Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Fargelegging av transparente ord
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet under lesing
Hvordan og hvorfor
Læreren deler ut en ny og ukjent tekst på fremmedspråket, gjerne en læreboktekst. Elevene utnytter kjent ordforråd i møte med den ukjente teksten, for eksempel fra norsk, engelsk eller andre språk elevene kan.

Målet med denne aktiviteten er å synliggjøre alle ordene som elevene allerede forstår. Elevene blir bevisst sin egen forståelse og kan videre tenke seg til hovedinnholdet i teksten. Opplegget kan brukes når ny tekst i læreboken skal introduseres, eller i møte med autentisk tekst. Elevene aktiviserer tidligere ordkunnskap og fargelegger alle transparente ord, tallord, egennavn og tidligere innlærte ord ved hjelp av en markeringspenn. Nye ord som elevene ikke forstår, slås opp i ordboken og noteres i margen. Læreren følger opp den enkelte elevs fargelegging. Hvordan er tilfanget av transparente ord for elever med minoritetsspråk?

Elevene presenterer til slutt hovedinnholdet på norsk eller på fremmedspråket, avhengig av nivå, parvis for hverandre eller for læreren.

Forberedelser
Læreren kopierer en ukjent tekst og deler teksten ut til elevene på papir. Hun/han sørger for at alle har markeringspenner og tilgang til ordbok.

Ressurser
Lexin er en samling digitale ordbøker på en rekke minoritetsspråk som kan være til hjelp når man jobber med ordlæring i fremmedspråkundervisningen.

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.09.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret