enkelt IKT-utstyr ligger det dessuten godt til rette for opptak av framføringen – for redigering (klipp og lim), deling (podcast) eller vurdering (egenvurdering og/eller tilbakemeldinger fra lærer og medelever) av produktet.

Å benytte seg av ferdig dramatiserte tekster vil naturligvis være tidsbesparende.
Forberedelser
Lærer:
- finne egnet tekst
- veilede når det gjelder uttale og intonasjon
Elev:
- lese og forstå tekst
- øve for best mulig framføring
Ressurser
Eksempel på hørespill: Little Red Riding Hood (4. trinn, Hjortsberg skole).
For en mer detaljert beskrivelse av opplegget og oppfølgingsarbeidet, se Fremmedspråksenterets IKT-veiledning: Fairy Tales

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 13.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret