Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Vise leseforståelse gjennom Loop-aktivitet     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet etter lesing
Hvordan og hvorfor

Loop-aktiviteten er en etterlesingsaktivitet som gjennomføres ved at hver elev får utdelt en lapp som inneholder både et spørsmål og et svar, men med den vrien at lappens spørsmål og svar ikke stemmer overens - svaret på spørsmålet er det nemlig en annen elev som har!
Aktiviteten forløper slik:

- Eleven som har startkortet stiller spørsmålet på lappen sin ut i klasserommet “Hvem har…?”
- Eleven som sitter med svaret leser dette høyt: “Jeg har …”.

Vedkommende fortsetter så med å stille sitt spørsmål til klassen. Slik drives altså spørsmål/svar-aktiviteten videre som en slags “loop-sløyfe”, fra den ene til den andre, før hele seansen avrundes med svaret på startkortet – og ringen er sluttet.

Loop-aktiviteten tar utgangspunkt i en ganske tradisjonell spørsmål-svar oppgave, men representerer likevel noe mer: Alle elevene involveres i aktiviteten - samtidig og sammen. Dessuten er de gjensidig avhengige av hverandre for at loopen ikke skal stoppe opp. I et fremmedspråkperspektiv kan det videre være en fordel at elevene kan vise lese- og lytteforståelse, uten at de selv må produsere noe på målspråket. Aktiviteten egner seg derfor særlig i begynneropplæringen. Innholdskomponentene i både spørsmål og svar baserer seg på en lest tekst og elevenes oppdrag går ut på å forstå og gjenkjenne innhold og saksforhold fra det leste. Dette er en liten aktivitet man lett kan gripe til for en rask tekstgjennomgang. Med tanke på det positive utbyttet av mengdelesing behøver ikke alle tekster å bearbeides like inngående.  
Forberedelser
Lærer:
- bestemme tekst
- fylle ut loop-malen med spørsmål og svar med utgangspunkt i teksten
- klippe skjemaet opp i lapper (= skjemaets rutenett)

I mange tilfeller har tekstene i læreverkene tilhørende spørsmål som man enkelt kan “plotte” inn i malen. Om det er flere spørsmål enn antall elever, spiller ingen rolle - da får noen rett og slett ansvar for to lapper. Men det bør minimum være én lapp per elev for å sikre at alle deltar aktivt. Hvis teksten er veldig lang og omfattende, kan aktiviteten gjennomføres i mindre grupper med flere identiske versjoner av samme loop.

Elev:
- lese og forstå tekst hjemme / på skolen
Ressurser
Loop-mal: engelsk, fransk, spansk, tysk

Eksempel på utfylt loop-mal over bildeboka The True Story of the Three Little Pigs av Jon Scieszka, illustrert av Lane Smith. Viking Juvenile. New York (1989)
Boka finnes også med spansk tekst: ¡La verdadera historia de los tres cerditos! Live Oak Media. New York (1997)
Bearbeidet engelsk tekstversjon av boka kan lastes ned (uten billedmateriale)

Filmer som demonstrerer loop-aktiviteten med enkeltord (vokabularinnlæring): Skole i praksis, fremmedspråk og engelsk: Faktakort (infoark og filmkutt: 00.35-02.48 min.)
Skole i praksis, nynorsk: Ordkjede (infoark og film)

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 13.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret